Осадча Світлана Вікторівна

Завідувачка кафедрою

Осадча Світлана Вікторівна

Завідувачка кафедрою

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
 • член Вченої ради

 

Біографія

Осадча Світлана Вікторівна народилася в місті Одесі, закінчила в 1988 році Одеське музичне училище імені К.Ф. Данькевича, в 1997 році закінчила Одеську консерваторію імені А.В. Нежданової, в 2003 році закінчила магістратуру Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової за спеціальністю «музичне мистецтво» з кваліфікацією магістра мистецтвознавства (диплом з відзнакою).

З 2003 року – викладач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової.

У 2005 році рішенням спеціалізованої вченої ради Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «музичне мистецтво» за захист дисертації «Заупокійно-поминальна традиція як феномен музичної культури», науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Самойленко О.І.

З 2008 року працює на посаді доцента кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської музичної академії ім. А. В. Нежданової.

З 2006 по 2009 рік навчалася в докторантурі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського в м. Київ. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 1 липня 2011 Осадчій С.В. присуджено звання доцента.

У 2012 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського (м. Київ) присуджено науковий ступінь доктора мистецтвознавства за спеціальністю «музичне мистецтво» за захист дисертації «Православна співоча традиція як системологічний феномен у контексті сучасної музичної культури», науковий консультант доктор мистецтвознавства, професор Тишко С.В.

З 2014 р. працює на посаді професора кафедри історії музики та музичної етнографії  Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

3 2018 року є завідувачкою кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

У 2019 році Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Осадчій С.В. присуджено звання професора.

Діяльність

За роки роботи були розроблені й прочитані курси «Історія вітчизняної музики (20-90 рр. ХХ ст.)», «Історія української музики», «Історія літургічного співу», «Історія російської музики», «Музична фольклористика», «Історіографія та джерелознавство як музикознавчі дисципліни», «Музична драматургія»; індивідуальні заняття з магістрантами, здобувачами та докторантами. 

З перших років роботи у ЗВО веде клас за фахом (музикознавство); здійснює керівництво кандидатськими й докторськими дисертаціями. Є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (усього  – понад 60), членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво) ОНМА імені А.В. Нежданової. 

З 2015 року наказом МОН України № 14 / 1-852-15 від 24.11.2015 введена до складу експертної ради ДАК МОН з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства з культурології та мистецтвознавства в якості експерта.

Є співорганізатором та постійним учасником проектів міжнародних та всеукраїнських семінарів, круглих столів: Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності; Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність; музика та музикознавство у реальному світі: існування без обмежень; Метнер Фест XXI.

У якості технічного редактора підготувала до друку більш ніж 20 видань (редагування, коректура, макетування, верстка, дизайн, підготовка окремих архівних матеріалів); член оргкомітету більш 25 конференцій й науково-творчих проектів. 

Публікації

Коло наукових інтересів охоплює питання української музичної культури, літургічної співацької традиції, музичної фольклористики, а також музичне мистецтво ХХ століття, за цією проблематикою нею здійснено 38 виступів на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях й опубліковано наукові статті. 

Осадча С.В. має понад 50 публікацій, у тому числі монографія, розділи у колективних монографіях, а також наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Головними серед них є:

 • Осадчая С. Концепция «музыки богослужения» в работах О. Павла Флоренського. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2006. Вип. 7, кн. 1. С. 55–67.
 • Осадчая С. Память как культурная универсалия и ключевое понятие православного богослужения. Київське музикознавство : НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра. Київ, 2007. Вип. 21. С. 44–54.
 • Осадчая C. Структурные и драматургические свойства Всенощного бдения: от служебного действа к музыкальному циклу. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2007. Вип. 8, кн. 2. С. 124–136.
 • Осадча С. Феномен релігійно-храмової культури та «світоглядний стиль». Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка : [зб. наукових статей. Харків-Луганськ: СтильІздат, 2007. Вип. 8. С. 123–130.
 • Осадчая С. Православная певческая традиция как «самовозрастающий логос». Музична творчість та наука в історичному просторі : Київське музикознавство. НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2008. Вип. 73. С. 88–96.
 • Осадчая С. Феномен авторского стиля в православной певческой традиции. Київське музикознавство: НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київське державне вище музичне училище ім. Р.М. Глієра. К.-Дюссельдорф, 2008. Вип. 28. С. 68–76.
 • Осадча С. В. Літургічна природа православних богослужбових піснеспівів: культурологічний аспект. Музичне мистецтво: Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва. Донецьк: Юго-Восток, 2008. Вип. 8. С. 78–86.
 • Осадчая С. Богослужебная певческая традиция в свете холистического похода. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2008. Вип. 9. С. 90–100.
 • Осадчая С. Теоретические основы Богослужбового пения в религиозно-философских концепциях. Київське музикознавство : НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київське державне вище музичне училище ім. Р.М. Глієра. Київ,  2009. Вип. 30. С. 9–17.
 • Осадча С. Релігіозно-храмова культура як чинник сучасної гуманітарної системи. Духовна культура України : традиції та сучасність : НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2010. Вип. 85. С. 51–63.
 • Осадчая С. Текстология как современная гуманитарная дисциплина, ее задачи в области православной певческой традиции. Культурологія та мистецтвознавство. Київське музикознавство: НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра. Київ, 2010. Вип. 32. С. 41–51.
 • Осадчая С. Феномен композиторской религиозно-духовной музыки как музыки на канонические тексты (с обращением к конфессиональным жанрам). Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А.. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. 12. С. 71–79.
 • Осадчая С. Метатекстуальность в православной гимнографической традиции. Культурологія та мистецтвознавство. Київське музикознавство: НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра. Київ, 2010. Вип. 34. С. 185–194.
 • Осадчая С.  Роль А.Д. Кастальского в процессе согласования авторской и обиходной тенденций. Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка. Луганськ : ЛДІКМ, 2011. Вип. 16. С. 195–202.
 • Осадча С. Літургічна символіка у творчості Лесі Дичко (на прикладі Урочистої Літургії). Вісник Прикарпатського Університету. Івано- Франківськ, 2011. С. 214–218.
 • Осадча С. В. Художньо-комунікативний аспект православної традиції в українській музичній культурі. Часопис Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського. К., 2012. № 1 (14). С. 83–90.
 • Осадчая С.В. Теоретические аспекты изучения православной певческой традиции: история и современность:[монография]. Одесса: Астропринт, 2012. 264 с.
 • Осадчая С.В. Духовно-религиозные предпосылки реформы европейской оперы XIX-XX вв. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 18. С. 10-19.
 • Осадчая С. Триада эстетического-этического-фидеистического как основополагающий принцип музыкальной культуры. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 19. С. 202-212.
 • Осадчая С. Эволюционная роль «переходных эпох» в развитии православного богослужебного пения: от авторитета традиции к феномену авторства. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 20. С. 33-44.
 • Осадчая С. Проблема соборности как фактор авторского стиля православной литургической. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2015. Вип. 21. С. 198–206.
 • Осадчая С. Цикличность как ключевое свойство функционирования богослужебно-певческой традиция. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 23. С.228-237.
 •  Осадча С. Релігійно-культові засади творчості Г. Свиридова. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2017. Вип. 25. С. 157-167.
 • Osadchaya S. Phenomenon and concept of canon: from canonical form to “creativity spirit” in Christianity. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2018. № 1. C.121-125.
 • Osadcha S. The symbolic properties of liturgical singing tradition: from the category of symbol to the noetic measurement of culture. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. № 3. C.146-153.
 • Осадчая С.В. Религиозно-духовные основания творчества Г. Свиридова: к проблеме литургического символа. Г.В. Свиридов и музыкальное пространство XXI века: диалоги во времени. Курск, 2019. С. 35–41.
 • Осадчая С. Духовно-религиозные предпосылки художественного сознания Н. Метнера. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29, кн. 2. С.155–168.
 • Osadcha S. V. Semiological aspect of studying the structure and chronotopic features of the orthodox liturgical text. Music semiology: categories and methods: collective monograph / A. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 20-36. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-201-5/20-36
 • Osadcha S. V. Theoretical aspects of studying the symbolic foundations of liturgical and singing tradition. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph / A. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Ohanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 25-41. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/25-41
 • Самойленко О.І., Осадча С.В. Музична семіологія як актуальний напрям теорії мовної свідомості. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU. Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 436-457. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.25
 • Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko AOvsyannikova-Trel O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and semantic intents of musical art (on the example of the style tendency of “new simplicity”) // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-203. (WOS)
 • Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between worldview and writing technique // WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, pp. 158-165. (WOS)
 • Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture and the subject of musicological studies // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, pp. 190-192. (WOS)
Учні

Серед випускників класу по спеціальності, включаючи підготовку дисертаційних досліджень – викладачі середніх й вищих навчальних закладів Одеси й інших міст України. Під керівництвом Осадчої С.В. успішно захистилися і отримали науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) викладачі ОНМА кандидат мистецтвознавства, доцент А.В. Носуля, кандидат мистецтвознавства, доцент Хорошавіна О.А., кандидат мистецтвознавства, викладач Немченко К.В. та ін.

У 2022 році під керівництвом Осадчої С.В. захищена дисертація Кікнавелідзе К. «Явище каверу у сучасному скрипковому виконавстві: нові форми діалогу академічної та масової сфер музичної творчості», 2022.