Орєхова Лариса Іванівна  

Завідувачка кафедрою

Орєхова Лариса Іванівна  

Завідувачка кафедрою

 • доцент
 • кандидат педагогічних наук
Біографія

Народилася 1969 року на Одещині, у місті Рені.

У 1989 році закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище. У 1995році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, філологічний факультет і отримала кваліфікацію філолог, викладач української мови і літератури.

З 1996 року  працювала у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на посаді старшого лаборанта,  з 1997 по 2006 роки на посаді асистента кафедри української філології.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови і літератури» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

З 2006 року була обрана на посаду доцента кафедри української філології.

У 2008 році отримала звання доцента кафедри української філології.

 З 2009 року – доцент кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян. У зв’язку з об’єднанням кафедр, із 2016 року  – доцентом кафедри слов’янського мовознавства.

З жовтня 2019 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Діяльність

За цей час викладала такі навчальні дисципліни: «Сучасна українська літературна мова. Фонетика» «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія», «Практикум з української мови», «Орфоепічний практикум», «Основи наукових досліджень» , «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис», «Шкільний курс української мови з методикою викладання», «Методика викладання української мови», «Теорія та практика навчання і виховання», «Стилістика», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням»; «Сучасна російська літературна мова. Словотвір», «Сучасна російська літературна мова. Морфологія», «Діалектологія російської мови», «Російська мова за професійним спрямуванням», «Історія російської мови», «Стилістика російської мови», «Методика викладання російської мови як іноземної» для  освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», керувала діалектологічною та педагогічною практикою на факультеті української філології для груп з українськими та іноземними студентами

 Для іноземних аспірантів «Українська мова як іноземна ІІІ сертифікаційного рівня загального володіння нефілологічних спеціальностей», «Російська мова як іноземна ІІІ сертифікаційного рівня загального володіння для іноземних аспірантів нефілологічних спеціальностей», «Українська мова як іноземна ІІ сертифікаційного рівня загального володіння для іноземних студентів нефілологічних спеціальностей», «Російська мова як іноземна ІІ сертифікаційного рівня загального володіння для іноземних студентів нефілологічних спеціальностей ».

Трудовий стаж складає понад 30 років.

Має сертифікат рівня В 2 з англійської мови.

Підвищення кваліфікації: Стажування з 20.09 по 20.10 2018 року в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (кафедра української мови) за навчальною програмою стажування «Українська мова як іноземна» обсягом 180 академічних годин.

З 2019 року Член товариства «Просвіта імені Т.Г. Шевченка»  .

Публікації

Основні напрями наукової діяльності: історія педагогічної думки щодо вивчення мови як рідної, так і як іноземної;  мовний, лінгводидактичний, культурологічний, філософський аспекти. Автор 123 публікацій.

Серед них міжнародні :

 1. Орєхова Л.І. Місце оцінного компонента в професійно-мовленнєвій діяльності вчителів української мови й літератури./Л.І Орєхова // Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури.- Вип. ІУ/ За заг. ред. проф. Джозефа Андерсена. – Чехія. Оломоуць: УП, 2010. –  С. 332 – 338.
 2. Орєхова Л.І. Фольклорні ідеї в культурно-освітній спадщині педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття.олкутіна / Л.І Орєхова // Фальклор и сучасная культура. Ч. 1. – Мінск: Выдавецкі центр БДУ, 2011.-С. 214 – 216.
 3. Орєхова Л.І. Педагогічні технології в освітньому процесі: історичний досвід./ Л.І Орєхова // Материалы : В 3 томах. – Болгарія, Варна. – 2011. – Т.1. – С.403-406.
 4. Орєхова Л.І. Педагогічні технологіі в сучасній системі освіти: досвід Бориса Грінченка / Л.І. Орєхова // Университетский центр Ариель в Самарии, Total Graphics Ариель, государство Израиль, 2011. – С. 73 – 76.
 5. Орєхова Л.І. Розвиток мовної освіти у спадщині українських лінгводидактів у ХІХ – ХХ століттях /Л.І. Орєхова // Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури.- Вип. У/  За заг.ред.проф. Джозефа Андерсена. – Чехія. Оломоуць: УП, 2012. –  С. 273 – 277.
 6. Орєхова Л.І. Базовые механизмы общения: педагогический опыт в обучении языкам /Л.І. Орєхова // Acta Universitatis Pontica Euxinus.- Cпец.вип. – Т.1. – Болгария. Варна: ТУ, 2012. – С. 287 – 290.
 7. Орєхова Л.І. Внесок українських лінгводидактів і педагогів у другій половині ХІХ-першій половині ХХ століття у загальноєвропейську скарбницю / Л.І. Орєхова // Украіністика в Європі. & Німеччина і Україна» – Т.УІ./ за заг. ред. Дарини Блохин. – Мюнхен.Німеччина. – Тернопіль: Астон, 2013 .- С.399-414.
 8. Орєхова Л.І. Культуротворчий аспект у лінгводидактиці кінця 19-першої половини 20 століття: Б. Грінченко /Л.І. Орєхова // Университетский центр Ариель в Самарии, Total Graphics Ариель, государство Израиль, 2013. – С. 266 – 271.
 9. Orekhova L. I. Science and education in Ukraine on the verge of XIX – XX centuries // Total Graphics Ариель, государство Израиль, 2014. – С. 292 – 298.
 10. Орєхова Л.І. Лінгводидактичні виміри Бориса Грінченка // Польща. – Варшава: Diamond trading tour, 2014 .- С.39-41.
 11. Orekhova L. I. Основні напрями розвитку сучасного освітнього середовища у спадщині педагогів і лінгводидактів другої половини XIX – початку XX cтоліть // Pedagogy and Psychology, III(21), Issue: 43, 2015 / journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe BUDAPEST, 2015. – С. 34 – 39.
 12. Орехова Л.И. Именные части речи в русском языке: функционально-семантический аспект // Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj/ Sopot . Część 2: Diamond trading tour, 2015 .- С.11-14.

  13.Орехова Л., Диордиенко К.  Изучение глагола в русской диалектологии// Л.Орехова, К. Диордиенко/  Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сб. науч. тр. Ч.1. /УІІ Междунар. конф. / Брест: БрГУ, 2016, С. 106 – 111.

 1. Орехова Л.І. Особистість учителя в історичному вітчизняному педагогічному досвіді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) ISCIENCE.IN.UA. Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал – Пререяслав–Хмельницький, 2018. — Вып.9 (41), ч.3 – С. 136 – 141
 2. Orekhova L.I., Lisovska R.K., Rychka T. I. Formazione della cultura vocale-orthoepica degli studenti cantanti stranieri. Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур. Міжнародна науково-практична конференція (27-28 грудня 2019), Венеція, Італія, 2019. – с. 174-180
 3. Орехова Лариса, Рычка Татьяна, Лисовская Раиса. Коммуникативно-когнитивный подход к процессу обучения иностранных аспирантов русскому языку как иностранному. Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі:Міжнародний журнал. – Випуск 3. – Харбін: Харбінський інженерний університет, 2020.‒ с. 120-122

Фахові та Scopus, Web of Science Core Collection (за останні роки):

 1. Орєхова Л.І. Система підвищення професійної підготовки вчителів у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття//Педагогічна освіта: теорія і практика: Зб.наук.пр./Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип 25 (2- 2018). – Ч.І. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 132 – 138.
 2. Орєхова Л.І. Розвиток мовної освіти у просвітницько-педагогічній діяльності Софії Русової // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький: ХІСТ, 2018. No – С. 14 – 18.
 3. Орєхова.Л.І., Кантаржи Н.І. Особливості навчання іноземних студентів української мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 5 (124). Серія: Педагогіка/ПНПУ імені К.Д. Ушинського, Одеса, 2018.-С.  59-65.
 4. Орєхова Л.І. Роль жінок педагогів-просвітителів у освітньому процесі у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 57 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: «Твори», 2019. – С.  175-181.
 5. Орєхова Л. І., Чаєнкова О. К. Порівняльний аналіз перекладу фразеологізмів (на матеріалі турецької та української мов при вивченні іноземними студентами) / Л.І. Орєхова, О.К. Чаєнкова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Сер.: Філологія / МГУ, Одеса, 2019 . No Том 1. – С.  40-44. (Index Copernicus) http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv
 6. Орєхова Л. І., Чаєнкова О. К. Фразеологічні одиниці на позначення емоції радості Порівняльний аналіз перекладу фразеологізмів (на матеріалі української, турецької та англійської мов) / Л.І. Орєхова, О.К. Чаєнкова // Закарпатські філологічні студіі / УНУ, Ужгород, 2022 . Вип. 23. Том 1. – С.  222-228. (Index Copernicus) http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_2/23-2_2022.pdf
 1. Viktoriia Kolkutina, Larysa Orekhova, Tetiana Gremaliuk, Natalia Borysenko, Inna Fedorova, Oksana Cheban (2022). Linguistic and Stylistic Markers of Influence in the Essayistic Text: A Linguophilosophic Aspect. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22,No. 5, pp. 163-167. Journal ISSN: 1738-7906  (Web of Science) http://ijcsns.org/07_book/2022_05.htm
 1. Oriekhova, L., Andriichuk, P., Shnurenko, T., Horobets, V., Sinelnikova, V., & Sinelnikov, I. (2022). The Research of Computer Simulation of Textual Dimension in the Context of the Musical Discourse. Postmodern Openings, 13(3), 310-322. https://doi.org/10.18662/po/13.3/491(Web of Science) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5244

Контакти

larisa29_11@ukr.net

          ORCID ID: 0000-0002-1952-5451.