Маркова Олена Миколаївна

Завідувачка кафедрою

Маркова Олена Миколаївна

Завідувачка кафедрою

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
 • заслужений працівник культури
 • завідуюча кафедрою теоретичної та прикладної культурології
Біографія

Маркова Олена Миколаївна (нар.Камінська), народилася 13.03.1944, музикознавець, педагог, лекторка, музично-громадська діячка, кандидат мистецтвознавства (1983 р.), доктор мистецтвознавства (1990 р.), доцент (1985 р.), професор (1992 р.), член НСКУ (з 1992 р.), закінчила Одеську ССМШ ім.проф.П.С. Столярського в 1962 по класу фортепіано. Одеську консерваторію закінчила в 1968 р. по класу теорії музики проф.С.Д. Орфеєва. Закінчила аспірантуру при Київській консероваторії ім. П.І. Чайковського в 1979 р. Від 1965 р. – викладачка, з 1971 р. – у штаті Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової, ст.викладач – 1975 р., доцент з 1985, професор з 1992 р., завідувач кафедри сучасної музики і музичної культурології з 2004 р. (з 2010 – кафедри теоретичної і прикладної культурології). У 2013 р.отримала почесне звання заслуженого працівника культури України.

Діяльність

Маркова О.М. – авторка курсів сучасної зарубіжної музики, музичної культурології, музичної естетики для магістрів, історії слов’янської та української культури, методології мистецтвознавства тощо. У класі Маркової більше 56 кандидатів і 5 докторів мистецтвознавства – 2 зі спеціальності 17.00.03 (Фам Ле Хоа, 1997, Ле Ван Тоан, 2006) і 3 зі спеціальності 21.00.01 (Лю Бінцян, 2015, Муравська, 2018, Л.Шевченко, 2020), створена наукова школа культурологічно спрямованого виконавського музикознавства, розроблена концепція історичної герменевтики, реалізована в докторських і кандидатських дисертаціях вихованців класу спеціальності проф. О.М. Маркової.

О.Маркова є першою в Одесі жінкою – доктором мистецтвознавства, під її керівництвом започатковані були захисти кандидатських і докторських дисертацій від ОНМА на базі Національної музичної академії імені П.І.Чайковського (Київ) до 2004 р., від 2005 – на основі Одеської національної музичної академії та інших музичних вузів України. Активно працювала в міжнародних семінарах і конференціях, у тому числі в різних країнах Європи та СНГ.   Дочка – Д.Маркова-Андросова, кандидат мистецтвознавства, доцент ОНМА, автор більш ніж 70 публікацій, у тому числі 3-х книг, активно грала як піаністка у концертах міжнародного рівня, а сьогодні плідно працює як музикознавець і культуролог.

Кафедра під керівництвом О.М.Маркової отримала у 2018 р. ліцензію на аспірантуру, в аспірантурі вчаться 4 особи (І-ІІ курси), є 5 пошукачів. Від кафедри зроблений випуск Матеріалів конференцій за 2019 і 2020 рр., розроблені принципово нові програми для аспірантів і поновлені, згідно з вимогами МОН останніх років, діючі.

З 2005 р. до 2018 була членом спецради по захисту кандидатських дисертацій, з 2018 до сьогоднішнього дня член спецради по захисту докторських і кандидатських дисертацій в НАКККіМ (Київ). Член ред. колегії наукових видань Одеси (Матеріали конференцій 2019, 2020), Києва (Міжнар.вісник НАКККіМ), Львова (Науковий вісник Львівського університету).

Публікації

1978-1983

 • Маркова О.   Про естетичне визначення музичної форми//Українське музикознавство, вип. 13,    –   Київ, 1978 – С. 54-70.
 • Маркова Е. О психологических основах исполнительской интерпретации в процессе    обучения  в музыкальном вузе//Программированное обучение, вып. 15. – Киев, 1978. – С. 127-136. Соавтор Ю. Некрасов
 • Маркова Е. Проблемы теории реализма в современном искусствоведении и музыкально-эстетический анализ художественных произведений//Тезисы докладов Республиканского научно-методического совещания препод. И аспирантов вузов культуры и искусства «Задачи подготовки и идейно-политического воспитания  творческой молодежи…». –  Одесса, 1978. – С. 30-31.
 • Маркова Е. Эстетический анализ музыкальных произведений. Метод.разработка по курсу анализа для групп музыковедов. – Одесса, 1980. – 18 с.
 • Маркова Е. Идеи интернационализма и патриотизма в формировании активной жизненной позиции студентов музыкального вуза //Тезисы докл. Республиканской научно-теор. Конференции… «Актуальные вопросы патриотического и интернационального воспитания средствами культуры и искусства» – Одесса, 1982. – С.22-24. Соавтор А. Васильков.
 • Маркова Е.Национальные музыкальные культуры в интернациональном воспитании студентов консерватории //Республиканская науч.-теоретическая конференция “Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях». – Киев, 1981. – С. 160-161. Соавт. В. Васильков, Л. Кисловский, Ю. Некрасов.
 • Маркова Е. Патриотические идеи в художественной целостности музікальніх произведений (на материалах советской массовой песни о Родине) // Республиканская науч.-теоретическая конференция “Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях». –  Одесса 1982, с. 175-177.  Соавт. Ю. Некрасов.
 • Маркова О. Естетичний аспект інтонаційної теорії і проблема «музикального» // Соціалістичний спосіб життя і проблеми музикознавства. – Київ, 1982. – С. 19-27.
 • Маркова Е. Эстетический аспект интонационной теории и анализ музыкальных произведений. Диссертация на соискание учен.степени канд.искусств. Рукоп. ИИФЭ  АН УССР им.М.Ф.РыльскогоКиев, 1983. – 136 с.

1984-1989

 • Маркова Е. История музыки в комплексном преподавании дисциплин музыкальног о вуза //НИО Информкультура, № 552 «Музыка» 1983 № 11.–12с.
 • Маркова Е. Методические рекомендации по комплексному плану организации учебной научно-исследовательской работы студентов консерватории. – Одесса, 1984. – 12 с. Соавтор. А. Сокол.
 • Маркова Е. Историко-стилистический и художественно-эстетический анализ в формировании активной жизненной позиции студентов музыкального вуза // НИО Информкультура, № 795 «Музыка» 1984 № 12. – 56 с. Соавт. О. Коренюк. 
 • Маркова Е. Тенденции развития советской музыкальной культуры //Актуальные проблемы культурного строительства. Вып.3. – Николаев, 1985. – С. 255-257.
 • Маркова Е. О новом методе использования интонационной теории в области музыкального воспитания и образования // Проблемы музыкальной культуры. Вып. 1. – Киев, 1987. – С.23-31. 
 • Маркова Е. Актуальные аспекты интонационной теории  в области музыкального воспитания и образования //Актуальные вопросы развития культуры и искусства. Ч. ІІ. – Одесса, 1987. – С.33-35.
 • Маркова О. Поняття «інтонаційної ідеї” в світлі соціально-культурологічного підходу // Українське музикознавство, вип. 22, Київ, 1987. – С.23-30.
 • Маркова Е. Проблема интонационности музыкального искусства и анализ художественных явлений  // НИО Информкультура, № 1863, ”Музыка” 1988, №12.  – 24 с.
 • Маркова Е. О специфике городского фольклора и перспективах его развития в городе Одессе. //ІІ фестиваль народного творчества и проблемы фольклорного движения на Одещине. – Одесса, 1988. С.21-25.  Соавт. В. Марков. 
 • Маркова Е. Постижение нравственной идеи в процессе музыкального воспитания-образования в современной школе. // Всестороннее развитие личности в системе воспитательной деятельности общеобразовательной  и профессиональной школы. – Кишинев, 1988. – С. 296-298.  Соавт. В. Гузеева, Н. Брагина.  
 • Маркова Е. Проблема интонационности музыкального искусства и анализ художественных явлений // НИО Информкультура, библ.опис.”Музыка” 1988, № 12.  32 с.

1990-1993

 • Маркова Е. Интонационность музыкального искусства: научное обоснование и проблемы педагогики. – Киев: Музична Україна, 1990. – 183 с.
 • Маркова Е. Интонационная концепция истории музыки. Диссертация на соискание учен.степени докт.искусствовед. Киев, 1991. – 264 с., Прилож. 22 с.
 • Маркова О. Про духовний генезис українського канту та його зв’язки з музикою європейського релігійного Просвіщення. – Одеса, 1992. – 20 с. Співавтор Л. Подолян
 • Маркова О. Житійний образ у містерії «Мучеництво святого Себастіана» Г. д’Аннунціо – К. Дебюссі. // Християнські сюжети та образи в художній літературі. – Житомир, 1993. – С.58-59. Співавт. Л. Подолян.
 • Маркова О. До питання комплексного вивчення художньої культури в умовах професійної підготовки вчителя-музиканта. //Технологія навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя. Том ІІ, част. ІІ. – Житомир, 1993 – С.208-210.  Співавт. Л. Смирнова.
 • Маркова О. Музика М. Лисенка в художній стилістиці європейського мистецтва. //М. Лисенко та музичний світ (до 150 від дня народження). – Київ, 1992. С. 14-15.
 • Маркова О. Українське зарубіжжя в музиці та питання його взаємодії з вітчизняною художньою традицією. //Науково-практична конференція «Культура України і слов’янський світ”. – Київ, 1992. – С.32-34.   
 • Маркова О. Українська зарубіжна музика Програма для музичних вузів. Київ, 1993. – 12 с. 
 • Маркова О. Сучасна музична педагогіка у світлі традицій школи О. Потебні //Класична педагогіка і філологія і світлі сучасних завдань шкільної і вузівської словесності. – Одеса, 1993. – С.66-68. Співавт. Л. Смирнова.
 • Маркова О. Курс української зарубіжної музики в спеціальній вищій та середній школі // Актуальні питання педагогічної підготовки студентів музичних учбових закладів. Ч.1. – Донецьк, 1993. – С.114-125. Співавт. В. Гузєєва.
 • Маркова Е. Личностный подход в образовании учителя музыки как внутреннее психологическое условие совершенствования процесса подготовки специалиста в педвузе. //Психолого-педагогічні аспекти перспективних систем та технологій навчання: погляд в майбутнє. –  Одеса, 1993. – С. 77-78. Соавт. Т. Козина, Л. Смирнова. 

1994

 • Маркова О. Музичний розвиток почуття природи //Екологія і освіта: проблеми теорії і практики, Умань 1994, с. 76-77, 0,2 д.а., співавт. Л. Смирнова.
 • Маркова О. Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб встановлення гармонійних особистісних відношень учнів //Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб попередження правопорушень серед учнівської та студентської молоді”. – Київ, 1994. – С. 195-196. Співавт. Л. Смирнова, Н. Бєлова
 • Маркова О. Українська освіта та її дидактичні традиції в національній музиці // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб попередження правопорушень серед учнівської та студентської молоді”. – Київ, 1994.- С. 199-201. Співавт. Л. Смирнова.
 • Маркова О. Традиції Одеської консерваторії у визначенні перспектив музичної культури Одеси //Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах. – Київ, 1994. – С. 68-70.  Співавт. Л. Смирнова.
 • Маркова О. Жіноча тема в музиці.//Жіночий рух в Україні: історія і сучасність. – Київ 1994. – С..211-212. Спрівавт. Ю. Некрасов, Л. Смирнова, Ю. Соловйова.
 • Маркова О. Українська освіта і традиції музичної дидактики //Духовне Відродження: традиції, сучасність. – Київ, 1994. – С. 113-115.. Співавт. Л. Смирнова, Н. Бєлова.
 • Маркова Е. Музыка как часть общеобразовательной системы в определении высокого уровня культуры общества и его психического здоровья. // Cоциальные аспекты психического здоровья детей и поростков. – Одесса,  1994. – С.16. Соавт. Л. Смирнова..  
 • Маркова Е. Мусикийский аспект исторического образования в развитии творческой активности современного учителя музыки. //Сучасна освіта і проблеми виховання творчої особистості. – Суми, 1994. – С.143-145. Співавт. Л. Смирнова
 • Маркова О. Традиції української культури у визначенні рис творчості К. Шимановського // Сучасна освіта і проблеми виховання творчої особистості. – С. 188-189. Співавт. Л. Смирнова, В. Гузєєва.
 • Маркова Е. Малишевский и историческое музыкознание Одессы.// Одесская консерватория: забытые имена, новые страницы. – Одесса 1994, с. 13-20.  Соавт. Л. Смирнова.
 • Маркова Е. Проблемы русского, украинского зарубежья и Одесская консерватория // Одесская консерватория: забытые имена, новые страницы. – Одесса: ОКФА, 1994. – С. 50-56. Соавт. Л. Смирнова.

1995

 • Маркова О. Збереження народних традицій виховання у популярних музичних жанрах.//Традиції виховання у світовій народній педагогіці. – Київ – Рівне, 1995. – С. 76. Співавт. Л. Смирнова
 • Маркова О. Принципи духовності у визначенні шляхів розвитку одеської фортепіанної школи. //Культура і освіта: проблеми, пошуки, творчі знахідки. – Вінниця, 1995. –  С.67-68. Співавт. Л. Смирнова, О.Горожанкіна.
 • Маркова Е. Австрийские и немецкие музыканты в развитии музыкальной культуры Одессы // Краеведческие чтения: из истории музыкальной жизни Одессы ХІХ первой половины ХХ вв. – Одесса, 1995. – С. 7-9. Соавт. В. Деев.
 • Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-70-х років: Франція, Австрія-Німеччина, Італія, США, Польща. – Одеса, 1995. – 95 с. Спрівавт. Фам Ле Хоа. Грант Відродження.
 • Маркова Е. Дидактичний аспект проблеми взаємодії української, російської і польської музичних культур на півдні України //Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і вузу. – Рівне, 1995. – С. 218-219. Співавт. С. Радюшина, Т. Озарінська.
 • Маркова О.Образи природи як компонент естетико-моральної  рівноваги художності і реальності  в музичній картині світу. // Людина і культура майбутнього. – Кривий Ріг, 1995. – С. 89-90. Співавт. Л. Смирнова, Ю.Некрасов.
 • Маркова О. Аспект художнього оновлення підходів музикантів-фахівців до музично-стилістичних засад творчості ХХ ст. // Педагогічна культура учителя. –  Одеса, 1995. – С. 47-48. Співавт. Л. Смирнова, О. Горожанкіна.
 • Маркова Е. Музыкант и педагог Одессы Калио Мюльберг // К. Мюльберг, Записки кларнетиста. – Одесса, 1995. – С.1-3. 
 • Маркова Е. Профессор Одесской консерватории Александр Станко – скрипач, педагог, ученый и композитор // А. Станко. Исполнительский аппарат скрипача. – Одесса, 1995 – С. 3-11.  
 • Маркова О. Б. Лятошинський в музичній культурі Одеси та Півдня України. //Музичний світ Б. Лятошинського. – Київ, 1995. – С.59-61.
 • Маркова О. Вишуканість творчого подиху //Музика, 1995 № 1. – Київ. – С.4-5. Співавт. Н. Довгаленко
 • Markova O. Chant in European Christian Culture and in the National Tradition of the Ukraine and Russia //Abstracts of papers read at the Maynooth International musicological conference. Maynooth College, 1995. – P.26
 • Маркова О. Традиції української фортепіанної педагогіки в Одесі.// Проблеми виконаської інтерпретації інструментальних творів українських композиторів. – Суми, 1995. – С. 15-17. Співавт. Л. Смирнова, Н. Бєлова.

1996

 • Маркова О. Церковне Просвітництво у художньому самоствердженні України. // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. – Одесса,  1996. – С.3-8.  Соавт. Л. Пятенко.
 • Маркова Е. О параллелях в развитии украинской и австрийской музыкальных культур // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. – Одесса, 1996. – С.8-10.
 • Маркова Е.Творческие портреты. В. Губа. А. Станко.// Культурологические проблемы музыкальной украинистики. – Одесса,  1996. – С.76-88. 
 • Маркова Е. Проблемы риторики фуги в связи с актуальными вопросами музыкознания Украины // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. – Одесса, 1996. – С.103-107. Соавт. В. Миронов.
 • Маркова О. Актуальні питання історичного музикознавства та проблема жанру // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. – Одесса, 1996. – С.110-116. Соавт. О. Муравская.
 • Маркова О. Дисципліни «Вступ до спеціальності» та «Основи наукового дослідження» у встановленні вузівських кваліфікаційних нормативів викладення історичного музикознавства та музично-виконавських класів // Ступенева система вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. – Київ, 1996. – С. 127-129.  Співавт. Ю. Некрасов, Л.Смирнова.
 • Маркова О. Музично-історична проблематика в оновленні змісту  виконавських дисциплін  у сучасному музичному вузі. // Ступенева система вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. – Київ, 1996. – С.129-131. Співавт. Л. Смирнова, К. Перегудова.
 • Маркова О. Народна традиція у вираженні спадковості актуальних ідей часу. // Ступенева система вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи. – Київ, 1996. – С.131-133. Співавт. Л. Пятенко.
 • Маркова О.Поезія Тараса Шевченка в органічному зв’язку з ідеями українського Просвіщення та лірикою канта // Українська література і цензура. – Черкаси, 1996. С. 26-28.  Співавт. Л. Смирнова, О. Овсяннікова.
 • Маркова Е. Предисловие // Фам Ле Хоа. Стилевые черты музыки ХХ века и вьетнамский инструментализм в профессиональном творчестве. – Одесса, 1996. – С. 3-4. 
 • Маркова О. Поезія Тараса Шевченка в органічному зв’язку з ідеями українського Просвіщення та лірикою канта //Українська література і цензура. Матеріали Всеукраїн. Наук.конф. – Черкаси, 1996. – С.26-28. Співавт. Л.Смирнова, О.Овсяннікова.

1997

 • Markova O. Musical historical conceptions in the light of the system aproach // Musicology and Sister Disciplines: Past, Present and Future. – London, 1997. – P. 37. Грант IMS
 • Маркова Е. Л. Гинзбург: педагог – человек – музыкант-исполнитель. Введение // Н. Ломоносова, Л.Гинзбург: педагог – человек – музыкант-исполнитель. – Одесса, 1997. – С.3-5.
 • Маркова Е. Об опыте комплексно-художественной работы музыковеда Л.С.Космаковой. //Одесская консерватория: славные имена, новые страницы. – Одесса: Астропринт, 1997. – С.212-215. Соавтор О.Муравская.
 • Маркова Е. Материалы библиотеки Одесской консерватории о художественных традициях города. //Одесская консерватория: славные имена, новые страницы. – Одесса: Астропринт, 1997. – С.279-283.  Соавтор Л.Смирнова.
 • Маркова О. Музичний розвиток почуття природи // Екологія і освіта: проблеми теорії і практики. Тези доповідей і досліджень. – Умань, 1994. – С.76-77. Співавт. Смирнова Л., Бєлова Н.
 • Маркова О. Актуальні питання історичного музикознавства та проблема жанру //Суспільствознавчі науки та відродження нації. Зб.наукових праць. Книга ІІ. – Луцьк, 1997. – С.32-34. Співавт. О.Муравська.
 • Маркова Е. Эмпатический смысл художественного сопереживания в музыкально-педагогической работе // Социально-психологическая природа эмпатии: проблемы и перспективы исследования. – Одесса, 1997. – С. 115.  Соавт. Л.Смирнова., Т.Озаринская.
 • Маркова Е. Музыкальные аспекты живописи Н.Рериха // Творческое наследие Н.К.Рериха – бесценный дар человечеству. Тем. сборник. – Одесса, 1997. – С.53-55..
 • Маркова Е. Р.Вагнер и символизм //Творческое наследие Н.К.Рериха – бесценный дар человечеству. – Одесса, 1997. – С.55-56.
 • Маркова О. Музикознавство та культурологія: про систематизацію музичних знань // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип.2. Част.1. – Одеса, 1997. – С.5-7.
 • Маркова О. Християнська традиція канта у церковній музиці України. // Культурологические проблемы музыкальной украинистики. Вып.3. Вопросы музыкальной семантики. – Одесса, 1997. – С.16-20. Соавт. Л.Пятенко.

1998

 • Маркова Е. Музыкально-исторические концепции в аспекте системного подхода //Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні. – Київ, 1998. – С.8-21. Співавт. В.Миронов.
 • Маркова О. Жанрово-стильові тяжіння мистецтва та музики другої половини ХХ сторіччя //Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні. – Київ, 1998.  – С.95-108.
 • Маркова Е. Системность исторического музыкознания и историческая эвристика // Трансформація музичної освіти: культура та сучасність. Матеріали міжнародного семінару. – Одеса, 1998. – С.87-92.
 • Маркова О. Про музикальність художньої виразності творів мистецтва. //Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип.2. Част.2.  Одеса, 1998. С. 73-79.
 • Маркова Е. Системный подход современного музыковедения в обновлении методов преподавания специальных дисциплин в консерватории // Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип.2, ч.2. – Одеса, 1998. – С. 82-84.
 • Маркова Е. Культурология исполнительской интерпретации.// Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип.2, част.2. – Одеса, 1998. – С. 86-89.  Співавтор Л.Смирнова.
 • Маркова Е. Психолого-педагогические аспекты взаимосвязи музыкальной и речевой интонации // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. Статті за матеріалами доповідей Шостої української науково-методичної конференції. – Одеса, 1998 – С.57-60. Співавтори Л.Смирнова, Л.Демидова.
 • Маркова Е. Роль интонационной идеи в определении актуальной содержательности музыки и ее нравственно-воспитующего смысла // Нові інформаційні технологіїї навчання в учбових закладах України. Статті за матеріалами доповідей Шостої української науково-методичної конференції. – Одеса, 1998. –  С.242-245.  Співавтор Л.Демидова.
 • Маркова О. Творчі долі Василя Сапельнікова, Павла Фідлера, Теофіла та Святослава Ріхтерів у контексті культурних зв’язків України та Німеччини. //Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення. – Київ, 1998. С.278-282.
 • Маркова Е. Душа и дух музыкознания //Духовність українства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир, 1998. – С.129-131.
 • Маркова Е. Введение в историческое музыкознание. – Одесса: Астропринт,  1998. – 57 с.

1999

 • Маркова О. До питань теорії виконавської інтерпретації. //Науковий вісник Національної музичної академії України ім.П.Чайковського. Музичне виконавство. Вип.1. – Київ, 1999. – С.126-133. Співавтор Л.Смирнова.
 • Маркова О.  М.Огренич – співак та педагог //Науковий вісник Національної музичної академії ім.П.Чайковського. Музичне виконавство. Вип.2. – Київ, 1999. – С.138-143.
 • Маркова О. Феномен спокутувальної жертовності в музиці і музичній культурології // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Т.14. – Київ, 1999. – С.529-535.
 • Маркова О. Теоретичні засади виконавства і музикознавчої роботи у середній та вищій музичній школі // Навчально-виховний процес у вузі і в школі та шляхи його розвитку і удосконалення. Част.ІІ. Зб.праць Міжн.наук.-практ.конференц.– Рівне, 1999. – с.91-93.
 • Маркова О. Теоретичні засади виконавства і музикознавчої роботи у середній та вищій музичній школі // Навчально-виховний процес у вузі і школі та щляхи його розвитку і удосконалення. Част. ІІ. – Рівне, 1999. – С. 91-93
 • Маркова Е.Введение //Фан Динь Тан, Проблема «Восток-Запад» и дальневосточная художественная культура. – Киев, 1999. – С. 8-9.

2000-2001

 • Маркова О. Культурологічні аспекти музичної україністики і музикознавчі традиції Одеси //Українське музикознавство. В.29. Київ, 2000. – С.47-51.
 • Маркова О. Українська тема в зарубіжній музиці //Українська тема у світовій культурі. – Київ, 2001. – С. 113-120.
 • Маркова О. Музичні архетипи у визначенні перспектив методологічного оновлення музикознавства // Навчально-виховний процес у вузі і школі та щляхи його розвитку і удосконалення. Част. IІІ. – Рівне, 2000. – С. 71-72.
 • Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. – Одесса: Астропрнинт, 2000. – 104 с.
 • Маrkova O. Ein musikalisches Forum beendet. Ein neues begint //Info. Schostakowitschgesellschaft № 24. November 2000. – Berlin, 2000. – S. 13-15.
 • Маркова Е. Принцип «ящик с игрушками» в реализации техники музыкальной карикатуры  (на примере  произведений Д.Шостаковича, В. Губы и вьетнамских  куанхо) //     Загребский понятийник культуры ХХ века , конф. «Карикатура». – Загреб, 2001. – С.23-25.
 • Маркова Е. Век новой музыки //Черный квадрат над Черным морем. Соавт. А. Ровенко. – Одесса, 2001. – С.26-29.
 • Маркова О. Музичні архетипи та «Прометеїв комплекс» музики //Українське музикознавство, вип. 30. – Київ, 2001. – С. 51-60.
 • Маркова О. Музична культурологія і методологія мистецтвознавства в оновленні традиційних музикознавчих дисциплін //Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – Київ, 2001.- С. 142-147.
 • Маркова Е. О модерне и о спектакле //Театр, № 1, август.–Одесса. – С.1-3.
 • Маркова Е. Высокое да освящает смех //Театр, № 1, август. – Одесса, 2001. – С. 5.
 • Маркова Е. Давайте поставим оперу…  //Театр, № 2, сентябрь. – Одесса, 2001. – С. 1-2.
 • Маркова Е. Карнавал в русле национальной традиции //Театр, № 4, декабрь. – Одесса, 2001. – С. 2. 

2002

 • Маркова Е. Архетип гетерофонии в определении планетарного единства музыкальных культур Востока и Запада // Восток – Запад: цивилизация и культура. Одесса 2002. – С. 55-56.
 • Маrkоvа O. Das “Spielzeugkistenprinzip” im Zusammenwirken von Wort und Musik bei Schostakowitsch //Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen in iternationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig.Heft 8.–Chemnitz: G. Schröder Verlag, 2002. – S. 119-130.
 • Маркова О. Проблеми музичної культурології в світлі концепції соціології музики І. Ляшенка //Науковий вісник Національної музичної академії ім. П. Чайковського. Вип. 16. Культурологічні проблеми української музики. – Київ 2002. – С. 79-90.
 • Маркова Е. Страсти по-консерваторски или Споры об “исправлении имен” // Театр, № 6. – Одесса, 2002. – С. 2-3.
 • Маркова Е. “Новая музыка” как традиция ХХІ века //Театр, № 6. – Одесса, 2002. – С.14.
 • Маркова Е. Продолжение итальянских традиций //Театр, № 5. – Одесса, 2002. – С.8.
 • Маркова О. Культурологічний аспект цілісності музичного твору як розвиток ідеї музичної системології І.А. Котляревського //Теоретичні та практичні питання культурології: українське музикознавство на зламі століть. Вип. ІХ. – Мелітополь, 2002. – С. 23-31.
 • Маркова Е. И. Вышнеградский в формировании европейского авангарда ХХ века //Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 3. – Одеса, 2002. – С. 104-107.
 • Маrkova O. Probleme der Musikkulturologie. – Odessa: Астропринт, 2002. – 107 S . Mitautor V. Meronov.
 • Markova O. bout problems of Musical Culturology. //International musicological Society. 17th International Congress. – Leuven, 2002. – P. 145.
 • Маркова Е. Вопросы теории исполнительства.  Одесса: Астропринт,  2002. 126 с.
 • Маркова О. Інтонаційна концепція Б. Асаф’єва в контексті сучасних культурологічних спрямувань музикознавства.//Восток – Запад: цивилизация и культура. – Одесса, 2002. – C. 6-9.
 • Маркова О. Теорія виконавства у сучасному музикознавстві // Українське музикознавство. Вип. 31. – Київ, 2002. – С. 93-102.

2003-2005

 • Маркова О. Історія музики як виконавство й теорія «виконавчого музикознавства» // Запад-Восток: искусство и культура. –  Одесса, 2003. – С. 43-46.
 • Маркова О. Містеріальні виміри опери як вистави // Восток – Запад: цивилизация и культура. Сб.науч.трудов. – Одесса,  2003. – С.98-100. Маркова Е. Новая кафедра музыкальной академии // Музыкальный вестник. Газета Одесской государственной музыкальной академии имени А.В.Неждановой. – Одесса, 2003. – С.6.
 • Маркова Е. Партнерство «Одесса-Регенсбург» и его музыкальные компоненты // Вечерняя Одесса /Одесситы в мире, 20 ноября 2003 г. – С.5.
 • Markova O. Passionarien in Musikkultur von Odessa // Konferen.Маt. “Die Musik auf Grenze der Millenien. – Regensburg, 2004. – S. 17-26.
 • Маркова Е. Неоевропоцентризм и неосимволизм в музыке начала ХХІ // Материалы международного музыковедческого семинара, памяти С.Д. Орфеева,  и научно-практической конференции по проблемам культуры. – Одесса, 2005. – С. 7-9.
 • Маркова Е. Баян, талант и симфонический оркестр // Народник, № 1, 2004. – Москва: Музыка, 2004. – С. 5.
 • Маркова Е. Культура музыкальных отношений в истории искусства и исполнительство //Українське музикознавство, в.33. – Київ. 2004. – С.378-387.
 • Маркова Е. Музыкальная информатика и проявление плотности информации // Музика і компьютерні технології. – Одеса, 2005. – С. 7-9.
 • Маркова Е. Ориентир – на музыканта  и …слушателя // Вечерняя Одесса. Рубрика: Литераторы – артисты – музыканты. 2005. – С.4.
 • Маркова Е. Памяти Серафима Орфеева // Музыкальный вестник, Газета Одесской государственной муызкальной академии им.А.В.Неждановой, № 1-2, Одесса, 2005. – С. 6-7.
 • Маркова Е. Юбиляции профессионалу Музыкальный вестник, Газета Одесской государственной муз. академии им.А.В.Неждановой, № 3-4 (5-6-), Одесса, 2005. – С. 20.
 • Маркова Е. Концерт в год Польши в Украине // Музыкальный вестник, № 1-2, Одесса, 2005. – С. 28.

2006-2007

 • Маркова О. Музикологічний ракурс сучасної науки про музику // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. (Зб.наукових праць). – Одеса, 2006. – С. 87-93.
 • Маркова Е. Неоевропоцентризм и неосимволизм начала ХХІ века. // Холопова В., Канарис Л., Маркова Е., Таранец С. Нео-европоцентризм: музыкальная культура на рубеже тысячелетий. Кн.1. – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 76-129.
 • Маркова Е. О символике партий Фигаро в операх В. Моцарта и Дж. Россини // Аркадія. Культурологічний та мистецтвознавчий журнал 2006 р. № 2 (12). – Одеса, 2006. – С. 2-5.
 • Маркова Е. Неоевропоцентризм и неосимволизм в музыке ХХ века. // Культура и цивилизация. Восток и Запад. Музыкальная культура: Восток – Запад. Материалы конференции по проблемам культуры и Междунар. музыковедческого семинара памяти С.Д. Орфеева 2003-2004. – Одесса: Астропринт, 2006. – С. 196-203.
 • Маркова Е. Числовой норматив музыкальной информации // Музичне мистецтво і культура. Вип.7, кн.2. – Одеса: Друкар.дім, 2006. – С. 49-58.
 • Маркова О. Концепція національного в музиці І. Ляшенка в умовах сучасного виконавського музикознавства // Педагогіка вищої та середньої школи. 18’2007. Частина 1. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – С.258-267.
 • Маркова О. Виконавський і композиторський принципи мислення як антитези естетично-риторичного та композиційного творення музики // Науковий вісник Національної музичної академії ім..П.І. Чайковського. Вип.69. Виконавське музикознавство. Книга тринадцята. – Київ,2007. – С. 6-13.

2008

 • Маркова Е. Архетипические и хронологические параллели культур Востока и Запада как основания музыкальной метафизики  // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Збірник наук.праць. Вип. 9 (2008). – Луганськ, 2008. – С. 230-237.
 • Маркова О. Ученість ранньої православної церковної традиції у вітчизняній  художній культурі та її вплив на музику ХІХ ст.. // Музична україністика: сучасний вимір. – К.-Івано-Франківськ, 2008. – С. 122-128.
 • Маркова Е. Кафедра современной музики и музыкальной культурологии как явление современного культурного процесса и музыкальной жизни Украины // Музыкальный вест ник, газета Одесской государственной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, № 13-14, 2008. – С. 24.
 • Маркова Е. . Символика и семантика национального стиля в композиции и исполнительстве // Музичне мистецтво і культура. Вип.9. – Одеса 2008. – С. 22-32.
 • Маркова Е. Символика и семантика национального стиля в музыке / Маркова Е.// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Збірник наукових праць ; [зб.наук.праць / гол.ред. В.Л. Філіппов]. – Луганськ: Луганський державний інститут мистецтв і культури, – Вип. 11, 2008. – С. 187-197.
 • Маркова Е. Научные конференции в творческой жизни Одесской государственной музыкальной академии // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой. № 13-14 2008. – С. 8-9.
 • Маркова Е. Музыковедческие  приобретения на  пересечении времен в оп8ределении понятий музыкальной  эстетики // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової. Вип. 10. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 27-37.
 • Маркова Е. В поддержку научных традиций Южной Пальмиры // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой. № 15-16 2008.С. 27-28.

2009-2010

 • Маркова О. Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – / Мистецькі обрії’2009. Вип. 2 (11). – Київ, 2009. – С. 197-203.
 • Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. Франція. –Австрія. Німечина. Італія. Вип.1. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – 128 с.
 • Маркова Е.Полинациональная музыкальная аура Одессы и место в ней польской и русской составляющей // Науковий вісник Національної музичної академії імені П.І. Чайковського. Збірник статей. Вип. 84. – Київ, 2009. – С. 288-297. 
 • Markova O. Ślady polskie w kulturze Odessy okresu międzywojnia // Topos narodowy. W muzyce polskiej międzywojnia. Uniwesytet muzyczny Fryderyka Chopina. Pod/ red/ Wojciecha Nowika I Katarzyny Szymańskiej-Stułki. Mędzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna. 16-17 XI 2009. – S. 169-176.
 • Маркова О. Виконавське музикознавство як феномен української наукової традиції // Давидов М.А. Виконавське музикознавство. Енциклопедичний довідник. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – С. 4-6.
 • Академическое Maestoso оркестра // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой. № 17-18 2010. – С. 37.
 • Лирическое как категория музыкальной эстетики // Гуманітарні науки в освіті музикантоів. Збірник наук.праць до ювілею проф. Н.О. Бондар. – Одеса: Фенікс. – Одеса, 2010. – С. 234-242.
 • Во славу традиций искусства стран славянского мира // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой. № 17-18 2010. – С. 50-51.
 • Ю.В. Малышев в контексте творческих предпочтений поколения 1940-х – 1950-х годов // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А.В. Нежданової / [Головний редактор О.В. Сокол].  – Одеса: Друкарський дім, 2010. – Вип. 11. – С. 39-48. 
 • Маркова Е. О конференции 2010 г. // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой. № 17-18 2010. – Одесса, 2010. – с.9-10.

2011-2012

 • Маркова О. Нариси з історії зарубіжної музики 1950-х – 1990-х років. США. –Греція. Польща. Вип.2. – Одеса: Астропринт, 2011. – 124 с. 

Співавтор Д. Андросова.

 • Маркова Е. О конференции 2011 г. // Музыкальный вестник. Газета Одесской гос.муз.академии им. А.В. Неждановой – Одесса, 2011. – с. 7-8.
 • Маркова Е. И.А. Котляревский в контексте творческих предпочтений поколения 1950-х – 1960-х гг. // Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність. Зб.матер. Міжнар.науково-творчої конференції. Київ, 2-3 травня, 2012 р.- К.: НАКККіМ, 2012. – С. 113-114.
 • Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. Второе расширен.и доп.издание. – Одесса: Астропринт, 2012. –  164 с. 9, 53 д.а.
 • Маркова Е. О конференциях 2012 г.  // Музыкальный вестник. – Одесса, 2012. – с. 8-9.
 • Маркова Е. Режиссерский аспект вокального исполнительства оперного артиста // Матеріали І Міжнародної науково-творчої конференції «Мистецтво і наука третього тисячоліття». Кримсткий універоситет культури, мистецтва і туризму. Музичний університет Фридерика Шопена. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. – Симферополь: КУКИиТ, 2012. Співавтор Д. Андросова. – С. 70-73.
 • Маркова Е. Универсализм клавирности в классах фортепиано в процессе подготовки в музыкальных вузах // Міжнар.науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХIV Міжнар.науково-практичної конференції, Ужгород-Кошице-Мішкольц, 8-11 травня 2012 р. / Ред.кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М.Олексик, І.В.Артьомов та ін. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – Вип.5(24). – С.198-210. Співавт.Д.Андросова.

2013

 • Маркова Е. Информационный континуум трудов Д. Гойови и смысловые доминанты отечественного музыкознания // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А.В. Нежданової / [Головний редактор О.В. Сокол].  – Одеса: Друкарський дім, 2013. – Вип.16. – С.44-52. 
 • Маркова О. Музична культурологія в системі сучасного гуманітарного знання // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. Випуск 1 (1), 2013. Internaional journal. Culturology. Philology. Musicology. – К.: Міленіумб 2013. – № 1. – С. 145-149.
 • Маркова Е. 10-летний юбилей кафедры теоретической и прикладной культурологии // Музыкальный вестник. Газета Одесской национальной музыкальной академии, № 25-26, 2013. – С. 27-28.
 • Маркова Е. Об итогах 16-й международной конференции «Трансформация музыкального образования: культура и современность» // Музыкальный вестник. Газета Одесской национальной музыкальной академии, № 25-26, 2013. – С. 34..
 • Маркова Е. Музыкальная культурология как явление отечественной системы гуманитарного знания // Таврійські студії. Мистецтвознавство. Міністерство культури Республіки Крим. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський університет культури, мистецтва і туризму». [Гол.ред. О. Габріелян]. – Сімферополь, 2013. – № 3 (2013). – С. 59-65.
 • Маркова Е. О национальном стиле в музыке // Laudatio. Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясиновського. – Львів: видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 180-187.
 • Markova O. Styl narodowy utworu muzycznego // Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowieskiego w Bydgoszczy. Dzieło muzyczne i jego źrodła. Pod red. Anny Nowak. – Bydgoszcz: Wydawnictwo uczelniane Akademii muzycznej im. F. Nowowiejskiego, 2013. – S.95-105. W współprac.z D. Androsowej.

2014-2017

 • Маркова Е. Историческая синхронистичность и актуальный фольклор  // Музычная культура Беларусі і свету ỷ навуковым асэнсаванні. Наукові праці Беларускай дзяржаỷнай акадємii музыкі. Выпуск 31. Серыя 1. Беларуская музыка…Мінск 2014 – C. 26-34.
 • Маркова О. Про національний стиль у музиці // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу. Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. Наук.керів.проекту та ред.видання G. Grzybek. Львів–Rzeszów 2014. C. 143-152.
 • Маркова О. Оперна спадщина Миколи Лисенка в контексті мистецтва польсько-українського салону // Записки наукового товариства імені Шевченка. Том CCLXVII. Праці Музикознав.комісії.–Львів,2014. – С.144-148.
 • Маркова Е. Т. Шевченко и К. Данькевич: стилевые пересечения и альтернативы (на примере анализа оперы «Назар Стодоля») // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. Випуск 15.  Львів: Львівський нац.університет імені Івана Франка.   С. 12-18.
 • Маркова Е. Международные конференции ОНМА в ритме времени // Музыкальный вестник. Газета Национальной муз.академии им.А.В.Неждановой. № 29-30, 2015. – С.10.
 • Каминская-Маркова Е.Н. Метология музыкознания и проблемы музыкальной культурологии. К 50-летию педагогической деятельности. – Одесса: Астропринт, 2015. – 532 с. 

2016 – 2017

 • Маркова Е.Н. Философия – эстетика музыки в контексте метафизики истории. // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор. Матеріали міжнародної науково-творчої конференції. – Одеса-Київ-Варшава, 2016. – С.16-21.
 • Маркова Е.Н. Музыкальная культурология в ряду учебных дисциплин музыкального вуза // Весці. 28’2016. Беларускай дзяржаўнай Академіі музыки.Навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск, 2016. – с.99-102.
 • Маркова О. Неосимволізм музики ХХІ століття та виконавське музикознавство // Виконав.музикознавство. Наук.вісник / За ред. М.А.Давидова. Вип.22. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016.  С. 251-262.
 • Маркова Елена. Нумерологический аспект понятийных связок в исследовательском аппарте гуманитарной сферы знаний // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство. № 2/2016 (Випуск 35). Тернопіль, 2016. – С. 13-19.
 • Elena Markova. Interpretacja muzyki Jana Sebastiana Bacha w XX wieku a filmy Andreja Tarkowskiego // Interpretacja dzieła muzycznego. Teoria I praktyka. Pod redakcje Anny Nowak [1]. Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2016. – S. 167-174. Współpraz. Alexandra Ovsjannikova-Trel.
 • Маркова Е. Музыкальная герменевтика в современном культурологизированном музыкознании // Învăţăvântul artistic – dimensiuni culturale. Conferinţa ştiinfică internaţională (2017, Chişinău) Învăţăvântul artistic – dimensiuni culturale: Rezumatele lucrălilor: Materialele conferenţei internaţionale, 7 aprilie, 2017 Chişinău / col.red.: Tetiana Comendant, Angela Rojnoveanu, Eugenia Banaru.- Chişinău: Academia de Muzică, Teatru  şi Arte Plastice, 2017 (Tipogr. “Notograf Prim”). – P. 5.
 • Маркова Е.Н. Герменевтические проекции в теорию музыкальной интерпретации // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття. Матеріали міжнар.науково-творчої конференції. Одеса-Київ-Варшава, 2017. – С. 11-13.
 • Маркова Е. Исполнительское музыкознание как новационная  ветвь музыкальной науки начала XXI века. // Наук.вісник НМАУ. Виконавське музикознавство. Вип. 23. Київ-Ніжин, Видав.Лисенко М.М., 2017. С.229-241.

2018

 • Marcova E. Музыкальность в живописи В.Кандинского. Феномен «Импровизации» // Conferenţa ştiinţificặ internaţionalặ Învặţmặntul artistic – dimensiuni culturale. Tezele Lucrặrilor. 20 aprile 2018. Chişinặu: Academia de Muzicặ, Teatru şi Arte Plastice, 2018. P.3-4.
 • Виконавське музикознавство  як феномен наукової традиції // Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського «Виконавське музикознавство». Вип. 24. Відп.ред.і упорядник М.А.Давидов. – Київ, НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2018. С.72-78.
 • Рецензія на комплекс робіт «Теоретико-методологічна розробка та практика впровадження ефективних технологій навчання і виховання культурно-мистецької сфери» // Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 2’2018. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. – Київ 2018. С. 335-337.
 • Elena Markova (2018) Znaczenie symboliki epoki w utworze muzycznym. Semantyka kulturowego kontekstu twórczości Interpretacje dziea muzycznego w kręgu semantyki. Interpreting Musical Works  from a Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018. S.141-147. Współautor Аndrosova Daria
 • Олена Маркова. Менеджмент культури як атрибут культурного прояву. Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна монографіяю. Львів. Растр-7, 2018. С. 7-15. Співавтор Т.Каплун.
 • Маркова О.М. Числові критерії художнього вираження в європейському мистецтві Нового часу і Новітньому сьогоденні. Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність. Матеріали Сьомої міжнародної   науково-творчої конференції  20-21листопада 2019 р. – Київ, 2-18. С.50-52.
 • Маркова О.М. Неосимволізм музики ХХІ століття і виконавське музикознавство. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.Київ : Міленіум, 2018. №3. С. 209-214.
2019
 • Маркова О. Герменевтичний ракурс історії музики. Герменевтика в науках про Дух».Всеукраїнська науково-практична конференція 21-22 березня 2019 р.
 • Маркова О. Метафізика історії ХХ століття і музична культура. Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі. Матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції. 14 листопада 2019 р. Київ 2019.Ки їв, 2019. С. 23-25.
 • Маркова О.М. Герменевтичний зріз музичної культурної  соціології. Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2019. С. 132-138.
 • Маркова О. Метафізика історії музики і неоготика поставангарду Вісник Львівського університету. Секція мистецтвознавство. Вип. 20. Львів, 2019. С. 3-9. 
 • Маркова Е.Н. Музыкальность в живописных полотнах мдерна и авангарда. Феномен “Импровизации» и «Композиции» В. Кандинского. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. 30 квітня – 2 травня, 2019. Захід – Схід: культура і мистецтво. 25-26 вересня, 2019. Матеріали міжнародних науково-творчих конференцій. Одеса: Астропринт, 2019.  С. 28-32.

2020

 • Андросова Д.В., Маркова Е.Н. Об актуальной коррекции смысла Первого фортепианного концерта А. Глазунова European Journal of Arts. № 2 2020. Vienna: Premier Publishing, 2020. P. 79-86.
 • Маркова Е.Н. Метафизика истории музыки в определении неоготики-неоренессанса эпох романтизма и пост-поставангарда. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень. Матеріали міжнародних науково-творчих конференці30 квітня – 2 травня, 2020. Матеріали міжнародної науково-творчої інтернет-конференції. Одеса: Астропринт, 2020. С. 13-21.
 • Культурологізація музичної освіти і кафедра музичної культурології в ОНМА імені А.В.Нежданової . Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2020. С. 224-227.
 • Андросова Д.В., Маркова Е.Н. [Андросова Д.В., Маркова O.M.] Историческая герменевтика в апробации параллелей “Ренессанс – ХХ столетие» [Історична  герменевтика в апробації паралелей “Ренесанс – ХХ сторіччя] // AРТ-платФОРМА. Альманах. Вид.з 2020 р. Вип. 2. Київ: Видавн.дім Дмитра Бураго, 2020. С. 329-350.
 • Маркова Е.Н. Метафизика истории музыки в определении неоготики-неоренессанса эпох романтизма и пост-поставангарда. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень. Матеріали міжнародних науково-творчих конференці 30 квітня – 2 травня, 2020. Матеріали міжнародної науково-творчої інтернет-конференції. Одеса: Астропринт, 2020. С. 13-21.
 • Культурологізація музичної освіти і кафедра музичної культурології в ОНМА імені А.В.Нежданової. Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2020. С. 224-227.

2021

 • Маркова Олена . Неоромантизм ХХ століття і сучасний пост-поставангард //Матеріали Міжнар.науково-творчої онлайн-конференції «Романтизм – неоромантизм в музично-виконавському мистецтві: мости у часі. Пам’яті Івана Арсенійовича Котляревського, Юрія Олексійовича Полянського». 29-31 березня 2021 р. Київ, 2021. С. 20-23. 
 • Markova Olena Non-musical markers of the structure and content of musical works at the end of the 20th century // Ad Alta. Journal of interdisciplinary Research. P.36-41. Joint authors Bohdan Siuta, Iryna Dovhalyuk, , Iryna Zinkiv, Ullana Hrab
 • Маркова О.М., Андросова Д.В. Символліка і семантика музичної знаковості // Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова. Круглий стіл Риторика недійного дискурсу.  І Всеукраїнська науково-практична конференція. 26-27 листопада 2021. Одеса, 2021. C. 47-51.
 • Маркова Олена . Неоромантизм ХХ століття і сучасний пост-поставангард //Матеріали Міжнар.науково-творчої онлайн-конференції «Романтизм – неоромантизм в музично-виконавському мистецтві: мости у часі. Пам’яті Івана Арсенійовича Котляревського, Юрія Олексійовича Полянського». 29-31 березня 2021 р. Київ, 2021. С. 20-23.
 • Markova Olena Non-musical markers of the structure and content of musical works at the end of the 20th century // Ad Alta. Journal of interdisciplinary Research. P.36-41. Joint authors Bohdan Siuta, Iryna Dovhalyuk, , Iryna Zinkiv, Ullana Hrab
 • Маркова О.М., Символіка і семантика музичної знаковості // Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова. Cпівавтор Андросова Д.В. Круглий стіл Риторика недійного дискурсу.  І Всеукраїнська науково-практична конференція. 26-27 листопада 2021. Одеса, 2021. C. 47-51.

2022

 • Маркова О. Історичні паралелі готика-ренесанс – неоренесанс-неоготика ХХ-ХХІ століть. //Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність. Матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 3-5 травня 2021 р. Одеса, 2022. С. 128-131.
 • Маркова О. Естетичний аналіз музичних творів та їх проекцій ув різні види мистецтв як втілення метафізики історії //Захід-Схід: культура і мистецтво. Тези Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 25-26 вересня, 26 жовтня 2021 р. Одеса: Астропринт,  2022 р.  С.166-172. 
 • Маркова О. Антропологія та культурологія: методологічні пересічення й антитези. Співавтор Андросова Д. // Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2022. Вип.2. С.3-8
 • Маркова О. Інструменталізм як основа музично-ліричного вираження Вісник Нац.академії керівних кадрів культури і мистецтв. Cпівавтор Андросова Д. //  Щоквартальний науковий журнал 1’2019. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.   Київ 2022. Вип.3. С.  .

2023

 • Маркова О. Спільність православних засад історичної місії України та Валахії-Молдови в метафізичних виявленнях подій християнського світу// Ідеальні першооснови націй і мистецьких відкриттів. Монографiя. Київ: видавництво Ліра-К. 2023. DOI: 10.36273/978-617-520-423-8 Розділ 6. С. 134-153. 
 • Markova Elena. Ukrainians in the Development of the Cultural and Educational Space of Europe XVIII‒XIX Centuries Joint authors Larisa Gorenko, Nataliia Zlenko, Natalia Bondarenko, Myroslava Filipovych // Journal of Interdisciplinary Research. Vol.12 SI 2, 2022, p. 111-116. ISSN 1804-7890/ ISSN 2464-6733
Учні

Випускники класу Маркової з дипломних і магістерських праць – більше 140 осіб, які працюють в Україні та за її межами. Спеціальне місце належить випускникам, які захистили докторські і кандидатські дисертації, у тому числі: Фам Ле Хоа – доктор, професор,  ректор Ханойського педагогічного університету, тепер зав.вітділом в Міністерстві культури  (В’єтнам), Ле Ван Тоан – доктор, професор, ректор Ханойської музичної  академії (В’єтнам), доктор, професор, проректор Таншаньського університету Лю Бінцян (КНР),  Т.Г.Захарчук– канд.мист., професор ОНМА, І.Д.Єргієв – канд.мист., професор,   Н.В.Морозевич – канд.мист., професор ОНМА, канд.мист., в.о.професора ОНМА А.Д.Черноіваненко, докт.мистецтвознавства, в.о.професора О.В.Муравська, ін.,  канд.мист., професор, декан Гуанжчоуської держ.консерваторії Цао Шифунь, Хон Чен – канд.мист., професор, проректор Гуанчжоуського держ.університету, канд.мистецтвознавства, декан і доценти  Ханчжоуського університету Ма Вей, У Голін, Лю Сімей (КНР), канд.мистецтв., викл.Стамбульської муз.академії Ірена Подобас (Туреччина),  ін.

Під науковим керівництвом захищено 44 кандидатських і 6 докторських дисертацій. З 2014 по 2021 р.  були захищені такі докторські дисертації:

Лю Бінцян, 2015 р., професор, проректор з наукової роботи Таньшаньського університету (Київ, НАКККіМ, 26.00.01, теорія та історія культури);

Муравська О.В., 2018, професор кафедри теоретичної і прикладної культурології ОНМА (Київ, НАКККіМ,  26.00.01, теорія та історія культури);

Шевченко Л.М., 2020, професор, заслужений діяч мистецтв України (Київ, НМАУ,  26.00.01, теорія та історія культури);

Соколова А.В., 2021, доцент ОНМА (Київ, НМАУ,  26.00.01, теорія та історія культури).