Стьопін Анатолій Панасович

Завідувач кафедрою

Стьопін Анатолій Панасович

Завідувач кафедрою

 • професор
 • доктор історичних наук
 • член Вченої ради
Біографія

Стьопін Анатолій Опанасович закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Працював на різних посадах, в тому числі викладачем історії у вищих навчальних закладах міста. Паралельно постійно займався наукою, підготував і захистив кандидатську, а згодом і докторську дисертації, ставши у 1991 році доктором історичних наук, а в 1992 році – професором кафедри політичної історії ОДАБА. З 1993 року Стьопін А. О. працює в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової спочатку професором, а з 2014 р.  завідувачем кафедри філософії та гуманітарних дисциплін.

Діяльність

Професор Стьопін А. О. викладає навчальну дисципліну «Історія України», а також авторський спецкурс для магістрантів «Сучасне українське суспільства: історико-політологічний аналіз». Названі курси тісно пов’язуються з музичним профілем академії і проблемами розвитку української культури. Практично з усіх основних курсів він розробив і видав навчальні посібники і методичні розробки. Бере активну участь в постійному удосконаленні навчального процесу в академії. Останнім часом з поширенням Інтернету і методів дистанційного навчання підготував і виставив на сайтах відповідні електронні підручники, якими користуються  студенти академії.

Професор Стьопін А. О. займається науково-дослідною діяльністю. До кола його наукових інтересів входять актуальні проблеми історії і сучасної соціально-політичної розбудови суверенної української держави, відродження культури, формування громадянського суспільства, становлення нової генерації культурно-політичної еліти, загострення україно-російських взаємин, всебічного розвитку демократизму в незалежній Україні тощо.

Починаючи з жовтня 2014 р.,  виконує обов’язки завідуючого кафедри.

Публікації

Професор Стьопін А.О. підготував і видав понад 100 публікацій, в тому числі монографії та наукові статті,  навчальні посібники і методичні розробки. Серед них можна назвати такі роботи останніх років:

 • Синергетичні виміри розвитку України: історія і сучасність: Наукова монографія. – Одеса: Астропринт,   2006. – 156 с.
 • Україна – Росія: хроніка взаємин / За ред. А.О. Стьопіна. – Кн. 1-3: 1991-2010 рр. – Одеса: Астропринт, 2007. – 86,5 др. арк.
 • Історія України: конспект лекцій. 2-ге  вид., перероб. і доп. – Одеса: ОДМА, 2009. – 136 с.
 • Гумор у фольклорі України: анекдоти, паремії, афоризми. – Одеса: Фенікс, 2009. – 252 с.
 • Гуманітарні науки в освіті музикантів / Відп. ред. А.О. Стьопін. – Одеса: Фенікс, 2011. – 368 с.
 • Історія України [Електронний підручник на веб-сайті – 30 лекцій] – https://sites.google.com/site/historystiopin/.
 • Історія України: навч.-метод. посібник. – Одеса: Фенікс, 2012. – 216 с.
 • Сучасне українське суспільство: навч. посібник. – Одеса: Фенікс, 2019. – 96 с.
 • Історія України: конспект лекцій. Навч.-метод. посібник. – Одеса, Фенікс, 2020. – 104 с.
 • Украина на пути к возрождению: Учебно-метод. пособие для студентов-иностранцев. – Одесса, 2021. –  40 с. (в соавторстве).
 • Проблеми східних і західних впливів в культурно-цивілізаційному розвитку України // Музичне мистецтво і культура .– 2003. – № 4-1. – С. 7-14.
 • Український демократизм: історія і сучасність / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфцентр „Фоліант”, 2005.
 • Історія трансформації української еліти // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, Астропринт, 2006. – Вип. 6. Серія: історія. – С. 172–182.
 • Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С.36-43.
 • Українська культура у вимірах сучасності / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українська агенція інформації та друку (РАДА), 2009. – Т. 23. – С. 249-256  (у співавторстві).
 • Історико-політологічні знання у системі гуманітарної освіти музикантів / Гуманітарні науки в освіті музикантів. – Одеса: Фенікс, 2011.– С. 101-135.
 • Відтворююча роль української культури: історико-синергетичний підхід // Трансформація культури в умовах глобалізації: проблеми збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини: Міжвуз. конф. 25-26 жовтня 2008 р. – Харків: АТОС, 2008. – С. 200-205.
 • Проблеми розбудови демократії в Україні // Революції в Україні ХХ-ХХІ ст.: співзвуччя епох: Матеріали ІV міжнар. наук. конф. – Одеса, 2008. – С. 69-74 (у співавторстві).
 • Роль суспільно-гуманітарних дисциплін у підготовці музикантів / Соц.-гум. дисц. у творчому ВНЗ: проблеми міждисц. зв’язків у суч. наук. дискурсі: мат. ІІ Міждерж. конференції (Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – 300 с.). – С. 21-24 (у співавторстві).
 • До проблем оновлення гуманітарної освіти / Тези до науково-методичної конференції в ОДАБА, 25 жовтня 2015 р.
 • Інформаційні технології у викладанні гуманітарних дисциплін / Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса: ОДЕКУ, 2019. – С. 158-161.