Лісовська Алла Олегівна

викладач

Лісовська Алла Олегівна

викладач

  • викладач
  • кандидат філологічних наук
Біографія

Лісовська Алла Олегівна народилася 25 серпня 1990 року в м. Одеса. З відзнакою закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (2011 р.) та за спеціальністю «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської і німецької мов і літератур (2014 р.). 

Розпочала трудову діяльність в 2011 році в департаменті міжнародних зв’язків Одеської міської ради, де працювала до 2015 року.

З 2016 року до 2019 року в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова займала посаду старшого лаборанта кафедри теорії та практики перекладу та була здобувачем кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської мови. У 2017-2019 рр. за сумісництвом працювала в Навчально-виховному комплексі «Інтелект» вчителем англійської і німецької мов.

У 2019 році відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Усна англомовна молитва в сучасному художньому кінодискурсі» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та здобуто науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З грудня 2019 року займала різні посади у відділі організації наукової роботи і на кафедрі мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ. З січня 2021 року – доцент кафедри мовної підготовки.

З вересня 2020 року працює зв сумісництвом на посаді викладача і у подальшому доцента без вченого звання кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Діяльність

У 2012 році проходила мовне стажування у м. Лондон (Великобританія) в університеті London South Bank University (certificate – level advanced). У період з 2017 по 2020 роки отримала п’ять міжнародних сертифікатів для викладачів англійської мови Cambridge Assessment English Teaching Knowledge Test (Modules 1-3, YL, CLIL). У 2020 році отримала сертифікат Cambridge English Certificate in Advanced English (C1).

Загальний трудовий стаж – 10 років, з них педагогічний стаж – 3 роки.

Автор 20 наукових публікацій різного формату, зокрема підготовлено особисто та у співавторстві 1 підручник, 2 навчально-методичних посібники, 5 статей у фахових виданнях. Сфера наукових інтересів – теоретична та прикладна фонетика, дискурсологія, методика викладання іноземних мов.

Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=t_S4w-QAAAAJ 

https://orcid.org/0000-0001-6288-1032

  • Лисовская А.О. Кинодискурс как полипарадигмальный объект исследования / А.О. Лисовская // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Сер.: Філологія / [ред. В.Я. Мізецька] // Міжнародний гуманітарний університет. – Вип. 24, т.2. – Одеса, 2016. – С. 37-39. 
  • Лісовська А.О. Особливості мелодійного оформлення молитов в англомовному кінодискурсі / А.О. Лісовська // Закарпатські філологічні студії / [ред. І.М. Зимомря] // Ужгородський національний університет. – Вип. 5, т.1. – Ужгород, 2018. – С. 57-60.
  • Лисовская А.О. Молитва в художественном кинодискурсе: Интонационные характеристики и особенности рецепции / А.О. Лисовская // Держава та регіони: Сер.: Гуманітарні науки / [ред. О.В. Покатаєва] // Класичний приватний університет. – Вип. 4 (55). – Запоріжжя, 2018. – С. 74-78.
  • Лисовская А.О. Роль динамического компонента интонации в организации текста устной англоязычной молитвы в художественном кинодискурсе / А.О. Лисовская // Записки з романо-германської філології / [ред. І.М. Колегаєва] // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 2 (41). – Одеса: КП ОМД, 2018. – С. 74-81.
  • Лисовская А.О. Темпоральная организация текста молитвы в англоязычном кинодискурсе / А.О. Лисовская // The scientific heritage / [сhiеf edit. Biro Krisztian]. – No 26 (2018), Vol. 3. – Budapest, Hungary, 2018. – С. 48-51. 
  • Практикум з англійської мови «Level up your English Reading Skills» / А.О. Лісовська – Одеса: ОДУВС, 2021. – 66 с.
  • Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська) «Реферування і анотування тексту» для аспірантів і ад’юнктів / Л.О. Сусол,  А.О. Лісовська – Одеса: ОДУВС, 2021. – 34 с.
  • English for law enforcement. Посібник для студентів та курсантів заочної форми навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» / О.М. Мітіна, В.А. Антуф’єва, В.В. Бєлоусова, А.О. Лісовська – Одеса: ОДУВС, 2021. – 109 с. 

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Виконавчого комітету Одеської міської ради «За добросовісну плідну роботу та зразкове виконання службових обов’язків» (2013). 

Контакти

allalisovskaya55@gmail.com