Александрова Наталія Глібівна

професор

Александрова Наталія Глібівна

професор

 • кандидат мистецтвознавства
 • професор
 • член Національної Спілки композиторів України
Біографія

Народилася в м. Одеса. Середню загальну та музичну освіту отримала в  ССМШ імені професора П. С. Столярського по класу «Теорія музики»   заслуженого діяча мистецтв, доцента Т.С. Сидоренко-Малюкової. В 1974 році закінчила з відзнакою  музикознавче відділення  фортепіано-теоретичного факультету Одеської державної консерваторії  імені А. В. Нежданової по класу «Музикознавство»; науковий керівник –  кандидат мистецтвознавства, приват-професор Р. М. Розенберг. Спеціальність по диплому – музикознавець, викладач, лектор.   В 1983 році закінчила аспірантуру Київської державної консерваторії  імені П. І. Чайковського  та захистила кандидатську дисертацію на тему «Основні типи музичного інтонування в українській  камерно-інструментальній музиці 70-80 років»; науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Н.О. Герасимова-Персидська.

Науковий ступінь кандидата мистецтвознавства одержала в 1987 р.; вчене звання  доцента – в 1991р., вчене звання  професора – в 2016 р.

На кафедрі теорії  музики та композиції працює з 1974 року по теперішній час (з  1974 року – на посаді викладача, з   1983 року – старшого викладача, з  1989 року – на посаді доцента, з 2000 року – професора). Загальний стаж роботи – 47 років. Заступник завідуючого кафедрою теорії музики та композиції (з 1985 р.).

Член Національної спілки композиторів України (1990).

Нагороджена  Почесними грамотами Одеської міської Ради (2013), Управлення освіти і науки ОДА (2013), Управління культури і туризму  ОДА (2012, 2007) та інш.

Діяльність

Основні розроблені та  прочитані теоретичні курси – «Гармонія», «Аналіз музичних творів» для композиторів, музикознавців та  виконавців усіх  спеціалізацій денної і заочної  форм навчання (у тому числі для іноземних студентів).  На кафедрі здійснює керівництво педагогічної та виробничої практик музикознавців і композиторів (бакалаври, магістри). Є  науковим керівником досліджень різних рівнів: дисертаційних, магістерських,   бакалаврських. Так, були успішно захищені 8  дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства та доктора філософії, близько 90 магістерських та дипломних робіт, більш 50 бакалаврських робіт. Всі випускники класу працюють за фахом в Україні та за кордоном.

Головний напрям наукових досліджень – аналіз різних аспектів композиторської творчості в сучасній українській музичній культурі, нових форм музично-мовної виразності, вивчення особливостей виконавського анализу музичного тексту. До сфери наукових інтересів входить також вивчення деяких проблем сучасного аналітичного музикознавства, що пов’язані, зокрема, з специфікою викладання теоретичних курсів музикознавцям, композиторам та виконавцям різних спеціалізацій. Результати наукової та науково-методичної діяльності відображені в понад 80  роботах, значна частина з яких опублікована.

Являється автором учбово-методичного посібника,  науково-методичних рекомендацій та розробок, монографічних робіт,  численних статей и тез докладів  в спеціалізованих наукових виданнях. Учасник близько 70 міжнародних фестивалів, форумів, конференцій і семінарів. Редактор деяких наукових музикознавчих видань.   

Публікації
 • Александрова Н.Г. Інтонування як типологічний чинник музичної композиції: на матеріалі української камерно-інструментальної творчості : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Н. Г.  Александрова. – Одеса : Астропринт, 2015. – 168 с. ISBN 978–966–927–072–6.
 • Александрова Н. Г. Основные типы музыкального интонирования в украинской камерно-инструментальной музыке 70-80-х гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Киев, 1987. – 20 с.
 • Александрова Н. Г. Основные типы музыкального интонирования в украинской камерно-инструментальной музыке 70-80-х гг. / Н. Г. Александрова // Дисертація на здобуття наукового    ступеня кандидата мистецтвознавства. – Київ, 1987. – 249 с., нот. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Мелодия как форма проявления интонационности в музыке / Н. Г. Александрова // – Одеса, 1982. – Рукопис. – 55 с. ме
 • Александрова Н. Г. Мелодическое начало как фактор действенности патриотической музыки (на прнмере творчества одесских композиторов) / Александрова Н. Г. // Тезисы докладов республиканской научно-теоретической конференции преподавателей и аспирантов вузов культуры и искусства. – Одесса, 30 марта – 1 апреля 1982. – С. 168-170.
 • Александрова Н. Г. Микровариантность ладоинтонационных форм мелодики в условиях свободного строя / Н. Г. Александрова // Методические рекомендации по курсу «Анализ музыкальных призведений». – Одеса, 1983. – 29 с.
 • Александрова Н. Г. Перша в жанрі / Н. Г. Александрова // Музика. – 1984. – № 2. – С. 10-11.
 • Александрова Н. Г. Теоретические предпосылки исследования мелодических форм современной музыки / Н. Г. Александрова // – Деп. в НИО Информкультура Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. № 687. – М., 1984. – 48 с.
 • Александрова Н. Г. Деякі особливості мелодичного інтонування в камерно-інструментальних творах українських композиторів (70-80 рр.). – Одеса, 1985. – 35 с. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Український камерно-інструментальний ансамбль. Досвід аналізу типів фактури. – Одеса, 1986. – 104 с., нот. – Рукопис..
 • Александрова Н. Г. К вопросу о теории современных форм музыкального выражения .. Тезисы докладов республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов вузов культуры и искусства. – Одесса, 24-26 марта 1987. – С. 168-170.
 • Александрова Н. Г. До аналізу інтонаційної драматургії сонат для духових інструментів Ю. Іщенка / Н. Г. Александрова // Українське музикознавство. – Вип. 23. – Київ, 1988. – С.40–48.
 • Александрова Н. Г. Тематизм і методи його розвитку в творах сучасних українських авторів. – Одеса, 1988. – 40 с., нот. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типология фактуры. – Одесса, 1989. – 25 с. – Рукопись.
 • Александрова Н. Г. Зразки аналізу мелодико-тематичних структур в сучасній музиці / Н. Г. Александрова // Учбово-методичний посібник з курсу аналізу музичних творів. – Одеса, 1989. – 47 с.,нот. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типы музыкального интонирования. Общая характеристика / Н. Г. Александрова // Деп. в НИО Информкультура Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. – № 2322. – М., 1990. – 52 с.
 • Александрова Н. Г. Трагедийность в квартетах Дм. Шостаковича: к проблеме семантического анализа музыки / Н. Г. Александрова, А.И. Самойленко // «Одесский музыковед-93». – Одесса, 1993. – С.  124–.
 • Александрова Н. Г. Семантические функции жанровых прообразов в квартетах Д. Шостаковича.– Одеса, 1994. – 51 с. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типологічні якості жанру у сучасній музичній культурі // Тези наукової конференції викладачів та аспірантів культурологічного факультету «Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах». – Київ, 25-26 квітня 1994 р. – С.66-68.
 • Александрова Н. Г. Діалогічні функції жанрових прообразів в творчості Л Дичко (на прикладі літургій № 1, 2) / Н. Г. Александрова // Суспільствознавчі науки та відродження нації : Зб. наукових праць. – Луцьк, 1997. – Кн. ІІ. – С. 48-50.
 • Александрова Н. Г. К вопросу о теории современных форм музыкального выражения .. Тезисы докладов республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов вузов культурі и искусства. – Одесса, 24-26 марта 1987. – С. 168-170.
 • Александрова Н. Г. До аналізу інтонаційної драматургії сонат для духових інструментів Ю. Іщенка / Н. Г. Александрова // Українське музикознавство. – Вип. 23. – Київ, 1988. – С.40–48.
 • Александрова Н. Г. Тематизм і методи його розвитку в творах сучасних українських авторів. – Одеса, 1988. – 40 с., нот. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типология фактуры. – Одесса, 1989. – 25 с. – Рукопись.
 • Александрова Н. Г. Зразки аналізу мелодико-тематичних структур в сучасній музиці / Н. Г. Александрова // Учбово-методичний посібник з курсу аналізу музичних творів. – Одеса, 1989. – 47 с.,нот. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типы музыкального интонирования. Общая характеристика / Н. Г. Александрова // Деп. в НИО Информкультура Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. – № 2322. – М., 1990. – 52 с.
 • Александрова Н. Г. Трагедийность в квартетах Дм. Шостаковича: к проблеме семантического анализа музыки / Н. Г. Александрова, А.И. Самойленко // «Одесский музыковед-93». – Одесса, 1993. – С. 124–.
 • Александрова Н. Г. Семантические функции жанровых прообразов в квартетах Д. Шостаковича.– Одеса, 1994. – 51 с. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Типологічні якості жанру у сучасній музичній культурі // Тези наукової конференції викладачів та аспірантів культурологічного факультету «Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах». – Київ, 25-26 квітня 1994 р. – С.66-68.
 • Александрова Н. Г. Діалогічні функції жанрових прообразів в творчості Л. Дичко (на прикладі літургій № 1, 2) / Н. Г. Александрова // Суспільствознавчі науки та відродження нації : Зб. наукових праць. – Луцьк, 1997. – Кн. ІІ. – С. 48-50.
 • Александрова Н. Г. Дискурсивные аспекти современного музыкознания / Н. Г. Александрова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Вип. 23. – С. 170–
 • Александрова Н. Г. Программность в музыке как ценностно-смысловой феномен / Н. Г. Александрова // Теоретичні та практичні питання культурології : Зб. наук. статей. – Мелітополь : «Сана», 2002. – Вип. X. – С. 57–67.
 • Александрова Н. Г. «Урочиста літургія» Л. Дичко у контексті виконавської традиції / Н. Г. Александрова // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Музичне виконавство. – Кн 8, Вип. 22. – Київ, 2002. – С. 67–81.
 • Александрова Н. Г. Реинтерпретация литургического жанра в творчестве Л. Дычко / Н. Г. Александрова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових праць ; [за ред. Н. Гребенюк]. – Київ : Науковий світ, 2002. – Вип. 8. – С. 163– 172.
 • Александрова Н. Г. Новые тенденции развития аналитического метода в музыковедении / Н. Г. Александрова // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової ; [гол. ред. О. В. Сокол]. – Одеса : Астропринт, 2002. – Вип. З – С. 54–62.
 • Александрова Н.Г. Антиномія «автор-традиція» у творчості сучасних вітчизняних композиторів / Н. Г. Александрова // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. – Київ : НМАУ імені  П. І. Чайковського, 2002. – Вип. 31. – С. 129–
 • Александрова Н. Г. Аналітичне музикознавство на шляху методичного оновлення / Н. Г. Александрова // Проблеми музичної освіти: Мистецтво молодих – 2001. Щорічна творча акція / Академія мистецтв України : [Голова редколегії академік І. Д. Безгін]. – К.: СПД Кравчук  В., 2003. –  С. 81–94.
 • Александрова Н. Г. До проблеми дисциплінарного оновлення сучасного музикознавства / Н. Г. Александрова // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського : До 90-річчя НМАУ імені П. І. Чайковського. Музична освіта в Україні: теорія і практика. Збірка статей. – Київ, 2003. – Вип. 29. – С. 152–161.
 • Александрова Н. Г. Аналітичне музикознавство на шляху методично-дисциплінарного оновлення / Н. Г. Александрова // Матеріали до українського мистецтвознавства (на пошану А. І. Мухи) : Зб. наук. праць. – Київ : ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України, 2003. – Вип. 3. –  С. 7–12.
 • Александрова Н. Г. Новые формы диалога в творчестве современных украинских композиторов / Н. Г. Александрова // Музыкальная культура Восток-Запад : Материалы международного музыковедческого семинара 1-2 февраля 2001–2002 г. – Ч. І / Восток-Запад: культура и цивилизация. – Одесса : ООО Студия «Негоциант», 2002. –  С. 37–38.
 • Александрова Н. Г. Від жанрових номінацій до питань музикознавчого дискурсу / Н. Г. Александрова // Трансформація музичної освіти: культура і сучасність : Матеріали міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К. Ф. Данькевичу / [Гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса : ОДМА імені  А. В. Нежданової, – С. 48–49.
 • Александрова Н. Г. Передумови «діалогу культур» у сучасній українській музиці / Н. Г. Александрова // Восток-Запад: культура и цивилизация: Материалы международного музыковедческого семинара и научно-практической конференции 2003 года. – Одесса : Астропринт, 2004. – С. 89–
 • Александрова Н. Г. Анализ музыкальных произведений как современная музыковедческая дисциплина / Н. Г. Александрова // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / [ Головний редактор О. В. Сокол]. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – Вип. 10. – С. 306–313.
 • Александрова Н. Г. Национально-стилевые тенденции развития камерных жанрових форм / Н. Г. Александрова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв ; [за заг. ред. В.Л. Філіппова]. – Вип.16. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2010.
 • Александрова Н. Г. Типология камерных форм инструментальной музыки: к постановке проблемы / Н. Г. Александрова // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової : [зб. наук. праць / гол. Редактор О. В. Сокол]. – Одеса : Друкарський дім, 2011. – Вип. 14. – С.47–56.
 • Александрова Н. Г. Жанр как предмет музыковедческой оценки. – Одесса, 2012. – 12 с. – Рукопис.
 • Александрова Н.Г. Нові аспекти теоретико-аналітичної підготовки композиторів у сучасних вітчизняних музичних академіях  // Матеріали доповіді. – Одеса, 2012. – 7 с. – Рукопис.
 • Александрова Н. Г. Дискурсивні засади семантичного аналізу у музикознавстві // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 32. Кн. 2. Одеса: Гельветика. 2021. С. 103 – 112.
 • Александрова Н. Г. Задачі та вправи з гармонії. Збірка [навчально-методичний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації]. – Одеса, 2019 –2021.
 • Александрова Н. Г. Аналіз музичних творів / Н. Г. Александрова // Методичні рекомендації для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Сольний спів». – Одеса, 2010. – 26 с.
 • Александрова Н. Г. Аналіз музичних творів / Н. Г. Александрова // Методичні рекомендації для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Фортепіано». – Одеса, 2013. – 27 с.
 • Александрова Н. Г. Гармонія : теорія, практика, аналіз / Н. Г. Александрова // Методичні рекомендації для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Сольний спів». –  Одеса, 2014. – 25 с.
 • Александрова Н. Г. Аналіз музичних творів / Н. Г. Александрова // Учбово-методичний посібник для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти». – Одеса, 2017. – 25 с.
 • Александрова Н. Г. Гармонія : теорія, практика, аналіз / Н. Г. Александрова // Методичні рекомендації для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Хорове диригування». –  Одеса, 2018. – 25 с.
 • Александрова Н. Г. Гармонія : теорія, практика, аналіз / Н. Г. Александрова // Методичні рекомендації для іноземних студентів вищих навчальних музичних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Спеціалізація «Фортепіано». –  Одеса, 2019. – 25 с.
 • Александрова Н. Г. Методичні розробки, Хрестоматії, Програми, Силабуси курсів «Гармонія», «Аналіз музичних творів», «Педагогічна практика».