Сергієва Оксана Володимирівна

доцент

Сергієва Оксана Володимирівна

доцент

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
 • проректор із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії, член Вченої ради Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (2009 – 2018)
 • музикознавець
Біографія

Сергієва Оксана Володимирівна отримала наступну освіту:

 • Петропавлівське музичне училище (Казахстан) (1984 – 1988);
 • Одеська державна консерваторія імені А. В. Нежданової (клас Г. М. Вірановського) (1989 – 1994);
 • Здобувач вченого ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2000 – 2008);
 • Захист кандидатської дисертації на тему: “Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравинського”, спеціальність 17.00.03. – Музичне мистецтво. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В. Г. Москаленко (спеціалізована вчена рада Д 26.005.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії імені П. І. Чайковського (2008);
 • Присудження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (Диплом кандидата мистецтвознавства від 02.07.2008 року № ДК № 047961. Протокол № 84-06/6);
 • Присвоєння вченого звання доцента (Наказ МОН України від 23.12.2011 р. № 1513).

20 років педагогічного стажу роботи при загальному стажу трудової діяльності 30 років. В Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової працює з 1 січня 1994 року, на кафедрі теорії музики та композиції – з 2008 року по теперішній час.

З 2001 року по 2020 рік на кафедрі історії музики та музичної етнографії викладала (за сумісництвом) дисципліну “Історія української музики”.

З 2007 по 2009 роки – займала посаду відповідального секретаря Приймальної комісії ОНМА імені А. В. Нежданової.

З 2009 по 2018 роки – займала посаду проректора із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії та входила до складу Вченої ради ОНМА імені А. В. Нежданової.

 

Діяльність

За роки педагогічної діяльності в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Оксана Володимирівна Сергієва розробила та викладає(-ла) наступні навчальні курси:

 • “Історія української музики” (кафедра історії музики та музичної етнографії);
 • “Сольфеджіо”, “Гармонія”, “Педагогічна практика”, “Спеціальність” (кафедра теорії музики та композиції).

Веде клас за фахом у студентів спеціалізації “Музикознавство”.

Виконує обов’язки наукового керівника магістерських робіт та аспірантів у підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеню “доктор філософії”.

Здійснює наукове керівництво виступів студентів на всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях. Поряд зі студентськими конференціями реалізовує наукове керівництво щодо написання та опублікування студентських наукових статей.

Крім педагогічної діяльності, виконує науково-методичну роботу, бере участь у рецензуванні дисертаційних досліджень, дипломних і магістерських робіт.

Є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів, тощо.

Публікації

Коло наукових інтересів О. В. Сергієвої охоплює питання щодо музики балету, української музики, структури та функцій музичного тексту, методики викладання сольфеджіо, музики та культури Одеси.

Оксана Володимирівна є автором публікацій, включених до переліку наукових фахових видань України та країн зарубіжжя, а також закордонних видань, включених до Web of Science Core Collection. Водночас є автором розділу наукової колективної монографії:

 • СергееваО. В. «Мавра» Стравинского: на грани неофольклоризма и неоклассицизма. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2000. Вип. 1. С. 130–137.
 • Сергеева О. В. Черты неориторики в Кантате на анонимные тексты из английской поэзии XV-XVI веков И. Стравинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2001. Вип. 2. С. 160–169.
 • Сергеева О. В. Семиотика “зеркальности” в творчестве И. Стравинского. Теоретичні та практичні питання культурології / ред.-упоряд. Т. В. Мартинюк. Мелітополь: Видавництво “Мелітополь”, 2001. Вип.ІV. С. 50–60.
 • Сергеева О. В. К проблеме “текст в тексте” в творчестве И. Стравинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2002. Вип. 3. С. 165–174.
 • Сергеева О. В. «Зеркало в зеркале» как вариант структуры «текст в тексте» у И. Стравинского. Трансформація музичної освіти: культура і сучасність. Матеріали міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К. Ф.Данькевичу / ред.-упоряд. О. М. Маркова, О. І. Самойленко. Одеса: ОДМА ім. А. В. Нежданової, 2003. С. 62–64.
 • Сергеева О. Об одной особенности текста в сочинениях Игоря Стравинского. Музичний стиль: Теорія, історія, сучасність: Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковськог / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2004. Вип. 38. С. 184–192.
 • Сергеева О. «Текст над текстом» в балете (параметры целостности). Питання організації художньої цілісності музичного твору: Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковського / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2005. Вип. 51. С. 67–72.
 • Сергеева О. О подтексте текста балетного произведения. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Друкарський дім, 2008. Вип. 9. С. 71–81.
 • Сергеева О. Одесский литературно-артистический клуб: пути развития музыкальной деятельности. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Друкарський дім, 2009. Вип. 10. С. 190–201.
 • Сергеева О. Одесское литературно-артистическое общество: возникновение и функционирование. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: ХДУМ ім. І. П. Котляревського / ред.-упоряд. Л. В. Шаповалова. Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2009. Вип. 25. С. 46–58.
 • Сергеева О. К проблеме теоретического осмысления либретто балетного произведения (на примере балетного творчества И. Стравинского). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол]. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. С. 79–91.
 • Сергеева О. В. «Поминальная симфония» К. Цепколенко: о роли «эпического события». Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка / ред. В. Л. Філіппов. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. Вип. 17. С. 176–185.
 • Сергеева О. Восьмая соната С. Прокофьева (параметры эпического). Музична драматургія: теорія і практика: Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2012. Вип. С. 163–172.
 • СергееваО. В. К проблеме колокольности в Пятой симфонии Б. Лятошинского. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка / ред. В. Л. Філіппов. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. Вип. 25. С. 247–260.
 • Сергеева О. Пятая симфония Б. Лятошинского: актуализация феномена эпического повествования. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 17. С. 76–88.
 • Сергеева О.В. Об одном художественном приеме эпического в Четвертой симфонии Бориса Лятошинского. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс / гал. рэд. В. Л. Яканюк. Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2014. № 25. С. 98–103.
 • Сергеева О. В. К проблеме интерпретации жанра думы-баллады во Второй симфонии Б. Лятошинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 20. С. 85–92.
 • Сергеева О. О феномене эпического в Восьмой симфонии Д.Шостаковича. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Комунікативна організація музичного твору / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2015. Вип. 116. С. 68–80.
 • Сергеева О. О некоторых чертах эпического в Девятой симфонии Д.Шостаковича. Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў. Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі / склад. Т. Л. Бярковіч. Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2016. Вып. 37. С. 152–164.
 • СергееваО. К проблеме эпического в музыкально-поэтическом тексте Третьей симфонии “Я утверждаюсь” Евгения Станковича. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / ред. О. С. Смоляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. № 1 (вип. 36). С. 62–75. (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Google Scholar, Index Copernicus)
 • Сергеева О. В. Авторские указания темпа в Первой симфонии “Sinfonia Larga” Е.Станковича в аспекте претворения эпического. Южно-Российский музыкальный альманах / гл. ред. Н. В. Дуда. Ростов-на-Дону: Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 2017. № 2 (вып. 27). С. 36–41. (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: РІНЦ, World OCLC, RILM, Ulrich’s Periodicals Directory).
 • Сергієва О. В. Третя симфонія («Київська») Андрія Штогаренка: досвід аналізу в світлі музичного епічного. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2018. Вип. 121. С. 135– (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor, Google Schoolar, WorldCat).
 • Сергієва О. В. Заняття сольфеджіо в умовах дистанційного навчання: перший досвід. Влоцлавек, 2020.
 • Сергієва О. В. До проблеми прояву феномену епічного в Симфонії № 2 («Пам’яті товариша») Андрія Штогаренка. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective monograph. Riga. Latvia: “Baltija Publishing”, С. 252–270.
 • Serhiieva, O., Broiako, N., Dorofieieva, V., Kaplun, T., Shcherbak, I., & Gorozhankina, O. (2022). Category of the Epic as a Part of the Theoretical Paradigm of Contemporary Musicology. Postmodern Openings13(1), 351–362. https://doi.org/10.18662/po/13.1/400
Учні

Дипломные работы (бакалаври-музикознавці)

 • Тихая Оксана Валентиновна. Музыкальная фреска в творчестве композиторов второй половины ХХ века (на примере инструментальных сочинений Л. Абелиовича, Л. Грабовского, Л. Дычко, В. Кикты и Б. Мартину) (2010).
 • Краснопольська Діана Дмитрівна. Музичне втілення поезії марини Цвєтаєвої в камерно-вокальній творчості Олени Гохман (на прикладі вокальних циклів “Ліричний зошит”, “Безсоння”, “Благовіщення”) (2021).

 

Магістерські роботи

 • Ткачук Наталия Юрьевна. Опера-сцена “Божественная Сара” Ю. Гомельской (параметры целостности) (2009).
 • Марьенко Светлана Георгиевна. Тема карточной игры в творчестве К. Цепколенко (на примере цикла “игра в карты”) (2010).
 • Медведева Виктория Вячеславовна. Вокальный цикл М. Минкова “Плач гитары”: к вопросу интерпретации канте-хондо (2015).
 • Павлишина Ольга Сергеевна. Жанр дуэли-дуэта в творчестве Кармеллы Цепколенко (2015).
 • Олтянов Александр Сергеевич. Мюзикл “Ночь перед рождеством” И. Поклада: динамика создания и интерпретирования (2016).
 • Барський Тарас Збігневич. Особистість Доменіко Драгонетті та його Концерт для контрабаса з оркестром Ля мажор в контексті жанрово-стильової еволюції контрабасового концерту середини ХVІІІ століття – перших десятиліть ХІХ століття (2020).
 • Варвалюк Артем Вячеславович. Особистість Олександра Арутюняна та його Концерт для труби з оркестром Аs-dur (2020).
 • Димов Михаил Михайлович. Мини-моноопера “Между двух огней” К. Цепколенко (параметры целостности) (2020).
 • Зуенко Анастасия Сергеевна. Взаимосвязь выбора репертуара от темперамента артиста (на примере исполнительниц с голосом “сопрано”) (2020).
 • Красільніков Василь Віталійович. Двадцять каприсів для кларнета соло Івана Оленчика в контексті історії та теорії жанру (2020).
 • Мацик Василь Романович. Жанрова природа трубного концерту та Концерти для труби Миколи Бердиєва (2020).
 • Назаркевич Мирослава Іванівна. Вокальний цикл “Польські пісні”74 Фридерика Шопена (параметри цілісності) (2020).
 • Пасенюк Сергій Миколайович. Характеристика трубного концерту як жанру інструментальної музики та особливості Концерту для труби з оркестром ор. 18 О. Бьоме (2020).
 • Статьева Ангелина Сергеевна. Музыкальное воплощение женской поэзии в камерно-вокальном творчестве Р. М. Глиэра (2020).
 • Цема Станіслав Олегович. Концепти “любов” і “смерть” в оперному мистецтві (на матеріалі “Орфей та еврідика” К. Глюка, “Монтекі та Капулеті” В. Беліні, “Трістан та Ізольда” Р. Вагнера) (2020).
 • Вовченко Анастасія Олександрівна. Концерт для маримби соло та чотирьох перкусіоністів “Хвиля” Кейко Абе в контексті розвитку ударних інструментів і виконавства на них у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2021).
 • Мамуляк Ярослав Васильович. Концерти для валторни соло Й. Гайдна: досвід аналізу композиторського рішення (2021).
 • Солинський Роман Іванович. Жанр фаготового концерту в творчості А. Вівальді (на прикладі Концерту для фагота, струнних і чембало мі мінор) (2021).
 • Українець Іван Олександрович. Флейта М. Шведлера та Концерт для флейти з оркестром D-dur ор. 283 К. Райнеке (2021).
 • Фатєєв Олексій Юрійович. Концепти “Поет” і “Батьківщина” та їх композиторська репрезентація у вокально-симфонічній поемі “Пам’яті Сергія Єсеніна” Г.Свірідова (2021).