Сергієва Оксана Володимирівна

доцент

Сергієва Оксана Володимирівна

доцент

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
Біографія

Сергієва Оксана Володимирівна отримала наступну освіту:

 • Петропавлівське музичне училище (Казахстан) (1984 – 1988);
 • Одеська державна консерваторія імені А. В. Нежданової (1989 – 1994);
 • Здобувач вченого ступеня кандидата мистецтвознавства кафедри теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2000 – 2008);
 • Захист кандидатської дисертації на тему: “Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравинського”, спеціальність 17.00.03. – Музичне мистецтво. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В. Г. Москаленко (спеціалізована вчена рада Д 26.005.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії імені П. І. Чайковського (2008);
 • Присудження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (Диплом кандидата мистецтвознавства від 02.07.2008 року № ДК № 047961. Протокол № 84-06/6);
 • Присвоєння вченого звання доцента (Наказ МОН України від 23.12.2011 р. № 1513).

19 років педагогічного стажу роботи при загальному стажу трудової діяльності 29 років. В Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової працює з 1994 року, на кафедрі теорії музики та композиції – з 2008 року.

З 2009 по 2018 роки – займала посаду проректора із науково-педагогічної діяльності та розвитку академії та входила до складу Вченої ради ОНМА імені А. В. Нежданової.

Діяльність

За роки педагогічної діяльності в ОНМА імені А. В. Нежданової О. В. Сергієвою були розроблені й прочитані навчальні курси:

“Історія української музики” по кафедрі історії музики та музичної етнографії;

“Сольфеджіо”, “Гармонія”, “Педагогічна практика” по кафедрі теорії музики та композиції.

Веде клас за фахом у студентів спеціалізації “Музикознавство”.

Здійснює наукове керівництво виступів студентів на всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях. Поряд зі студентськими конференціями реалізовує наукове керівництво щодо написання та опублікування студентських наукових статей.

Крім педагогічної діяльності, виконує науково-методичну роботу, бере участь у рецензуванні дисертаційних досліджень, дипломних і магістерських робіт.

Є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів.

Публікації

Коло наукових інтересів О. В. Сергієвої охоплює питання музики балету, української музики, структури та функцій тексту, методики викладання сольфеджіо, музика та культура Одеси.

Є автором статей, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, та частини колективної монографії:

 • СергееваО. В. «Мавра» Стравинского: на грани неофольклоризма и неоклассицизма. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2000. Вип. 1. С. 130–137.
 • Сергеева О. В. Черты неориторики в Кантате на анонимные тексты из английской поэзии XV-XVI веков И. Стравинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2001. Вип. 2. С. 160–169.
 • Сергеева О. В. Семиотика “зеркальности” в творчестве И. Стравинского. Теоретичні та практичні питання культурології / ред.-упоряд. Т. В. Мартинюк. Мелітополь: Видавництво “Мелітополь”, 2001. Вип.ІV. С. 50–60.
 • Сергеева О. В. К проблеме “текст в тексте” в творчестве И. Стравинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2002. Вип. 3. С. 165–174.
 • Сергеева О. В. «Зеркало в зеркале» как вариант структуры «текст в тексте» у И. Стравинского. Трансформація музичної освіти: культура і сучасність. Матеріали міжнародного музикологічного семінару, присвяченого К. Ф.Данькевичу / ред.-упоряд. О. М. Маркова, О. І. Самойленко. Одеса: ОДМА ім. А. В. Нежданової, 2003. С. 62–64.
 • Сергеева О. Об одной особенности текста в сочинениях Игоря Стравинского. Музичний стиль: Теорія, історія, сучасність: Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковськог / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2004. Вип. 38. С. 184–192.
 • Сергеева О. «Текст над текстом» в балете (параметры целостности). Питання організації художньої цілісності музичного твору: Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковського / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2005. Вип. 51. С. 67–72.
 • Сергеева О. О подтексте текста балетного произведения. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Друкарський дім, 2008. Вип. 9. С. 71–81.
 • Сергеева О. Одесский литературно-артистический клуб: пути развития музыкальной деятельности. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Друкарський дім, 2009. Вип. 10. С. 190–201.
 • Сергеева О. Одесское литературно-артистическое общество: возникновение и функционирование. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: ХДУМ ім. І. П. Котляревського / ред.-упоряд. Л. В. Шаповалова. Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2009. Вип. 25. С. 46–58.
 • Сергеева О. К проблеме теоретического осмысления либретто балетного произведения (на примере балетного творчества И. Стравинского). Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол]. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. С. 79–91.
 • Сергеева О. В. «Поминальная симфония» К. Цепколенко: о роли «эпического события». Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка / ред. В. Л. Філіппов. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. Вип. 17. С. 176–185.
 • Сергеева О. Восьмая соната С. Прокофьева (параметры эпического). Музична драматургія: теорія і практика: Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2012. Вип. С. 163–172.
 • СергееваО. В. К проблеме колокольности в Пятой симфонии Б. Лятошинского. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка / ред. В. Л. Філіппов. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. Вип. 25. С. 247–260.
 • Сергеева О. Пятая симфония Б. Лятошинского: актуализация феномена эпического повествования. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 17. С. 76–88.
 • Сергеева О.В. Об одном художественном приеме эпического в Четвертой симфонии Бориса Лятошинского. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс / гал. рэд. В. Л. Яканюк. Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2014. № 25. С. 98–103.
 • Сергеева О. В. К проблеме интерпретации жанра думы-баллады во Второй симфонии Б. Лятошинского. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової / гол. ред. О. В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 20. С. 85–92.
 • Сергеева О. О феномене эпического в Восьмой симфонии Д.Шостаковича. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Комунікативна організація музичного твору / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ, 2015. Вип. 116. С. 68–80.
 • Сергеева О. О некоторых чертах эпического в Девятой симфонии Д.Шостаковича. Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ландшафтаў. Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі / склад. Т. Л. Бярковіч. Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2016. Вып. 37. С. 152–164.
 • СергееваО. К проблеме эпического в музыкально-поэтическом тексте Третьей симфонии “Я утверждаюсь” Евгения Станковича. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / ред. О. С. Смоляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. № 1 (вип. 36). С. 62–75. (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Google Scholar, Index Copernicus)
 • Сергеева О. В. Авторские указания темпа в Первой симфонии “Sinfonia Larga” Е.Станковича в аспекте претворения эпического. Южно-Российский музыкальный альманах / гл. ред. Н. В. Дуда. Ростов-на-Дону: Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова, 2017. № 2 (вып. 27). С. 36–41. (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: РІНЦ, World OCLC, RILM, Ulrich’s Periodicals Directory).
 • Сергієва О. В. Третя симфонія («Київська») Андрія Штогаренка: досвід аналізу в світлі музичного епічного. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2018. Вип. 121. С. 135– (Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef, Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor, Google Schoolar, WorldCat).
 • Сергієва О. В. Заняття сольфеджіо в умовах дистанційного навчання: перший досвід. Влоцлавек, 2020.
 • Сергієва О. В. До проблеми прояву феномену епічного в Симфонії № 2 («Пам’яті товариша») Андрія Штогаренка. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : Collective monograph. Riga. Latvia: “Baltija Publishing”, С. 252–270.
Учні

Дипломные работы (бакалаври-музикознавці)

 • Тихая Оксана Валентиновна. Музыкальная фреска в творчестве композиторов второй половины ХХ века (на примере инструментальных сочинений Л. Абелиовича, Л. Грабовского, Л. Дычко, В. Кикты и Б. Мартину) (2010).
 • Краснопольська Діана Дмитрівна. Музичне втілення поезії марини Цвєтаєвої в камерно-вокальній творчості Олени Гохман (на прикладі вокальних циклів “Ліричний зошит”, “Безсоння”, “Благовіщення”) (2021).

Магістерські роботи

 • Ткачук Наталия Юрьевна. Опера-сцена “Божественная Сара” Ю. Гомельской (параметры целостности) (2009).
 • Марьенко Светлана Георгиевна. Тема карточной игры в творчестве К. Цепколенко (на примере цикла “игра в карты”) (2010).
 • Медведева Виктория Вячеславовна. Вокальный цикл М. Минкова “Плач гитары”: к вопросу интерпретации канте-хондо (2015).
 • Павлишина Ольга Сергеевна. Жанр дуэли-дуэта в творчестве Кармеллы Цепколенко (2015).
 • Олтянов Александр Сергеевич. Мюзикл “Ночь перед рождеством” И. Поклада: динамика создания и интерпретирования (2016).
 • Барський Тарас Збігневич. Особистість Доменіко Драгонетті та його Концерт для контрабаса з оркестром Ля мажор в контексті жанрово-стильової еволюції контрабасового концерту середини ХVІІІ століття – перших десятиліть ХІХ століття (2020).
 • Варвалюк Артем Вячеславович. Особистість Олександра Арутюняна та його Концерт для труби з оркестром Аs-dur (2020).
 • Димов Михаил Михайлович. Мини-моноопера “Между двух огней” К. Цепколенко (параметры целостности) (2020).
 • Зуенко Анастасия Сергеевна. Взаимосвязь выбора репертуара от темперамента артиста (на примере исполнительниц с голосом “сопрано”) (2020).
 • Красільніков Василь Віталійович. Двадцять каприсів для кларнета соло Івана Оленчика в контексті історії та теорії жанру (2020).
 • Мацик Василь Романович. Жанрова природа трубного концерту та Концерти для труби Миколи Бердиєва (2020).
 • Назаркевич Мирослава Іванівна. Вокальний цикл “Польські пісні” 74 Фридерика Шопена (параметри цілісності) (2020).
 • Пасенюк Сергій Миколайович. Характеристика трубного концерту як жанру інструментальної музики та особливості Концерту для труби з оркестром ор. 18 О. Бьоме (2020).
 • Статьева Ангелина Сергеевна. Музыкальное воплощение женской поэзии в камерно-вокальном творчестве Р. М. Глиэра (2020).
 • Цема Станіслав Олегович. Концепти “любов” і “смерть” в оперному мистецтві (на матеріалі “Орфей та еврідика” К. Глюка, “Монтекі та Капулеті” В. Беліні, “Трістан та Ізольда” Р. Вагнера) (2020).