Татарнікова Анжелика Анатоліївна

старший викладач

Татарнікова Анжелика Анатоліївна

старший викладач

 • старший викладач
 • доктор мистецтвознавства
Біографія

Татарнікова Анжелика Анатоліївна народилася у м. Одеса (1975 р.).
Професійна освіта:
1990–1994 — студентка Одеського державного музичного училища імені К. Ф. Данькевича (спеціалізація «Теорія музики», диплом молодшого спеціаліста з відзнакою);
1994–1999 — студентка Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової (спеціалізація «Хорове диригування», клас професора І. П. Верді, дипломи спеціаліста та магістра мистецтвознавства з відзнакою);
2010–2013 — отримала другу вищу освіту в Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової за спеціальністю «Культурологія», диплом магістра з відзнакою;
2013–2017 — здобувач Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
2013–2016 — аспірантка Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедра педагогіки;
2016 — захист кандидатської дисертації на тему «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки» (наук. кер. проф. О. С. Цокур), присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 038710, спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти);
2018–2020 — докторант Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
2021 — захист докторської дисертації у Національній музичній академії України (м. Київ) на тему «Алілуйно-славослівний базис європейської культури і музики»» (наук. конс. в. о. проф. О. В. Муравська), присвоєно науковий ступінь доктора мистецтвознавства (ДД № 011100, спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури).
Трудова діяльність:
1999–2017 — викладач-методист циклових комісій «Хорове диригування», «Народне пісенне мистецтво» Одеського училища мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича;
2017 — старший викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, 2018 — старший викладач кафедри теоретичної і прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової.

Діяльність

З 1999 року в якості викладача-методиста циклових комісій «Хорове диригування», «Народне пісенне мистецтво» Одеського училища мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича виконувала: педагогічну роботу (студенти Татарнікової А. А призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів (Україна, Болгарія, Польща, Греція); методичну роботу (розроблені робочі навчальні програми з хорових дисциплін, складені ККР, методичні розробки); науково-консультативну роботу (проведення майстер-класів, лекцій, виступів з доповідями на тему, публікація тез). З 2010 р. постійний член журі ІІ туру конкурсів хорових колективів ДМШ та ДШМ м. Одеси та Одеської області, член журі обласного конкурсу-огляду колективів художньої самодіяльності серед ВНЗ І-ІІ р. акредитації. Має подяки та грамоти (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 рр.).

З 2017 року у Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової викладає навчальні дисципліни для здобувачів: третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (спеціальність 034 «Культурологія»); другого – магістерського рівня вищої освіти (спеціальність 034 «Культурологія»); першого – бакалаврського рівня вищої освіти (спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 034 «Культурологія»). Склала і оновила робочі програми (2017, 2019, 2020 рр.). Учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних, науково-творчих конференцій та член організаційного комітету міжнародної науково-творчої конференції «Захід – Схід: культура і мистецтво» (м. Одеса). Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку фахових видань України.

Публікації

Татарнікова А. А автор понад 50 наукових публікацій, з питань педагогічної освіти, музичної культурології, хорового мистецтва. Список за останні 5 років (2016–2020) складає 33 публікації: 1 одноосібна монографія, 26 статей в наукових фахових виданнях України, 4 статті в закордонних наукових виданнях, 2 статті наукометричної бази Web of Science:

 • Татарнікова А. А. Алілуйна парадигма європейської культури і музики (від готики до сучасності): монографія. Одеса: Астропринт, 2020. 344 с.
 •  Татарнікова А. А. Сутність професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту / А. А. Татарнікова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2016. Вип. 143. С. 250–255.
 • Татарнікова А. А. Перспективи розвитку творчої індивідуальності фахівця-музиканта у процесі професійної подготовки в контексті компетентнісного підходу // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 29 (39). С. 146–150
 • Татарникова А. А. Роль и специфика применения технологий арт-менеджмента при обучении студентов музыкальных специальностей / A. А. Татарникова // Кomunikacja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybrane problemy. Monografia wieloautorska / pod redakcją naukową А. Klim-Klimaszewskiej. – Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. – Р. 269–274.
 • Татарнікова А. А. «Тангейзер» Р. Вагнера у річищі еволюційних шляхів німецького музичного театру: міфопоетичні та жанрово-стильові аспекти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 3. С. 353–359.
 • Татарнікова А. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту: організаційно-педагогічні засади /А. А. Татарнікова // Наука і освіта: Наук.-практ. журнал. Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – Вип. 1 (СХХХХІІ). С. 87–92.
 • Татарнікова А. А. Поетика «Ундини» Е.-Т.-А. Гофмана в контексті становлення німецької національної ідеї // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 217–223.
 • Татарнікова А. А. Формування особистості фахівця-музиканта // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2018. Вип. 163. С. 154–160.
 • Татарнікова А. А. «Gloria» Ф. Пуленка в контексті традицій християнського славослів’я: образно-смислові і жанрово-стильові аспекти // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. Вип. 35. С. 246–252.
 • Татарнікова А. А. «Тe Deum» А. Пярта у річищі взаємодії традицій християнського Сходу і Заходу // Музичне мистецтво і культура. Music art and culture : наук. вісник. Одеса : Астропринт, 2019. Вип. 28. Кн. 1. С. 308–321.
 • Tatarnikova А. «The Triuphal Song» by J. Brahms at the context of the german spiritual, historical and musical tradition of the XIX centuries [«Тріумфальна пісня» Й. Брамса в контексті німецької духовно-історичної та музичної традиції другої половини XIX століття] // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ІДЕЯПРИНТ, 2019. № 3. С. 342–347.
 • Татарнікова А. А. Перипетії слави Русі як розумові стереотипи у творчій діяльності О. Бородіна й в аналогії до розробок Л. Гумільова у ХХ столітті // Музичне мистецтво і культура : наук. вісник. Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29. Кн. 1. С. 28–42.
 • Татарнікова А. А. Видіння радості у «Фауст-симфонії» Ф. Ліста як втілення епохального символу романтизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2019. № 4. С. 148–152.
 •  Tatarnikova А. Intonational-semantic aspects of the implementation of the images of glorification-praise in the german protestant musical and historical tradition [Інтонаційно-семантичні аспекти відтворення образів хваління славослів’я у німецькій протестантській музично-історичній традиції] // Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ- ПРИНТ, 2019. № 2. С. 63–69.
 • Татарнікова А. А. Роль славільної семантики в образно-смисловій та інтонаційній концепції «Потопа» І. Ф. Стравінського // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Київ, 2019. Вип. 41. С. 134–141.
 • Татарнікова А. А. Твір «Король Рогер» К. Шимановського у поданні ідеї прославлення віри // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. № 2 (вип. 41). С. 59–65.
 •  Татарнікова А. А. Фігура уславлення як тембральне наповнення партії князя Ігоря в однойменній опері О. Бородіна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям : Мистецтвознавство : наук. збірник. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 30. С. 133–139.
 •  Татарнікова А. А. Алілуйна екстатика в традиції гимнічної-славільної музики на грані нового й новітнього часів // Культура і сучасність : альманах. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 1. С. 153–160.
 •  Татарнікова А. А. Славослівний аспект поетики реквієму «Lux Aeterna» M. Шуха в руслі духовних традицій української культури // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. Вип. 36. С. 198–204.
 • Татарнікова А. А. Spiritual and semantic aspects of christian glorification in the english cultural and historical tradition (on the example of J. Ratter’s Gloria) [Духовно-смислові аспекти християнського славослів’я в англійській культурно-історичній традиції (на прикладі «Gloria» Дж. Раттера)] // Музичне мистецтво і культура : наук. вісник. Одеса : Астропринт, 2019. Вип. 29. Кн. 2. С. 251–263.
 •  Татарнікова А. А. Містеріально-славослівні аспекти французького музичного театру початку ХХ століття (на прикладі «Жонглера Богоматері» Ж. Массне) // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям : Мистецтознавство: наук. збірник. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 32. С. 72–78.
 •  Tatarnikova А. «Libuse» by B. Smetana in terms of culture the national glorification. [«Лібуше» Б. Сметани у вираженні культури національногославлення] // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ 2020. № 1. С. 114–119.
 • Татарнікова А. А., Калашник М. П. Уславлення любові єднання у триптиху сценічних кантат К. Орфа // Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. праць. Харків: ХДАДМ, 2020. № 1. С. 44–48.
 • Татарнікова А. А. Австрійський «образ світу» і духовні настанови творчості Антона Брукнера // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. № 1 (46). С. 89–100.
 • Татарнікова А. А. Символіка національної слави у «Вільному стрільці» К. М. Вебера // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук журнал. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. № 2. С. 221–226.
 • Татарнікова А. А. Хорова творчість Джоаккіно Россіні в контексті духовно-релігійних шукань італійської культури епохи Рісорджименто (на прикладі Stabat mater) // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. Вип. 37. С. 121–128.
 •  Татарнікова А. А. Специфіка відтворення ідеї національного славлення в оперній поетиці Б. Сметани // Вісник КНУКіМ. Серія “Мистецтвознавство”. Київ, 2020. Вип. 42. С. 148–154.
 • Татарнікова А. А. Двадцять перша кантата Й. С. Баха в контексті німецької протестантської славослівної традиції // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. № 2-3 (47-48). С. 137–150.
 •  Татарнікова А. А. Глоріозно-славослівна традиція європейської християнської культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: «Мистецтвознавство») : наук. збірник. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 124–130.
 •  Татарнікова А. А. Парадигма християнського славослів’я у творчості Г. Ф. Генделя // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 423–428.
 •  Татарникова А. А. Поэтика «Gloria» в христианской музыкальноисторической традиции прошлого и современности // European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna : Premier Publishing, 2020. № 2. Рp. 3–10.
 • Татарникова А. А. «Готическая симфония» Б. Хавергала в контексте традиций английской готики // The European Journal of Arts. Vienna : Premier Publishing, 2020. № 2. Рp. 102–109.
 •  Татарникова А. А. Поэтика «Ивана Сусанина» М. И. Глинки в контексте аллилуйно-славословной парадигмы европейской культуры // European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna : Premier Publishing, 2020. № 4. Рp. 46–53.
Контакти

Тел.: (067) 275-15-47

E-mail: angelikatatarnikova75@gmail.com