Голубова Ганна Василівна

старший викладач

Голубова Ганна Василівна

старший викладач

  • кандидат педагогічних наук
Біографія

Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського у 2009 році, здобула кваліфікацію «вчитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури.

Аспірантура з відривом від виробництва (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2010-2013)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації – «Інтегративний підхід до роботи з педагогічно обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу».

з 01.09.2021 – Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, старший викладач кафедри іноземних мов.

З 2013 по 2021 працювала на посадах: викладача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; викладача кафедри іноземних мов Одеського національного медичного університету;  доцента кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія».

Діяльність

За цей час викладала такі навчальні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Практична фонетика», «Вступ до спеціальності», «Історія англійської мови», «Методика викладання іноземних мов», «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Академічне письмо (іноземною мовою)» (ОС «Магістр»), «Наукова іноземна мова» для аспірантів. Керувала педагогічною практикою здобувачів вищої освіти на факультеті іноземних мов, а також підготовкою курсових і дипломних (ОС «Спеціаліст») робіт з методики викладання іноземної мови.

Підвищення  кваліфікації: Стажування з 04.11 по 25.12.2019 р. у Міжнародному гуманітарному університеті (180 ак. год., 6,0 кредитів), кафедра перекладу та мовознавства.

З 2019 року Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної»

Наукові інтереси:  методика викладання іноземних мов, інтегративний підхід в освіті, лінгводидактика.

Публікації

Автор більше 50 наукових публікацій.

  1. Holubova H. The role of the cognitive-communicative approach in the foreign language teaching : theoretical aspects : monograph. Pedagogical concept and its features, social work and linguology (2nd ed.) Dallas, 2021. P. 2-21.
  2. Викладання краєзнавства та іноземної мови у вищій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету іменіК. Д. Ушинського. Випуск 4 (129). Одеса, 2019. С. 26-32.
  3. Лінгвістичні аспекти юридизації мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Випуск 42 (2019). Том 1. С. 175-178.
  4. Голубова Г. В. Методологічні основи викладання української мови іноземним студентам. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. Випуск 196. С. 79-86.
  5. Голубова Г. В. Teaching foreign languages for professional purposes to the applicants of higher non-linguistic education [Викладання іноземної мови професійного спрямування здобувачам вищої немовної освіти]. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 16. С. 65‑70.
  6. Голубова Г. В. PhD students’ foreign language studies in the educational space of higher school [Іншомовна підготовка аспірантів в освітньо-виховному просторі закладу вищої освіти]. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. Випуск 81 : збірник наукових праць. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 55-58.
  7. Голубова Г. В. Theoretical aspects of integrative processes in teaching a foreign language for professional purposes [Теоретичні аспекти інтеграційних процесів у викладанні іноземної мови професійного спрямування]. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 17. С. 109-115.
  8. Голубова Г. В. Theoretical aspects of integrative processes in teaching a foreign language for professional purposes [Теоретичні аспекти інтеграційних процесів у викладанні іноземної мови професійного спрямування]. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 17. С. 109-115.
  9. Голубова Г. В. Theoretical basis of the systemic approach To the formation of linguistic personality [Теоретичні засади системного підходу до формування мовної особистості]. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 23. Том 1. С. 161-165.
Контакти

aa8nn.gg@gmail.com

orcid.org/0000-0003-1420-0591