Самойленко Олександра Іванівна

Проректор з наукової роботи

Самойленко Олександра Іванівна

Проректор з наукової роботи

 • доктор мистецтвознавства
 • професор
 • проректор з наукової роботи
 • член Вченої ради
 • музикознавець
Біографія

Народилася у м. Одеса, середню загальну та музичну освіту (по класу фортепіано) отримала в школі ім. П.С. Столярського). В Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової поступила у 1972 році на музикознавче відділення; закінчила консерваторію в 1977 році – диплом з відзнакою, спеціальність по диплому – музикознавець, викладач. З 1977 року по сьогодні працює на кафедрі історії музики і музичної етнографії. Стаж педагогічної роботи в ОНМА ім. А. В. Нежданової – 43 роки. В 1985 р. закінчила аспірантуру московської державної консерваторії імені П.І. Чайковського за фахом «естетика». В 1988 році після захисту кандидатської дисертації на тему «Катарсис як естетична проблема» у спеціалізованій вченій раді НДІ мистецтвознавства в Москві одержала науковий ступінь кандидата філософських наук. В 1990 р. обрана за конкурсом на посаду доцента, а в 1993 р. одержала вчене звання доцента. В 1999 р. обрана за конкурсом на посаду професора кафедри історії музики і музичної етнографії. В 2003 р. після захисту докторської дисертації на тему «Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музыкознания» у спеціалізованій вченій раді НМАУ ім. П. І.Чайковського одержала науковий ступінь доктора мистецтвознавства (ДД № 003180 від 12.11.2003); в 2005 р. отримала звання професора.

З 16.11 2002 р. призначена проректором з наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової, у зв’язку з цим переведена на 0,5 ставки професора кафедри  історії музики та музичної етнографії. З 2006 по 2018 рік була завідувачем цієї кафедри. 

 

Діяльність

За роки роботи були розроблені й прочитані всі основні навчальні курси по кафедрі історії музики; розроблені й запроваджені авторські курси музичної культурології, музичної семіології, музичної інтерпретації (для магістрів), музичної естетики (для бакалаврів музикознавців), психології мистецтва, актуальних проблем сучасного музикознавства ( для аспірантів і здобувачів).

З перших років роботи у ЗВО веде клас за фахом (музикознавство); здійснює керівництво кандидатськими й докторськими дисертаціями; підготовлені й успішно захищено понад 50 дисертацій. Постійно проводить наукові консультації, організує систематичні стажування викладачів музичних навчальних закладів Одеси й інших міст України. Також є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (усього  – понад 150) членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво) ОНМА та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, головою спецради в ОНМА. Готує відгуки на кандидатські й докторські дисертації, опонує на захистах дисертацій. Постійно займається науковим редагуванням та рецензуванням, зокрема, матеріалів наукового вісника ОНМА «Музичне мистецтво й культура». 

Є організатором та керівником проектів міжнародних та всеукраїнських семінарів, круглих столів: Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності; Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність; музика та музикознавство у реальному світі: існування без обмежень; Метнер Фест XXI.

Публікації

Наукові праці. Видання. Публікації:

О. І. Самойленко є автором понад 100 науково-дослідних та науково-методологічних праць, серед яких наукові монографії:

 1. Самойленко О. И. Искусство и катарсис. – деп. в НИО Информкультура Рос. гос. библиотеки. – 01.04.1992. № 2592.
 2. Самойленко О. И. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога. Монография / Редактор Н. Г. Александрова. – Одесса: Астропринт, 2002.

Статті (вибірково за останні роки):

 1. Самойленко О. И. К проблеме семантической типологии музыки / О. И. Самойленко // Збірка матеріалів міжнародної науково-творчої конференції «Трансформація музичної освіти та культури в Україні»: до 90-річчя ОДМА імені А.В. Нежданової. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – С. 57-66.
 2. Самойленко О. Ноэтические тенденции русской музыкальной культуры рубежа XIX – XX веков / О. Самойленко // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей; [Упор. Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк]. –  Вип. 15. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2004. – С. 27-37.
 3. Самойленко О. Психологические предпосылки культурологического анализа: размышление о методе / О. Самойленко // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей; [упор. Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк]. –  Вип. 15. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2004. – С. 3-15.
 4. Самойленко О. Музыка в процессе ноогенезиса / О. Самойленко // Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення. Зб. ст. – Вип. 60. – Київ, 2006. – С. 8-17.
 5. Самойленко О. Музыка между общением и коммуникацией (нормы и парадоксы музыковедческого поиска смысла) / О. Самойленко // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. – Вип. 7, кн. 2. – Одеса, 2006. – С. 39-49.
 6. Самойленко О. Музыкальное мышление как катартический феномен / О. Самойленко // Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХI століття. Зб. наук. статей – Вип. 68. – Киів 2007. – С. 29-38.
 7. Самойленко О. Три музыковедческих взгляда на «Психологию искусства» Л. С. Выготского / О. Самойленко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Збірка статей. – Вип. 72. – Киів, 2008. – С. 8-19.
 8. Самойленко О. Явище пам’яті як предмет музикознавчої системології / О. Самойленко // Музична україністика: сучасний вимір. – Вип. 2. – Киів: ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, 2008. – С. 20-29.
 9. Самойленко О. Творчість Шостаковича  у контексті музичної культури ХХ століття / О. Самойленко // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2 (3). – К. : НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2009. – С. 17-24.
 10. Самойленко О. Історичні та естетичні основи опери / О. Самойленко // Науковий вісник НМАУ імені  П. І. Чайковського. Сучасний оперний театр. Проблеми оперознавства. Зб. статей. – Вип. 89. – К., 2010. – С. 399-414.
 11. Самойленко О. Музичний театр у діалозі з часом та у семантичному просторі сучасної культури / О. Самойленко // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 6 (7). – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – С. 399-414.
 12. Самойленко А. Автор и герой в музыковедческой  деятельности / А. Самойленко // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової  [гол. ред. О. В. Сокол]. – Вип. 12. – Одеса : Друкарський дім, 2010.  –  С. 31-40.

Список наукових публікацій О. І. Самойленко за 5 років

Період  2016–2020 рр.

За звітний період здійснено 15 публікацій, з них: 9 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 у збірці, що входять до бази Web of Science; 5 монографічних праць – 3 у колективних монографіях на базі Sense, 2 одноосібні (українською та англійською мовами).

 1. Самойленко А. И. Наука о музыке в кругу современных гуманитарных дисциплин: к проблеме музыковедческой ноологии // Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi 28`2016. Навукова-тэарэтычны часопiс . Минск, 2016. С. 4–12.
 2. Самойленко А. И. Лекции по музыкальной культурологии : для магистров и аспирантов музыкальных академий. – Интернет-ресурс; режим доступа: musikology.com.ua. – Одесса, 2017. 175 с.
 3. Самойленко О.І. Часові епістеми музики та темпоральні категорії історичного музикознавства. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. No. 3 (36). С. 146–152.
 4. Самойленко О. І. Музичне мислення як інтерпретативний феномен та предмет музикознавчої герменевтики. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 25. С. 206–214.
 5. Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва. Музичне мистецтво і культурі. Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 2018. С. 157–168.
 6. Самойленко А. От логоса музыки – к логике музыковедческого осмысления:  в диалоге  с И. А. Котляревским. Часопис Національної музичної академії ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. № 2 (3). К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2018. С. 17–24.
 7.  Samoylenko Alexandra. The Game Category in the Context оf Epistemological Tendencies in Musicology Discourse. Past & Present,Issue 1 (2), (November), Volume 241. Oxford University Press, 2018. Р. 101–114.
 8.  Самойленко А. Музыкальная эпистемология: теоретические предпосылки, методические и понятийные принципы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29.  Кн. 1. С. 86–98.
 9. Samoilenko A. I. Time and modernity as categories of musicology: historical and semiological paradigm. Music semiology: categories and methods: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. Р. 1–19.
 10. Samoilenko A. I. Form and essence as cognitive priorities of musicological scientific discourse. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24.
 11. . Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції : монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
 12.  Samoilenko Alexandra. Psychology of arts: contemporary musicological projections. Monograph. Lviv-Torun. Liha-Press. 2020. 144 p.
 13.  Самойленко О. І., Осадча С. В. Музична семіологія як актуальний напрям теорії мовної свідомості. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 436–458.
 14. Самойленко А. Современное метнероведение: теоретические пролегомены и творческие перспективы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29. Кн. 2. С. 108–123.
 15. Nataliya Ovcharenko, Oleksandra Samoilenko, Olena Moskva, Olha Chebotarenko Innovative Technologies in Vocal Training: Technological Culture Formation of Future Musical Art TeachersJournal of History Culture and Art Research 9(3). (2020). P. 115–126.
Учні

Серед випускників класу по спеціальності, включаючи підготовку дисертаційних досліджень – викладачі середніх і вищих навчальних закладів Одеси й інших міст України, у тому числі провідні фахівці Одеської національної музичної академії імені А. В, Нежданової: д. мист. проф. С.В, Осадча; канд. мист., доц. Ю.О. Грібінєнко, канд. мист, доц. В.Б. Марік, канд. мист., доц. Н.В. Остроухова: канд. мист., проф. О.О. Філатова, канд. мист., проф. О, Г. Лісова,   докт. мист., професор Л.І. Повзун, канд. мист., доц. О.К. Щербакова, канд. мист., доц. Ю.В. Щербаков; канд. мист, доц.. К.І. Майденберг-Тодорова, деякі інші; у цілому клас по спеціальності проф. Самойленко О. І. до теперішнього часу закінчило понад 130 осіб.

Галерея
Тел.:

(048) 726-97-47