Самойленко Олександра Іванівна

Проректор з наукової роботи

Самойленко Олександра Іванівна

Проректор з наукової роботи

 • доктор мистецтвознавства
 • професор
 • проректор з наукової роботи
 • член Вченої ради
 • музикознавець
Біографія

Народилася у м. Одеса, середню загальну та музичну освіту (по класу фортепіано) отримала в школі ім. П.С. Столярського). В Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової поступила у 1972 році на музикознавче відділення; закінчила консерваторію в 1977 році – диплом з відзнакою, спеціальність по диплому – музикознавець, викладач. З 1977 року по сьогодні працює на кафедрі історії музики і музичної етнографії. Стаж педагогічної роботи в ОНМА ім. А. В. Нежданової – 43 роки. В 1985 р. закінчила аспірантуру московської державної консерваторії імені П.І. Чайковського за фахом «естетика». В 1988 році після захисту кандидатської дисертації на тему «Катарсис як естетична проблема» у спеціалізованій вченій раді НДІ мистецтвознавства в Москві одержала науковий ступінь кандидата філософських наук. В 1990 р. обрана за конкурсом на посаду доцента, а в 1993 р. одержала вчене звання доцента. В 1999 р. обрана за конкурсом на посаду професора кафедри історії музики і музичної етнографії. В 2003 р. після захисту докторської дисертації на тему «Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музыкознания» у спеціалізованій вченій раді НМАУ ім. П. І.Чайковського одержала науковий ступінь доктора мистецтвознавства (ДД № 003180 від 12.11.2003); в 2005 р. отримала звання професора.

З 16.11 2002 р. призначена проректором з наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової, у зв’язку з цим переведена на 0,5 ставки професора кафедри  історії музики та музичної етнографії. З 2006 по 2018 рік була завідувачем цієї кафедри. 

 

Діяльність

За роки роботи були розроблені й прочитані всі основні навчальні курси по кафедрі історії музики; розроблені й запроваджені авторські курси музичної культурології, музичної семіології, музичної інтерпретації (для магістрів), музичної естетики (для бакалаврів музикознавців), психології мистецтва, актуальних проблем сучасного музикознавства ( для аспірантів і здобувачів).

З перших років роботи у ЗВО веде клас за фахом (музикознавство); здійснює керівництво кандидатськими й докторськими дисертаціями; підготовлені й успішно захищено понад 50 дисертацій. Постійно проводить наукові консультації, організує систематичні стажування викладачів музичних навчальних закладів Одеси й інших міст України. Також є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (усього  – понад 150) членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво) ОНМА та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, головою спецради в ОНМА. Готує відгуки на кандидатські й докторські дисертації, опонує на захистах дисертацій. Постійно займається науковим редагуванням та рецензуванням, зокрема, матеріалів наукового вісника ОНМА «Музичне мистецтво й культура». 

Є організатором та керівником проектів міжнародних та всеукраїнських семінарів, круглих столів: Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності; Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність; музика та музикознавство у реальному світі: існування без обмежень; Метнер Фест XXI.

Публікації

Наукові праці. Видання. Публікації:

О. І. Самойленко є автором понад 100 науково-дослідних та науково-методологічних праць, серед яких наукові монографії:

 • Самойленко О. И. Искусство и катарсис. – деп. в НИО Информкультура Рос. гос. библиотеки. – 01.04.1992. № 2592.
 • Самойленко О. И. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога. Монография / Редактор Н. Г. Александрова. – Одесса: Астропринт, 2002.

Статті (вибірково за останні роки):

 • Самойленко О. И. К проблеме семантической типологии музыки / О. И. Самойленко // Збірка матеріалів міжнародної науково-творчої конференції «Трансформація музичної освіти та культури в Україні»: до 90-річчя ОДМА імені А.В. Нежданової. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – С. 57-66.
 • Самойленко О. Ноэтические тенденции русской музыкальной культуры рубежа XIX – XX веков / О. Самойленко // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей; [Упор. Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк]. –  Вип. 15. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2004. – С. 27-37.
 • Самойленко О. Психологические предпосылки культурологического анализа: размышление о методе / О. Самойленко // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей; [упор. Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк]. –  Вип. 15. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р. М. Глієра, 2004. – С. 3-15.
 • Самойленко О. Музыка в процессе ноогенезиса / О. Самойленко // Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення. Зб. ст. – Вип. 60. – Київ, 2006. – С. 8-17.
 • Самойленко О. Музыка между общением и коммуникацией (нормы и парадоксы музыковедческого поиска смысла) / О. Самойленко // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. – Вип. 7, кн. 2. – Одеса, 2006. – С. 39-49.
 • Самойленко О. Музыкальное мышление как катартический феномен / О. Самойленко // Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХI століття. Зб. наук. статей – Вип. 68. – Киів 2007. – С. 29-38.
 • Самойленко О. Три музыковедческих взгляда на «Психологию искусства» Л. С. Выготского / О. Самойленко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Збірка статей. – Вип. 72. – Киів, 2008. – С. 8-19.
 • Самойленко О. Явище пам’яті як предмет музикознавчої системології / О. Самойленко // Музична україністика: сучасний вимір. – Вип. 2. – Киів: ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, 2008. – С. 20-29.
 • Самойленко О. Творчість Шостаковича  у контексті музичної культури ХХ століття / О. Самойленко // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2 (3). – К. : НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2009. – С. 17-24.
 • Самойленко О. Історичні та естетичні основи опери / О. Самойленко // Науковий вісник НМАУ імені  П. І. Чайковського. Сучасний оперний театр. Проблеми оперознавства. Зб. статей. – Вип. 89. – К., 2010. – С. 399-414.
 • Самойленко О. Музичний театр у діалозі з часом та у семантичному просторі сучасної культури / О. Самойленко // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 6 (7). – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – С. 399-414.
 • Самойленко А. Автор и герой в музыковедческой  деятельности / А. Самойленко // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А. В. Нежданової  [гол. ред. О. В. Сокол]. – Вип. 12. – Одеса : Друкарський дім, 2010.  –  С. 31-40.

Список наукових публікацій О. І. Самойленко за 5 років

Період  2016–2020 рр.

За звітний період здійснено 15 публікацій, з них: 9 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 у збірці, що входять до бази Web of Science; 5 монографічних праць – 3 у колективних монографіях на базі Sense, 2 одноосібні (українською та англійською мовами).

 • Самойленко А. И. Наука о музыке в кругу современных гуманитарных дисциплин: к проблеме музыковедческой ноологии // Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi 28`2016. Навукова-тэарэтычны часопiс . Минск, 2016. С. 4–12.
 • Самойленко А. И. Лекции по музыкальной культурологии : для магистров и аспирантов музыкальных академий. – Интернет-ресурс; режим доступа: musikology.com.ua. – Одесса, 2017. 175 с.
 • Самойленко О.І. Часові епістеми музики та темпоральні категорії історичного музикознавства. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. No. 3 (36). С. 146–152.
 • Самойленко О. І. Музичне мислення як інтерпретативний феномен та предмет музикознавчої герменевтики. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 25. С. 206–214.
 • Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва. Музичне мистецтво і культурі. Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 2018. С. 157–168.
 • Самойленко А. От логоса музыки – к логике музыковедческого осмысления:  в диалоге  с И. А. Котляревским. Часопис Національної музичної академії ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. № 2 (3). К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2018. С. 17–24.
 •  Samoylenko Alexandra. The Game Category in the Context оf Epistemological Tendencies in Musicology Discourse. Past & Present,Issue 1 (2), (November), Volume 241. Oxford University Press, 2018. Р. 101–114.
 •  Самойленко А. Музыкальная эпистемология: теоретические предпосылки, методические и понятийные принципы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29.  Кн. 1. С. 86–98.
 • Samoilenko A. I. Time and modernity as categories of musicology: historical and semiological paradigm. Music semiology: categories and methods: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. Р. 1–19.
 • Samoilenko A. I. Form and essence as cognitive priorities of musicological scientific discourse. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24.
 • . Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції : монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
 •  Samoilenko Alexandra. Psychology of arts: contemporary musicological projections. Monograph. Lviv-Torun. Liha-Press. 2020. 144 p.
 •  Самойленко О. І., Осадча С. В. Музична семіологія як актуальний напрям теорії мовної свідомості. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 436–458.
 • Самойленко А. Современное метнероведение: теоретические пролегомены и творческие перспективы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29. Кн. 2. С. 108–123.
 • Nataliya Ovcharenko, Oleksandra Samoilenko, Olena Moskva, Olha Chebotarenko Innovative Technologies in Vocal Training: Technological Culture Formation of Future Musical Art TeachersJournal of History Culture and Art Research 9(3). (2020). P. 115–126.
 • Самойленко О. І. Музикологія в мультидисциплінарному середовищі сучасної гуманітарної науки та освіти: ноологічне есе. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. Р. 1–31. 5.
 • Самойленко О. І. Музично-мовна свідомість як історичний та психологічний феномен: творчі конекції і теоретичні пролонгації. Нові віхи розвитку культури і мистецтва у XXI столітті : колективна монографія / за заг. ред. О. І. Самойленко. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021/2022. С. 1–22.
 • Aleksandrova O., Samoilenko O., Osadcha S., Grybynenko J., Nosulya A. Composer’s Philosophy: The Interdependence Between Worldview and Writing Technique. WISDOM. Yerevan, 2021. Vol. 20 (4). Р. 158–165. https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.534 
 • Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko А., Grybynenko J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Kralove, 2022. Vol. 12. Issue 1 (XXV). P. 190–192.
Учні

Серед випускників класу по спеціальності, включаючи підготовку дисертаційних досліджень – викладачі середніх і вищих навчальних закладів Одеси й інших міст України, у тому числі провідні фахівці Одеської національної музичної академії імені А. В, Нежданової: д. мист. проф. С.В, Осадча; канд. мист., доц. Ю.О. Грібінєнко, канд. мист, доц. В.Б. Марік, канд. мист., доц. Н.В. Остроухова: канд. мист., проф. О.О. Філатова, канд. мист., проф. О, Г. Лісова,   докт. мист., професор Л.І. Повзун, канд. мист., доц. О.К. Щербакова, канд. мист., доц. Ю.В. Щербаков; канд. мист, доц.. К.І. Майденберг-Тодорова, деякі інші; у цілому клас по спеціальності проф. Самойленко О. І. до теперішнього часу закінчило понад 130 осіб.

Контакти
Тел.:

(048) 726-97-47