Муравська Ольга Вікторівна

професор

Муравська Ольга Вікторівна

професор

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
Біографія

Муравська Ольга Вікторівна у 1978 році закінчила з відзнакою Одеську хорову школу (нині Одеська хорова школа імені С. К. Крижановського).

Середню спеціальну музичну освіту отримала в Одеському музичному училищі (відділ теорії музики; клас викладачей Л. С. Космакової и Л. С. Шевченко-Анісімової, 1978 – 1982; диплом з відзнакою); вищу освіту – в Одеській державній консерваторії ім. А. В. Нежданової (нині Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) (фортепіанно-теоретичний факультет, спеціальність «музикознавство», клас доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової, 1982-1987; диплом з відзнакою). 

У вересні 1984 року паралельно з навчанням в консерваторії почала працювати викладачем музично-теоретичних дисциплін, а з 1987 року – завідуючим хоровим відділом в Одеській дитячій школі мистецтв № 1 (нині Дитяча школа хорового мистецтва імені С. К. Крижановського).

У 1989 році була переведена на посаду викладача музично-теоретичних дисциплін в Одеське державне музичне училище  ім. К. Ф. Данькевича (нині училище мистецтв і культури), де вела курси «Музичної літератури», «Сольфеджіо», «Теорії музики», «Гармонії», «Музичної критики», «Лекторської практики».  З 1994 року працювала сумісником в Одеській школі хорового мистецтва, а також в Одеській державній консерваторії на кафедрі історії музики і музичної етнографії (с почасовою оплатою).

20 лютого 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Німецька траурна погребальна музика лютеранської традиції як феномен європейської культури XVII-XX століть» (Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. М. Маркова). 

01.09. 2004 року була прийнята на посаду викладача кафедри сучасної музики і музичної культурології ОДМА ім. А. В. Нежданової (нині кафедра теоретичної і прикладної культурології) за сумісництвом (основне місце роботи – Одеське державне училище мистецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича). 

09.03. 2005 року рішенням Вченої ради ОДМА ім. А. В. Нежданової обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри сучасної музики і музичної культурології за сумісництвом (нині кафедра теоретичної та прикладної культурології).

06.01. 2006 року була прийнята на постійну роботу на посаду доцента кафедри сучасної музики і музичної культурології ОДМА ім. А. В. Нежданової (нині кафедра теоретичної та прикладної культурології), де і працює до теперішнього часу.

23.12. 2008 г. рішенням Атестаційної колегії (Протокол 6/ 94 – Д) було присвоєно звання доцента (Атестат доцента – 12 ДЦ № 021476).

З 2010 по 2013 роки була докторантом ОДМА ім. А. В. Нежданової.

26 квітня 2018 року відбувся захист дисертації «Вплив східнохристиянської культури на європейське музичне мистецтво XIX – XX століть», представленої на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: 26.00.01 – Теорія та історія культури (Науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор О. М. Маркова).

06 червня 2022 року на підставі рішення атестаційної колегії Муравській О. В. присвоєне вчене звання професора (Атестат професора – АП № 004062).

У 2015 році О. В. Муравська пройшла стажування на кафедрі культурології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з 02.03.2015 р. по 31.03.2015 р. Наказ від 03.04. 2015 р. № 858-18. Загальний обсяг стажування становить 108 академічних годин. 

У 2019 році О. В. Муравська пройшла стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації на базі Vilnius University and Greek-Lithuanian Community “Pontos” в рамках програми «The European Union and the Byzantine Empire – the cultural heritage, history and prospects» з 26.07.2019 р. по 27.08.2019 р. 

У 2022 році О. В. Муравська пройшла стажування на базі Vilnius University в рамках програми «Current issues of development of musical culture in the context of globalization» з 05.02.2022 р. по 05.03.2022 р. Загальний обсяг стажування становить 180 академічних годин. 

Муравська О. В. веде лекційні та індивідуальні заняття з бакалаврами І–ІV курсів фортепіано-теоретичного та вокального факультету з дисциплін «Історія зарубіжної культури», «Релігійні основи культури і християнства в музиці»; з магістрами та аспірантами – «Музична критика та джерелознавство», «Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика». 

Наукові інтереси Муравської О. В. охоплюють широке коло музикознавчих,  мистецтвознавчих та культурологічних питань, які стосуються проблематики, пов’язаної з духовними культовими настановами європейської культури і музики Нового часу та її жанрової сфери, що є предметом активної дослідницької уваги у мистецтвознавчій, культурологічній та гуманітарній думці сучасної України та Європи. Все це знайшло відбиття і в тематиці її кадидатського та докторського досліджень, зосереджених в тому числі і на візантійській ґенезі культури Європи та України, що охоплює період від Середньовіччя аж до сьогодення у всьому різноманітті його стильових проявів (готика, бароко, класицизм, ампір, бідермаєр, романтизм, стильові шукання культури ХХ століття тощо).

За даною тематикою О. В. Муравською здійснено 61 виступ на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях та опубліковано 63 наукових статті у фахових та міжнародних виданнях, а також тези. Зазначена проблематика відтворена у монографії О. В. Муравської «Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII – XX століть» (2017), а також в учбовому посібнику «Нариси з історії зарубіжної музичної культури» (2010), що активно використовуються в педагогічній практиці на кафедрі теоретичної та прикладної культурології ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Протягом 2006–2023 рр. під керівництвом О. В. Муравської до захисту  було підготовлено 69 магістерських досліджень

Протягом 2006–2021 рр. під керівництвом О. В. Муравської було захищено шість кандидатських дисертацій (спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво):

Горелік Л. М. «Вокальний цикл у жанрово-видовій специфіці камерного співу» (2006);

Олейнікова Ю. В. «Бідермаєр та його прояви в вокальній музиці XIX-XX століть» (2010);

Шпак Г. С. «Угорська національно-релігійна ідея у хоровій творчості Ф. Ліста» (2012);

Заєць Н. В. «Жанрово-стильові аспекти фортепіанної творчості І. Альбеніса, Е. Гранадоса, М. де Фальї у відтворенні іспанської національної ідеї» (2018);

Гульцова Д. П. «Поетика фортепіанного етюду в європейській музиці XIX-XX століть» (2018);

Шан Юн «Містеріальні аспекти «великої» французької опери та їх відтворення у творчості Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві» (2021).

  У 2021 році під керівництвом О. В. Муравської було захищено докторську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури – Татарнікова А. А. «Алілуйно-славословний базис європейської культури і музики» (НМАУ імені П. І. Чайковського).

О. В. Муравська з 2018 року і по 2021 рік приймала участь у роботі Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Одеській національній музичній академії  імені А. В. Нежданової Д 41.857.01. З 2005 по 2019 роки приймала участь у засіданнях ради у якості першого та другого оппонента (11 відгуків), а також підготовила 10 відгуків на автореферати дисертацій (з них чотири – докторські роботи  за спеціалізацією 26.00.01 – Теорія та історія культури). У 2023 році тричі приймала участь у роботі разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора філософії (як перший опонент, рецензент та як голова разової спеціалізованої ради).

У 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою – англійська. Сертифікат  Level В2 № Е-183, Київ, від 03.10.2018 р.

О. В. Муравська, починаючи з 1998 року, є членом організаційного комітету у проведенні в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової щорічних Міжнародних науково-творчих та науково-практичних конференцій – «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність» та «Захід – Схід: культура і мистецтво».

З 2019 року О. В. Муравська є членом редколегії та редактором збірок матеріалів з позначених конференцій. З 2022 року є одним з організаторів та постійних учасників засідань «Круглих столів», присвячених актуальним питанням теорії та історії культурологічної думки та сучасної вищої гуманітарно-мистецької освіти, що проводяться чотири рази на рік на базі кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

За плідні наукові здобутки, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багатогранну дослідницьку діяльність, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження наукових досягнень у виробництво та з нагоди Дня науки О. В. Муравська була відзначена почесними грамотами Одеської облдержадміністрації (2011, 2023 р.) та Міського голови м. Одеса (2018 р.). 

Розпорядженням Міського голови м. Одеса № 379 від 21.05.2021 р., відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Статуту територіальної громади Міста Одеси, за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у розвиток науки, освіти і культури та з нагоди відзначення Дня науки О. В. Муравську нагороджено Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка».   

Діяльність

І. До захисту кандидатської дисертації

 

 • Муравська О. В. Реквієм та заупокійна музика протестантської традиції в річищі європейського історико-культурного процесу. Міжнародний музикологічний семінар «Трансформація музичної освіти»: культура та сучасність (23-25 квітня, м. Одеса, 1998 р.).
 • Муравська О. Реквієм «Ленін» Г. Ейслера в контексті традицій протестантської заупокійної музики. Трансформація музичної освіти: культура та сучасність (12-17 вересня, м. Одеса, 1999 р.).
 • Муравская О. В. Западноевропейский культурный феномен протестантизма и его художественные преломления (на примере реквиемов Э. Денисова и Г. Эйслера). Международная научно-практическая конференция «Восток – Запад: культура и цивилизация» (3-4 февраля, г. Одесса, 2001 г.).
 • Муравська О. Культурологія жанру німецького реквієму. Міжнародний музикознавчий семінар «Схід – Захід: музичне мистецтво і культура» (1-2 лютого, м. Одеса, 2002 р.).
 • Муравська О. Заупокійні кантати Й. С. Баха в річищі ідей вітчизняного музикознавства. Міжнародний музикологічний семінар «Трансформація музичної освіти: культура і сучасність (присвячується К. Ф. Данькевичу)» (12-16 жовтня, м. Одеса, 2002 р.).
 • Муравская О. Художественная модель немецкого лютеранского протестантизма в произведениях Э. Денисова и Г. Эйслера. Восток–Запад: Культура и цивилизация. Одесса: ООО Студия «Негоциант», 2002. С. 58-59.

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

 • Муравська О. В. Художні проекції реквієму в музиці ХХ століття. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні» (24-26 листопада, 2005 р., м. Одеса).
 • Муравская О. В. Воплощение лютеранской религиозной идеи «смертиитога» в художественной концепции жанра «Немецкого реквиема». Культура і цивілізація. Схід і Захід. Музична культура: Схід-Захід: Матеріали науково-практичної конференції з проблем культури та Міжнародного музикознавчого семінару пам’яті С. Д. Орфєєва (лютий 2004). Одеса: Астропринт, 2006. С. 295-297.
 • Муравська О. В. Методологічні аспекти курсу «Історія християнської музики». Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація мистецької освіти у контексті євроінтеграції» (27-29 квітня, 2006, м. Одеса ПДПУ ім. К. Д. Ушинського). 
 • Муравська О. Трансформація християнських ідей в творчості романтиків на прикладі реквіємів Ф. Шуберта і Р. Шумана. Міжнародна науково-творча конференція «Музичні інформаційні технології: досвід та проблема розвитку» (10-12 листопада, 2006, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Духовні основи бідермаєра і традиції камерно-вокальної музики першої половини XIX ст. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури в Україні: традиція та сучасність» (24-26 листопада, 2008, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Філософсько-естетичний принцип бідермаєра. Міжнародна науково-творча конференція «Ю. В. Малишев – науковець, поет, філософ, особистість. До 85-річчя з дня народження музикознавця та педагога» (19-20 лютого, 2009, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Інформатика і систематика курсу історії музичної культури в музичному вищому навчальному закладі. Міжнародна науково-творча конференція «Музичні інформаційні інновації: досвід та проблеми розвитку» (19-22 листопада, 2009, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Курс історії музичної культури як надбання культурологізованого музикознавства. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: Захід–Схід. Великим ювілярам 2009/2010 присвячується : пам’яті Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Л. Бетховена, П. Чайковського, М. Глінки» (15-16 травня, 2010, м. Одеса).
 • Муравська О. В. «Домострой» в контексті європейських попередників бідермаєра. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука на порозі третього тисячоліття: Схід – Захід» (2-3- грудня, 2010 р., м. Одеса).
 • Муравська О. В. «Життя за царя» М. Глінки в контексті духовних традицій російської культури першої половини XIX століття. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (29 квітня – 01 травня, 2012, м. Одеса).
 • Муравская О. В. Романтизм и бидермайер как стилевые доминанты немецкой культуры первой половины XIX века (на примере оперы Р. Шумана «Геновева»). Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжнародної наук.-творч. конф. (2-3 травня 2012 р., м. Київ). Київ: НАКККіМ, 2012. С. 135-138.
 • Муравська О. Бідермаєрові акценти в творчості М. Лисенка. Міжнародна наукова конференція до 100-літнього ювілею заснування Інституту музикології Львівського Університету «Століття Львівського музикознавства» (1-3 жовтня, 2012 р. М. Львів).
 • Муравская О. В. Русский «Домострой» и европейский бидермайер. Международная научно-творческая конференция «Искусство и наука третьего тысячелетия» (3-4 ноября, 2012, г. Симферополь).
 • Муравська О. В. В. Ребіков у низці композиторів Одеси. Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська школа в світовій музичній культурі: до 100-річчя Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової та 75-ти річчя Одеської організації Національної спілки композиторів України» (7-9 грудня, 2012, м. Одеса).
 • Муравская О. В. Бидермайер и европейская музыкально-историческая традиция первой половины XIX века. XXII Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987). Музычная культура Беларусі і свету у навуковым асэнсаванні (17-18 апреля, 2013, г. Минск). 
 • Муравська О. В. Духовно-літургічні аспекти російської оперної класики (на прикладі опери М. Глінки «Життя за царя»). Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: Традиція та сучасність» (22-23 квітня, 2013, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Одеська консерваторія та творчі пошуки В. Ребікова. Міжнародна науково-творча конференція «Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової – 100 років» (26, 28 вересня, 2013, м. Одеса).
 • Муравская О. В. Поэтика Немецкого реквиема и духовно-патриархальные основания культуры Германии XIX века. II Международная научно-творческая конференция «Искусство и наука третьего тысячелетия» (26-27 октября, 2013, г. Симферополь).
 • Муравська О. В. Поетика музичного театру В. Ребікова. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (2-3 грудня, 2013, м. Одеса).
 • Муравская О. Влияние традиций русского бидермайера на формирование символизма-импрессионизма в творчестве В. Ребикова. II Ogolnopolska konferencja doktorantow uczelni muzycznych (13-15 декабря, 2013, г. Варшава).
 • Муравська О. Житійні аспекти «Повісті про справжню людину» С. Прокоф’єва. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність. Ювілярам 2013-2014 років присвячується» (28-29 квітня, 2014, м. Одеса).
 • Муравская О. «Готический концерт» А. Пануфника в контексте концепции готики А. Лосева. Miedzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna «Andrzej Panufnik I Jego Wizja muzyki» (24-26 сентября, 2014, г. Варшава).
 • Муравська О. В. Жанрово-стильові аспекти музичного театру Е. Хумпердінка. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (1-3 грудня, 2014, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Жанрово-стильові аспекти «психографічної драми» В. Ребікова «Дворянське гніздо» та традиції російської садибної культури. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (30 квітня – 01 травня, 2015, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Східнохристиянський фактор у визначенні шляхів розвитку європейської музично-історичної традиції. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво і культура: Захід – Схід (до 50-тиріччя професійної діяльності доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової)» (4-5 грудня, 2015, м. Одеса).
 • Муравська О. В. До питання про специфіку оперного амплуа баритона: етимологічний та образно-смисловий аспекти. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (25-26 квітня, 2016, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Роль візантійського «образу світу» в становленні музичної і культурно-історичної традиції Європи XVIII–XX століть. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (5-7 грудня, 2016, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Герменевтичні аспекти «Німецького реквієму» Й. Брамса. Всеукраїнська науково-практична конференція «Герменевтика в науках про дух» (29 березня, 2017, м. Харків, ХДАК).
 • Муравська О. В. «Літургічний рух» та його роль у відродженні візантійства у західноєвропейській культурно-історичній та музичній традиції XIX-XX століть. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (24-25 квітня, 2017, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Феномен патріархально-ортодоксальної культури та його проекції у європейській музично-історичній традиції XIX-XX століть. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (21-22 листопада, 2017, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Візантійська парадигма європейської культури і музика XIX-XX століть. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Герменевтика в науках про дух» (15-16 березня, 2018, м. Харків ХДАК).
 • Муравська О. В. Хорові полонези Й. Козловського у річищі олександрівсьеого ампіру. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (19-20 квітня, 2018, м. Одеса).

Після захисту докторської дисертації

 •  Муравська О. В. Візантійський патріархально-ортодоксальний досвід у культурно-освітніх процесах постмодерну. Сьома Міжнародна науково-творча конференція «Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність» (20-21 листопада, 2018, м. Київ).
 •  Муравська О. В. Східнохристиянські стимули проторенесансних позицій європейської культури і музики Середньовіччя та Відродження. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (30 листопада – 02 грудня, 2018, м. Одеса).
 •  Муравська О. В. «Літургійний рух» та його роль в західноєвропейській культурно-історичній та музичній традиції XIX– початку ХХ століття. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Герменевтика в науках про дух» (21-22 березня, 2019, м. Харків ХДАК).
 •  Муравська О. В. Духовна специфіка культури і музики середньовічної Ірландії та традиції кельтської церкви. Міжнародна науково-творча конференція «Захід – Схід: культура і мистецтво» (Одеса, 25.09 – 26.09, 2019 р.).
 •  Муравська О. В. Східнохристиянський стимул розвитку культури і богослужбово-співацької традиції Галії-Франції. Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контексті (пост) сучасності» (Одеса, 02.06. 2019 р.).
 •  Муравська О. В. Східнохристиянська ґенеза культури і богослужбово-співацької традиції Галії-Франції. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти: культура та сучасність» (Одеса, 30.04 – 02.05. 2019 р.).
 •  Муравська О. В. Духовні настанови хорового мистецтва в європейській культурі. Всеукраїнська методично-практична конференція «Міжпредметні зв’язки в традиції Одеської хорової школи. Проблеми виконавства та методичні питання викладання хорових дисциплін: традиції та сучасність» (13 грудня, 2019, м. Одеса).
 •  Муравская О. В. Парадигма духовных и культурно-исторических установок европейского Востока и Запада. Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2020. С. 227-240. 
 • Муравская О. В. Украинская культура и музыка в наследовании византийского «образа мира» и идеи «Домостроительства». Трансформація музичної освіти і культури: Традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень: матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції (30 квітня – 2 травня 2020 р., м. Одеса). Одеса: Астропринт, 2020. С. 69-76. 
 •  Муравська О. В. Патріархально-ортодоксальні настанови німецької культури і музики XIX століття. Міжнародна науково-творча конференція «Захід – Схід: культура і сучасність» (26-27 вересня, 2020, м. Одеса). 
 •  Муравская О. В. Парадигма духовных и культурно-исторических установок европейского Востока и Запада. Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2020. С. 227-240. 
 •  Муравская О. В. Духовные кантаты И. С. Баха и их роль в художественном образовании детей. Збірка тез наукових доповідей  учасників Міжнародної методично-практичної конференції «Традиції та іновації хорової виконавської школи. Їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти дітей»: 23 січня 2021 року. Одеса, 2021. С. 88-95. 
 • Муравская О. В. Мистериально-житийная парадигма оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Conferința Științifică Internațională Învățământul Artistic – Dimensiuni Culturale: международная научная интернет-конференция «Художественное образование в культурных процессах современности». Кишинев: Academia De Muzică, Teatru Şi Arte Plastice, 2021. С. 27-28.
 •  Муравська О. Східнохристиянські стимули англійської культури і музики та їх втілення у творчості Дж. Тавенера. Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність: Матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції (3-6 травня 2021 р., м. Одеса). Одеса: Астропринт, 2021. С. 139-142. 
 •  Муравська О. Українська культура у спадкуванні візантійського «образу світу» та концепту «домобудівництва». Міжнародна наукова конференція «Соціокультурний простір у суспільних вимірах. З нагоди 10-ліття кафедри філософії мистецтв» (25-26 травня, 2021, м. Львів, Львівський національний університет імена І. Франка). 
 • Муравська О. Містеріальні настанови музичного театру Європи Нового часу. Міжнародна науково-творча конференція «Захід – Схід: культура і мистецтво. Присвячується пам’яті В. Ребікова і В. Малішевського» (25-26 вересня, 2021, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Містеріальні настанови музичного театру Франції XVII – XIX століть. Міжнародна науково-практична конференція «Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції і новаторство» (02-03 грудня, 2021, м. Одеса).
 • Муравська О. В. Містеріальні чинники музичного театру Франції XVII–XVIII століть. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність (присвячується пам’яті засновників музичної культурології в Україні І. А. Котляревському, І. Ф. Ляшенку та О. Г. Костюку)» (7-9 травня 2022 року, м. Одеса).
 • Муравська О. В. «Світ-храм» Григорія Сковороди та містеріальні настанови українського музичного театру XIX століття. Міжнародна науково-творча конференція «Захід – Схід: культура і мистецтво (Пам’яті видатних українських митців присвячується. До ювілею Г. Сковороди)» (25-26 вересня, 2022, м. Одеса).
 • Муравська О. В. «Золотий обруч» Б. Лятошинського в успадкуванні духовно-міфологічних настанов музичного театру Європи. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної культури і освітньої діяльності: традиція в сучасності. до 110-річчя одеської консерваторії» (29-30 квітня 2023, м. Одеса).

Публікації

І. До захисту кандидатської дисертації

 • Муравська О. В. Реквієм та заупокійна музика протестантської традиції у руслі європейського історико – культурного процессу. Теоретичні і практичні питання культурології. Вип. II. Запоріжжя: ЗДУ, 1999.  С. 25–31.
 • Муравська О. В. Реквієми Г.Ейслера і П.Хіндеміта у контексті традицій протестантської заупокійної музики. Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу: Збірник наукових праць. Проблеми сучасного мистецтва і культури.  Харків: Каравела, 2000. С. 168–177.
 • Муравська О. В. «Німецький реквієм» І.Брамса і традиції протестантської заупокійної музики. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії імені А.В.Нежданової. Одеса: Астропринт, 2000. Вип. 1. С. 216–222.
 • Муравська О. В. Реквієм Е.Денисова і традиції заупокійної християнської музики. Теоретичні та практичні питання культурології. Мелітополь: Видавництво «Сана», 2002. Вип. XI. С. 18–31.
 • Муравська О. В. «Німецький реквієм» І.Брамса в репертуарі спадкоємців традиції К.Пігрова. Культурологічні проблеми музичної україністики. Одесса: ОГК им. А. В. Неждановой, 1996.    С. 107–109.
 • Муравська О. В., Маркова О. М. Актуальні питання історичного музикознавства та проблема жанру. Культурологічні проблеми музичної україністики. Одесса: ОГК им. А. В. Неждановой, 1996.    С. 110–118.
 • Муравська О. В. Жанри заупокійної музики як феномен західноєвропейської культури XVII – XIX ст. Культурологічні проблеми музичної україністики. Вип. 3. Питання музичної семантики. Одеса: Астропринт, 1997. С. 26–35.
 • Муравська О. В. Реквієм Е.Денисова. Традиції і новації. Культурологічні проблеми музичної україністики. Одеса: Астропринт, 1997. Вип. 2. Ч. 1. С. 86–93.
 • Муравська О. В. Німецька траурна погребальна музика лютеранської традиції як феномен європейської культури XVII – XX ст.: дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – Музичне мистецтво / Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової. Одеса, 2004. 181 с.

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

 •  Муравська О. В. Траурні кантати Й. С. Баха в аспекті специфіки інтерпретації духовних музичних жанрів німецької лютеранської церкви. Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. Київ, 2006. Вип. 58: Виконавське музикознавство. Книга дванадцята. С. 301–307.
 •  Муравская О. В. Образно-смысловые и стилевые аспекты Интродукции и вариаций на тему песни «Засохшие цветы» для флейты и фортепиано Ф. Шуберта. Науковий вісник НМАУ імені П. Чайковського: Виконавське музикознавство: стильові парадигми композиторської творчості та музично-виконавської інтерпретації, актуальні проблеми музичної педагогіки. Київ, 2013. Вип. 107. С. 158–166.
 •  Муравская О. В. Жанрово-стилевые и исполнительские аспекты вокального творчества Ж. Б. Векерлена в контексте французской пасторальной традиции. Науковий вісник НМАУ імені П. Чайковського: Виконавське музикознавство в контексті актуальної проблематики історії й теорії музичного виконавства. Київ, 2014. Вип. 110. С. 22–37.
 •  Муравська О. В. Musikalische Exequien Г. Шютца та традиції німецької лютеранської траурної музики. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2004. Вип. 5. С. 297–304.
 •  Муравская О. В. Христианский аспект культуры западноевропейского романтизма на примере реквиемов Ф. Шуберта и Р. Шумана. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2006. Вип. 7. Кн. 1. С. 134–143.
 •  Муравская О. В. Творческий портрет Р. Шумана в контексте стилистики немецкого бидермайера. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені Нежданової. Одеса: Друкарський дім, 2010. Вип. 12. С. 202-210.
 •  Муравская О. В. К вопросу о жанрово-стилевой и духовно-смысловой специфике оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової: зб. наук. праць. Одеса: Друкарський дім, 2011. Вип. 13. С. 154-164. 
 •  Муравская О. В. Бидермайеровские аспекты творчества Н. В. Лысенко. Музичне мистецтво і культура = Music art and culture: Науковий вісник: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 15. С. 223-231.
 •  Муравская О. В.  «Геновева» Р. Шумана в контексте духовно-стилевых исканий немецкой культуры первой половины XIX века. Музичне мистецтво і культура = Music art and culture: Науковий вісник: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 16. С. 95-103.
 •  Муравская О. В.  Мистериально-житийные аспекты «Святого Франциска Ассизского» О. Мессиана в контексте французской оперно-ораториальной традиции. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 17. С. 52-61.
 •  Муравская О. В. Поэтика Магнификата в европейской культурно-исторической традиции (на примере творчества И. С. Баха и его сыновей). Музичне мистецтво і культура = Music art and culture: Науковий вісник: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 18. С. 19–29.
 •  Муравская О. В. «Фауст» Ш. Гуно в русле жанрово-стилевой и мифопоэтической специфики французской лирической оперы. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 19. С. 43-52.
 •  Muravskaya O. Genere and stylistic aspects of the opera by E. Humperdinck “Hansel and Gretel” and the traditions of the German Biedermeier. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 20. С. 65-74.
 •  Муравская О. В. Восточно-христианская культура в определении путей развития европейской музыкально-исторической традиции. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2015. Вып. 21. С. 47-59.
 •  Муравская О. В. Хоровые полонезы О. Козловского в контексте традиций Александровского ампира. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2017. Вып. 22. С. 22-32.
 •  Муравская О. В. Роль византийского «образа мира» в становлении музыкальной и культурно-исторической традиции Европы XVIII-XX ст. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2017. Вып. 23. С. 50-62.
 •  Муравская О. В. К вопросу об отечественных истоках бидермайера. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. праць. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ. 2011. Вип. 16. С. 181-187.
 •  Муравская О. В. Тема детства и духовного воспитания в контексте стилистики бидермайера и камерного творчества Р. Шумана. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. праць. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. Вип. 19. С. 149-156.
 •  Муравская О. В. «Самсон и Далила» К. Сен-Санса в русле духовно-стилевых исканий французского музыкального театра второй половины XIX века. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. праць. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. Вип. 23. С. 163-171.
 •  Муравская О. В. Интерпретация образа Ивана Сусанина в русской музыкальной культуре и духовно-этические традиции «Домостроя». Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. праць. Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. Вип. 25. С. 131-143.
 •  Муравская О. В. Оратория Р. Шумана «Странствие Розы» в русле духовно-стилевых исканий немецкой культуры первой половины XIX века. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. праць. Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. Вип. 26. С. 66-80.
 •  Муравская О. В. Этические принципы Домостроя и бидермайер. Таврійські студії. Мистецтвознавство. Сімферополь: РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму», 2013. № 3. С. 65-70.
 •  Муравская О. В. «Дворянское гнездо» В. Ребикова и жанрово-стилевые аспекты «музыкально-психографической драмы». Таврійські студії. Мистецтвознавство. Симферополь: РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму», 2013. № 4. С. 56-64.
 •  Муравська О. В. Музичний театр В. Ребікова у контексті жанровостильових пошуків російської культури на межі XIX–XX століть. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2013. № 1. С. 161-166.
 •  Муравська О. В. Жанрово-стильові аспекти опери «Самсон і Даліла» К. Сен-Санса у річищі французької містеріальної традиції. Міжнародний вісник: Культурологія. Філософія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. II (1). С. 226-230.
 •  Муравская О. В. Феномен Наполеоновского ампира и традиции музыкального театра Гаспаре Спонтини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2016. № 2 (вип. 35). С. 45-53.
 •  Муравська О. В. Жанрово-стильові аспекти ораторіальної спадщини Ф. Мендельсона. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ: Міленіум, 2014. Вип. II (3). С. 218-224.
 •  Муравська О. В. До питання про специфіку оперного амплуа баритона: етимологічний та образно-смисловий аспекти. Міжнародний вісник: Культурологія, Філологія, Музикознавство. Київ: Міленіум, 2016. Вип. I (6). С. 153-158.
 •  Муравская О. В. Бидермайер и европейская музыкально-историческая традиция первой половины XIX века. Музычная культура Беларусі і свету у навуковым асэнсаванні. Минск: Белоруская дзяржауная акадэмія музыкі, 2014. Вып. 31. Серія 1: Беларуская музычная культура. С. 215-223.
 •  Муравская О. В. Жанрово-стилевые аспекты «психографической драмы» В. Ребикова «Дворянское гнездо» и традиции русской усадебной культуры. Искусство и образование. 2015. № 3 (95). С. 7-20.
 •  Муравская О. В. Фортепианное наследие В. Ребикова в контексте традиций русской культуры начала ХХ века. Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica. Chisinau: Valinex srl, 2015. № 2 (25). S. 179-186.
 •  Муравская О. В. Духовно-символические аспекты образа Ивана Сусанина в русской музыке первой половины XIX века и традиции бидермайера. Таврійські студії. Мистецтвознавство. Культурологія : зб. наук. праць. Дослідження науковців світу. Симферополь: ІТ «Аріал», 2012. № 1. С. 11-18.
 •  Муравская О. В. Морально-этический потенциал заупокойных музыкальных жанров католической и лютеранской традиции. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Спеціальний випуск. Мистецька освіта: Сучасний стан і перспективи розвитку. Одеса, 2007. Частина 2. С. 58-65.
 •  Муравская О. В. «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана в контексте христианской культурно-исторической традиции. Гуманітарні науки в освіті музикантів: зб. наук. праць до ювілею Н. О. Бондар. Одеса: Фенікс, 2011. С. 272-284.
 •  Муравская О. В. Личность и ораториальное наследие Ф. Мендельсона в контексте духовной и жанрово-стилевой специфики немецкой культуры первой половины XIX века. Laudatio: ювілейна збірка 39 наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. С. 268-276.
 •  Муравська О. В. Духовні основи мистецтва бідермаєру та європейська музична культура першої половини XIX століття. Lwowska-rzeszowskie zeszyty naukowe. Lwow-Rzeszow: Львівський національний унівеситет імені Івана Франка, Uniwersytet Rzeszowski, 2013. 1-й номер. C. 218-224.
 •  Муравська О. В. Втілення житійних архетипів культури першої половини ХХ сторіччя в опері С. Прокоф’єва «Повість про справжню людину». Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. ЛьвівRzeszow: Львівський національний університет імені Івана Франка, Uniwersytet Rzeszowski, 2014. С. 163-172.
 •  Муравська О. В. Творчість Миколи Лисенка і жанрово-стильові канони бідермаєру. Записки наукового товариства імені Шевченка: праці музикознавчої комісії. Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2014. Том CCLXVII. С. 149-155.
 •  Muravskaya O. Hagiograficzne aspekty “Opowiesci o prawdziwym czlowieky” Sergieja Prokofiewa. Miedzy wschodem a zachodem. Kultura muzyczna i jej tradycje. Warszawa: Wydawnictwo universytetu muzycznego Fryderyka Chopina, 2016. S. 77-87.
 •  Муравська О. В. Одеса музична: історія і сучасність. Пам’ять століть. 2011. № 3-4. С. 154-165.
 •  Муравська О. В. Нариси з історії зарубіжної музичної культури: Учбовий посібник. Одеса: Друкарський дім, 2010. Випуск 1. 214 с.
 •  Муравська О. В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII–ХХ століть: монографія. Одеса: Астропринт, 2017. 564 с.
 •  Муравська О. В. Вплив східнохристиянської культури на європейську музичне мистецтво XIX-XX століть: дис. … доктора мистецтвознавства: 26.00.01 – Теорія та історія культури / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. 636 с.

III. Публікації після захисту Докторської дисертації

 •  Муравська О. В. Східнохристиянські (візантійські) стимули проторенесансних позицій європейської культури і музики Середньовіччя та Відродження. Вісник НАКККіМ: Науковий журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 1. С. 242-247.
 •  Муравська О. В. «Літургійний рух» та його роль у західноєвропейській культурно-історичній та музичній традиції XIX-XX століть. Вісник НАКККіМ: Науковий журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 312-317.
 •  Муравська О. В. Поетика вокального циклу П. Хіндеміта «Житіє Марії» в руслі духовних і стильових шукань німецької культури і музики першої половини ХХ століття. Вісник НАКККіМ: Науковий журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 3. С. 161-166.
 •  Муравська О. В. Архетипи радянської культури та їх відображення в опері С. Прокоф’єва «Повість про справжню людину». Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2018. Вип. 27. кн. 2. С. 5-17.
 •  Муравська О. В. Ораторіальний спадок Р. Шумана в контексті духовної та жанрово-стильової специфіки німецької культури першої половини XIX століття. Музичне мистецтво і культура. Music art and culture: Науковий вісник. Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 28. кн. 1. С. 192-207.
 •  Муравська О. В. Европейский Восток и Запад  в русле становлення их ключевых духовних и культурно-исторических установок. European Jornal of Humanities and Social Science. 2020. № 4. С. 31-38.
 •  Muravskaya O. Empire Style as a Model of the Embodiment of Patriarchal and Orthodox Ideas in European Culture and Music of the Restoration Era. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities (ISSN 0975 – 2935) Indexed by Web of Science, Scopus, DOAJ, ERIHPLUS. Vol 13. № 2, April-June, 2021. 
 •  Muravskya O., Markova E., Androsova D., Nieicheva L., Vlasenko I. Historical Hermeneutics of Musical Styles. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities (ISSN 0975 – 2935) Indexed by Web of Science, Scopus, DOAJ, ERIHPLUS. Vol 13. № 4,  2021. 
 •  Muravskya O., Ohanezova-Hruhorenco O., Iergiiev I., Sapsovych A., Burcatskyi Z. Feftures of Professional Education of a Music Instrumentalist. Journal of Higher Education Theory and Practice. Vol. 21 (14). 2021. P. 82-88.
 •  Муравська О. В. Містеріально-міфологічні підвалини українського музичного театру XIX століття (на прикладі творчості С. Гулака-Артемовського та М. Лисенка). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 3. С. 177–183.
 •  Муравська О. В. Містеріальні основи виразності французької «великої опери». Ідеальні першооснови націй і мистецьких відкриттів: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 266-284.