Самойленко Олександра Іванівна

професор

Самойленко Олександра Іванівна

професор

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
 • проректор з наукової роботи
 • член Вченої ради
Біографія

Народилася у м. Одеса, середню загальну та музичну освіту (по класу фортепіано) отримала в школі ім. П.С. Столярського). В Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової поступила у 1972 році на музикознавче відділення; закінчила консерваторію в 1977 році – диплом з відзнакою, спеціальність по диплому – музикознавець, викладач. З 1977 року по сьогодні працює на кафедрі історії музики і музичної етнографії. Стаж педагогічної роботи в ОНМА ім. А. В. Нежданової – 43 роки. В 1985 р. закінчила аспірантуру московської державної консерваторії імені П.І. Чайковського за фахом «естетика». В 1988 році після захисту кандидатської дисертації на тему «Катарсис як естетична проблема» у спеціалізованій вченій раді НДІ мистецтвознавства в Москві одержала науковий ступінь кандидата філософських наук. В 1990 р. обрана за конкурсом на посаду доцента, а в 1993 р. одержала вчене звання доцента. В 1999 р. обрана за конкурсом на посаду професора кафедри історії музики і музичної етнографії. В 2003 р. після захисту докторської дисертації на тему «Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства» у спеціалізованій вченій раді НМАУ ім. П. І.Чайковського одержала науковий ступінь доктора мистецтвознавства (ДД № 003180 від 12.11.2003); в 2005 р. отримала звання професора.

З 16.11 2002 р. призначена проректором з наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової, у зв’язку з цим переведена на 0,5 ставки професора кафедри  історії музики та музичної етнографії. З 2006 по 2018 рік була завідувачем даної кафедри. 

Діяльність

За роки роботи були розроблені й прочитані всі основні навчальні курси по кафедрі історії музики; розроблені й запроваджені авторські курси музичної культурології, музичної семіології, музичної інтерпретації (для магістрів), музичної естетики (для бакалаврів музикознавців), психології мистецтва, актуальних проблем сучасного музикознавства ( для аспірантів і здобувачів).

З перших років роботи у ЗВО веде клас за фахом (музикознавство); здійснює керівництво кандидатськими й докторськими дисертаціями; підготовлені й успішно захищено понад 50 дисертацій. Постійно проводить наукові консультації, організує систематичні стажування викладачів музичних навчальних закладів Одеси й інших міст України. Також є постійним учасником всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій (усього  – понад 150) членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво) ОНМА та Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, головою спецради в ОНМА. Готує відгуки на кандидатські й докторські дисертації, опонує на захистах дисертацій. Постійно займається науковим редагуванням та рецензуванням, зокрема, матеріалів наукового вісника ОНМА «Музичне мистецтво й культура». 

Є організатором та керівником проектів міжнародних та всеукраїнських семінарів, круглих столів: Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності; Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність; музика та музикознавство у реальному світі: існування без обмежень; Метнер Фест XXI.

Публікації

Напрями науково-дослідної та науково-методичної діяльності: проблема діалогу як смислового феномена, семантична типологія музики, методологія сучасного гуманітарного знання, принципи семіологічного аналізу музики, музична текстологія. Є автором понад 100 наукових праць, з них найбільш відомими є:

 • Искусство и катарсис. Монография // деп.в НИО ИНФОРМКУЛЬТУРА. Рос. гос. библиотеки. – 01.04.1992. № 2592.– 86 с.
 • Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога. Монография / Редактор Н. Г. Александрова. – Одесса: Астропринт, 2002. – 244 с.
 • Катарсис как эстетическая проблема. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Одесса: Чорноморська комуна, 1988. –       21 с.
 • Трагедийность в квартетах Дм. Шостаковича: к проблеме семантического анализа музыки // Одесский музыковед ’93 / Научный редактор Г. Н. Вирановский. Редактор-составитель Ю. Е. Семенов. – Одесса, 1993. – С. 124-137 (совм. с Н.Александровой)
 • Музыкознание как «живая история» культуры: к проблеме диалогичности гуманитарного знания // Трансформація музичної освіти: культура та сучасність. Матеріали музикологічного семінару. 1 частина / Під ред. М.Л.Огреніча. – Одеса: Астропрінт, 1998. – С. 91 – 96.
 • Культурологическая концепция диалога М.Бахтина и методологические проблемы музыкознания // Культурологічна трансформація мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 21-37.
 • Явление артефакта в контексте психологии искусства // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 3 / Гол. ред. О.В.Сокол. – Одеса: Астропринт, 2002.  С. 12-21.
 • Явление переходности в русской музыкальной культуре конца XIX – начала XX веков // Теоретичні та практичні питання культурології. Вип. 6. – Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В. – С. 94-105.
 • Семантические основы оперной поэтики Н.А. Римского-Корсакова // Теоретичні та практичні питання культурології. Вип. 7. Мелітополь: Сана, 2002 / Редактор-упорядник Мартинюк Т. В.  С. 108-119.
 • Опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки в свете концепции Н. Угрюмова: к проблеме актуальной глинкинианы // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогики та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць. Вип. 10 / Упорядник Л. І. Шубіна. За заг. редакцією Г. Є. Гребенюка. – Київ: Науковий світ, 2002. – С. 42-52.
 • Музикознавство з позиції культурологічної діалогістики //  Мистецтвознавчі аспекти славістики. Збірник наукових праць / Відповідальний редактор –      І. М. Юдкін. – К., 2002. – ( ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Наукові записки культурологічного семінару. Вип. 2) – С. 109-115.
 • Музыка как смысловой феномен: к проблеме ноогенеза // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць / Харківський державний інститут мистецтва ім. І. П. Котляревського. – Київ: Науковий світ, 2003. – С. 61-72.
 •  Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. – Киіїв, 2004. – 1,9 д/а (36 с.)..
 • Интердисциплинарные тенденции современного музыкознания //Музична освіта в Україні: теорія і практика // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Вип 29./ Упорядник О.В. Комісаров. Збірка статей. – К.: НМАУ ім.. П. І.Чайковського, 2003. – С. 137-151.
 • Метод «семантических оппозиций» в культурологическом анализе // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей. Вип. 13 / Упорядники Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк. – К.: Київське державне вище музичне училище ім.. Р. М. Глієра, 2003. – С. 281-293.
 •  «Язык сознания» и проблема семантического анализа музыки // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. – Одеса: Друк, 2003. – С. (У друку)
 • Психологические предпосылки культурологического анализа: размышление о методе // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Збірка статей. Вип. 15 / Упорядники Т. К. Гуменюк, С. В. Тишко. Редактор Т. К. Гуменюк. – К.: Київське державне вище музичне училище ім.. Р. М. Глієра, 2004. – С. 3-15. 
 • Музыка между общением и коммуникацией (нормы и парадоксы музыковедческого поиска смысла) // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. – Вип. 7, кн.. 2. – Одеса, 2006. – С. 39-49.
 • Творчість Шостаковича як феномен «музичної свідомості» середини – другої половини ХХ століття //  Науковий вісник НМАУ імені  П. І. Чайковського. Збірник статей. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 11-28.
 • Samojlenko O. Der luterische Choral als Reprasentant deutscher Kultur in der Musikgeschichte Odessa // Chorgesang als Medium von Interkulturalitat: Formen, Kanale, Diskurse. – Stuttgart, 2007. – S. 57-63.
 • Самойленко А. Время или пространство музыки: полемические аспекты проблемы музыкальной темпорации / Самойленко А. //  Київське музикознавство – Вып. 21 – К., 2007. –  С.11-27.
 • Самойленко А. Три музыковедческих взгляда на «Психологию искусства»  Л. С. Выготского // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Збірка статей. – Вип. 72. – Київ, 2008. – С. 8-19.
 • Самойленко О. Явище пам’яті  як предмет музикознавчої системології // Музична україністика: сучасний вимір. – Вип. 2. – Київ: ІМФЕ  ім. М. Рильського НАНУ, 2008. – С. 20-29.
 • Самойленко А. Духовность как категория музыкальной поэтики // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 10 / Гол. ред. О.В.Сокол. – Одеса: Друкарський дім, 2009. –  С. 18-26.
 • Самойленко О. Естетика музична. – Музична енциклопедія України. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. 
 • Самойленко О. Творчість Шостаковича  у контексті музичної культури ХХ століття // Часопис Національної музичної академії ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2 (3). – К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2009. – С. 17-24.
 • Самойленко О. Методологічні інтенції категорії «духовність» і методичне самовизначення сучасного музикознавства // Науковий вісник НМАУ імені  П. І. Чайковського. Вип. 85: Духовна культура України: традиції та сучасність.. – Київ, 2010. – С. 7–21.
 • Самойленко А. Автор и герой в музыковедческой  деятельности. Статья первая // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 11 / Гол. ред. О.В.Сокол. – Одеса: друкарський дім, 2010.  –  С. 167–178.
 • Самойленко А. Автор и герой в музыковедческой  деятельности. Статья вторая // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової. Вип. 12 / Гол. ред. О.В.Сокол. – Одеса: друкарський дім, 2010.  –  С. 31–40.
 • Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна гуманітарна культура // SINTAGMA MUSICUM. – Збірка наукових статей та спогадів на пошану. Стефанії Павлишин. – Львів : «Сполом», 2010. – С. 13–20.
 • Самойленко О. Теорія музикознавчої інтерпретації як напрям сучасної герменевтики // Часопис Національної музичної академії ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2. – К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2011. – С. 3–11.
 • Самойленко О. Про ювілеї, людську долю та історію: роздуми про російську музику // Часопис Національної музичної академії ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 4. – К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2012. – С. 4–11.
 • Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної музики: дві теоретичні парадигми одного художнього явища / А.Самойленко // LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-163.
 • Самойленко О.І. Авторський стиль як конститутивна риса музикознавчого дослідженні: акмеологічні обрії наукової теорії Наталяї Савицької // Часопис Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського. Науковий журнал. – № 4 (29). – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. – С. 28-39.
 • Самойленко А. И. Наука о музыке в кругу современных гуманитарных дисциплин: к проблеме музыковедческой ноологии // Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi 28`2016. Навукова-тэарэтычны часопiс . Минск, 2016. С. 4–12.
 • Самойленко О.І. Часові епістеми музики та темпоральні категорії історичного музикознавства. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. No. 3 (36). С. 146–152.
 • Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному контексті психології мистецтва. Музичне мистецтво і культурі. Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 2018. С. 157–168.
 • Samoylenko Alexandra. The Game Category in the Context оf Epistemological Tendencies in Musicology Discourse. Past & Present, Issue 1 (2), (November), Volume 241. Oxford University Press, 2018. Р. 101–114.
 •  Самойленко А. Музыкальная эпистемология: теоретические предпосылки, методические и понятийные принципы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29.  Кн. 1. С. 86–98.
 • Samoilenko A. I. Time and modernity as categories of musicology: historical and semiological paradigm. Music semiology: categories and methods: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. Р. 1–19.
 • Samoilenko A. I. Form and essence as cognitive priorities of musicological scientific discourse. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24.
 • . Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції : монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
 •  Samoilenko Alexandra. Psychology of arts: contemporary musicological projections. Monograph. Lviv-Torun. Liha-Press. 2020. 144 p.
 •  Самойленко О. І., Осадча С. В. Музична семіологія як актуальний напрям теорії мовної свідомості. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 436–458.
 • Самойленко А. Современное метнероведение: теоретические пролегомены и творческие перспективы. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29. Кн. 2. С. 108–123.
 • Nataliya Ovcharenko, Oleksandra Samoilenko, Olena Moskva, Olha Chebotarenko Innovative Technologies in Vocal Training: Technological Culture Formation of Future Musical Art Teachers. Journal of History Culture and Art Research 9(3). (2020). P. 115–126.
 • Самойленко О. І. Музикологія в мультидисциплінарному середовищі сучасної гуманітарної науки та освіти: ноологічне есе. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. Р. 1–31. 5.
 • Самойленко О. І. Музично-мовна свідомість як історичний та психологічний феномен: творчі конекції і теоретичні пролонгації. Нові віхи розвитку культури і мистецтва у XXI столітті : колективна монографія / за заг. ред. О. І. Самойленко. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021/2022. С. 1–22.
 • Aleksandrova O., Samoilenko O., Osadcha S., Grybynenko J., Nosulya A. Composer’s Philosophy: The Interdependence Between Worldview and Writing Technique. WISDOM. Yerevan, 2021. Vol. 20 (4). Р. 158–165. https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.534 
 • Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko А., Grybynenko J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Kralove, 2022. Vol. 12. Issue 1 (XXV). P. 190–192.
Учні

Серед випускників класу по спеціальності, включаючи підготовку дисертаційних досліджень – викладачі середніх і вищих навчальних закладів Одеси й інших міст України, у тому числі провідні фахівці Одеської національної музичної академії імені А. В, Нежданової: д. мист. проф. С.В, Осадча; канд. мист., доц. Ю.О. Грібінєнко, канд. мист, доц. В.Б. Марік, канд. мист., доц. Н.В. Остроухова: канд. мист., проф. О.О. Філатова, канд. мист., проф. О, Г. Лісова,   докт. мист., професор Л.І. Повзун, канд. мист., доц. О.К. Щербакова, канд. мист., доц. Ю.В. Щербаков; канд. мист, доц.. К.І. Майденберг-Тодорова, деякі інші; у цілому клас по спеціальності проф. Самойленко О. І. до теперішнього часу закінчило понад 130 осіб.