Борисенко   Наталія   Миколаївна

доцент

Борисенко   Наталія   Миколаївна

доцент

 • доцент 
 • кандидат філологічних наук
Біографія

Народилася 26 вересня 1958 року в селі Великовасилівка Любашівського району Одеської області.

1975 року вступила до Білгород-Дністровського педагогічного училища на шкільне відділення, після успішного закінчення якого працювала вчителем початкових класів у селі Калинівка Комінтернівського району Одеської області ( 1979-1980).

У 1980 році вступила на українське відділення філологічного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, який закінчила 1986 року і отримала кваліфікацію філолог, викладач української мови і літератури. 1981-1983 роки  – вихователь підготовчої групи у дитячому садку № 40 Іллічівського району міста Одеси. З 1984 по 1990 роки працювала старшим методистом навчального відділу Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, а також за сумісництвом учителем української мови і літератури в середній школі № 43 та №118 міста Одеси.

1990 року зарахована на посаду викладача кафедри українознавства Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, а з відкриттям кафедри прикладної лінгвістики переведена на посаду старшого викладача цієї кафедри. У 2013 році захистила дисертацію і було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01- українська література. Тема дисертаційної роботи: «Роман-триптих Валерія Шевчука «Три листки за вікном»: домінанти художності». Після захисту дисертації була обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри прикладної лінгвістики ОНУ імені І.І. Мечникова.

З березня 2019 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Діяльність

Навчальні курси, які викладала протягом педагогічної діяльності у ВЗО: ділове українське мовлення, українська та зарубіжна культура, українська мова за професійним спрямуванням, сучасна українська літературна мова, культура наукової мови, історія художнього тексту, перекладацький практикум, мовленнєвий практикум, аналіз художнього тексту, основи академічного письма, російська мова як іноземна. Керувала педагогічною практикою у школі студентів філологічного факультету. Трудовий стаж складає понад 42 роки.

Основні напрями наукової діяльності: поетика художнього твору, українська мова та методика її викладання у вузі, аналіз художнього тексту. Автор 31 наукової праці.

Публікації

Перелік науково-теоретичних праць 

 1. Народнопоетична символіка у колористиці роману В. Шевчука «Три листки за вікном» (особливості назв) / Н. Борисенко // Мова та стиль українського фольклору: зб. наук. праць. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 140 – 150.2. Поетика кольору в романі В. Шевчука «Три листки за вікном» / Н. Борисенко // Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт, 1996. – № 2. – С. 51 – 55.
 2. Стилістичні особливості оформлення ділових паперів // Проблеми вивчення українознавчих дисциплін у вузах Одеси. Матеріали науково-практичної конференції.- Одеса, 1999.
 3. Ділове українське мовлення [практикум / Н.М. Борисенко, В.І. Гризан, Л.В. Шевчук]. – Одеса: Астропринт, 1999.
 4. Художня інтерпретація історичного міфу України в романі В. Шевчука «Три листки за вікном» / Н. Борисенко // Біблія і культура. Збірник наукових статей. – Випуск № 23. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 215 – 218.
 5. Роман В. Шевчука «Три листки за вікном»: міфопоетичне начало / Н. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Одеса: Маяк, 2001. – Випуск№ 7. – С. 234 – 240.
 6. Колір у системі візуальної метафори в романі В. Шевчука «Три листки за вікном» / Н. Борисенко // Актуальні проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002. – Т. – С. 13 – 18.
 7. «Ліс людей, або «Чорна книга» Валерія Шевчука: особливостімікропоетики / Н. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць. – Одеса: Маяк, 2003. – Випуск № 12. – С. 235 – 241.
 8. Ділове українське мовлення [практикум, вид. II доп. й перероб. / Н.М. Борисенко, В.І. Гризан, Л.В. Шевчук]. – Одеса: Астропринт, 2003. – 100 с.
 9. Жанрова специфіка і хронотоп як якості поетики «Чорної книги» (третього листка триптиха) Валерія Шевчука / Н. Борисенко // Мова і культура. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Випуск 8. – Т. III. – Ч. I. – С. 286 – 295.
 10. Історія рецепції і інтерпретації творчості Валерія Шевчука / Н. Борисенко // Мова і культура.– К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Випуск 9. – Т. VIII (96). – С. 140 – 145.
 11. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації/контрукраїнізації 20 – 30-х рр. і сучасності / (у співавторстві) Н.М. Борисенко, В.П. Саєнко // Історико-літературний журнал. – № 13. – 2007.
 12. Часопростір у системі поетики повісті «Ілля Турчиновський» (першого листка роману-триптиха «Три листки за вікном»Валерія Шевчука / Н. Борисенко // Мова і культура.– К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Випуск 10 – Т. VI (106). – С. 201 – 208.
 13. Повість «Петро Утеклий» в архітектоніці триптиха ВалеріяШевчука «Три листки за вікном» / Н. Борисенко // Мова і культура.– К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Випуск 11 – Т. XII (124). – С. 288 – 297.
 14. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник / Н.М. Борисенко, В.І. Гризан, Л.В. Шевчук. – Одеса: Астропринт, 2009. – 144 с.
 15. Навчальна програма інтегрованої дисципліни «Українська мова (за фаховим спрямуванням): основний курс для спеціальностей кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Н.М. Борисенко, Н.В. Вдовиченко, В.І. Гризан, Л.В. Шевчук. – Одеса: ОНУ, 2010. – 12 с.
 16. «Три листки за вікном» Валерія Шевчука: критико-літературознавчий дискурс / Н. Борисенко // Історико-літературний журнал: зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2011. – № 19. – С. 201 – 216.
 17. Роман «Три листки за вікном» Валерія Шевчука як об’єкт літературознавчого дослідження / Н. Борисенко // Рідний край: Альманах Полтавського педагогічного державного університету. – 2012. – № 2(27). – С. 135 – 142.
 18. Роман-триптих Валерія Шевчука «Три листки за вікном»: домінанти художності: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Н.М. Борисенко ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 20 с.
 19. Особливості композиції роману «Солодка Даруся» М. Матіос / Н. Борисенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки (літературознавство)»: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14(111). – С. 30 – 35.
 20. Метафора як особливість інтерпретації художнього тексту (на матеріалі роману В. Шевчука «Ліс людей») / Н.М. Борисенко // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: збірник наукових праць. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 144 – 150.
 21. Жанрові особливості роману «Солодка Даруся» М. Матіос /                        Н. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 207 – 215.
 22. Художні особливості твору Любка Дереша «Притча про дрозофіл» / Н. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2016. – Вип. 22. – С. 119 – 126.
 23. Провідні мотиви й композиція збірки Олеся Гончара «Японські етюди» / Н. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2017.
 24. Стислі конспекти лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Методичні рекомендації. Частина I / Н. Борисенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – 26 с.
 25. Культура наукової української мови. Навчально-методичний посібник / Н. Борисенко. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2017. – 50 с.
 26. Механізми трансформації життєвого матеріалу в літературний текст у циклі «На березі часу» В. Шевчука / Н. М. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2018. – Вип.27 . – С. 11 – 28.
 27. Борисенко Н. М. Жанр щоденника у творчості Марії Матіос: типологія і поетика ( на матеріалі «Щоденник страченої», «Приватний щоденник: …Майдан. Війна…») / Н. М. Борисенко // Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск № 87. – Херсон: ХДУ, 2021. – С. 6 – 15. http:// pa.journal.kspu.edu
 28. Борисенко Н. М., Саєнко В. П. Творчий діалог митців – Леоніда Талалая і Раїси Харитонової (Талалай) – у форматі однієї долі / Н. М. Борисенко, В. П. Саєнко // Закарпатські філологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск № 20. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. – С. – 117 – 125. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua ›
 29. Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І.. Українська мова і музичне мистецтво. Навчально-методичний посібник для студенів музичних закладів. Одеса: ОНМА ім. А.В. Нежданової., 2021. 70с.
 30. Viktoriia Kolkutina, Larysa Orekhova, Tetiana Gremaliuk, Natalia Borysenko, Inna Fedorova, Oksana Cheban (2022). Linguistic and Stylistic Markers of Influence in the Essayistic Text: A Linguophilosophic Aspect. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 22,No. 5, pp. 163-167. Journal ISSN: 1738-7906 (Web of Science) http://ijcsns.org/07_book/2022_05.htm

Контакти

natalja.borisenko@gmail.com

 ORCID ID: 0000-0002-0351-2779