Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна

професор

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна

професор

 • професор
 • доктор мистецтвознавства
Біографія

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, народилася у 1973 р. У 1994 р. закінчила Криворізьке державне музичне училище (відділ теорії музики; клас викладачів Є. В. Дроганової та Г. П. Бочарової; диплом з відзнакою). Вищу музичну освіту отримала в Одеській державній консерваторії ім. А. В. Нежданової (спеціальність музикознавство, клас доктора мистецтвознавства, професора О. М. Маркової, 1994-1998 рр.). З 1998 року працювала викладачем на кафедрі історії музики та музичної етнографії ОДМА ім. А. В. Нежданової; з 2003 року по 2019 рр. – викладач, доцент кафедри сучасної музики та музичної культурології (з 2011 р. – кафедра теоретичної та прикладної культурології). З 2019 р. – доцент кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію («Національна ідея німецької музики у творчості композиторів 18-20 століть»,  спеціальнісь 17.00.03 “Музичне мистецтво” (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. М. Маркова). 2016-2017 рр. – докторант ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Діяльність

Наукове керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими та бакалаврськими роботами. Лекційні курси: Історія зарубіжної музики, Історія музики ХХ століття, Історія української музики. Стаж роботи 17 років.

Публікації

Наукові інтереси охоплюють наступне коло питань і напрямків: традиції західноєвропейського музичного мистецтва в сучасній композиторській творчості, естетика і жанрово-стильова специфіка музичного мистецтва ХХ століття, аудіовізуальні форми художньої практики сучасності, проблеми індивідуального композиторського стилю в сучасній музичній творчості.

У 2021 році захистила докторську дисертацію «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві».  

Основні публікації:

Монографія: «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с.

Статті

 • Этнокультурологические аспекты теории национального стиля в музыке. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 1. Одеса, 2000. С. 67-74. 
 • Л. Бетховен – Г. Малер: типологічні характеристики авторських концепцій симфонічного циклу. Теоретичні та практичні питання культурології. Вип. IV. Мелітополь, 2001. С. 22-28.
 • Германский гений: миф или реальность? (к вопросу о культурных стереотипах в искусстве). Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 2. Одеса, 2001. С. 76-82.
 • V.Mironov, A.Ovsyannikova-Trel. Schuberts Stil: eine Einheit von Stilantithesen // Franz Schubert – Werk und Rezeption. Internationaler Schubert-Kongreß 15. – 19. Oktober 1997. Duisburg, 1997. 
 • Девятая симфония Л. Бетховена в художественном контексте стилевой специфики немецкого инструментализма. Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах. Харків: Стиль Іздат, 2006. С. 271-281.
 • Национальный контекст развития немецкого музыкального театра ХХ столетия. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство: Когнітивне музикознавство: [зб. наук. ст. (на честь 55-річчя Л.В.Шаповалової / ХДУМ ім. І.П. Котляревського]. Харків: Видавництво ТОВ «С.А.М.», 2010. Вип. 29. С. 221-233. 
 • Творчість А. Рубінштейна як досвід культурного діалогу. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Брати Рубінштейн. Історичні уроки та плоди просвіти: зб. наукових статей. Вип. 30. Харк. держ. ун-т ім. І.П. Котляревського. 2010. С. 166-175.
 •  Музыка в кино: фактурный образ как компонент художественной концепции фильма (Питер Гринуэй – Майкл Найман). Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Механізми новацій у музичній творчості / Упоряд . Москаленко В.Г. К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2013. С.48-55.
 • Художественные функции киномузыки в контексте постмодернистской эстетики. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків, 2013. Вип. 38. С. 381–392.
 • Овсянникова-Трель А. «Музыка в кино» как явление современной культуры (о методологии исследования). ГОДИШЊАК Учитељског факултета у Врању / [главни и одговорни уредник Сунчица Денић]. Год. 7, (2016). Врање (Партизанска 14): Учитељски факултет у Врању, 2016. (Врање : Аурора). С. 475-483. 
 • Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. № 2.  С. 91-94.
 •  Овсянникова-Трель А.  Эрос и этос как образные доминанты и ценностные ориентиры музыкального искусства. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Вип. 22. Одеса, 2016. С. 227-237.
 • “Магніфікат” Дж. Раттера в репрезентації індивідуально-композиторського трактування “простого” стилю. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків: ХДАДМ, № 3/2020. С. 37-42.
 • Німецький бідермейєр в музиці як художня реалізація національної ідеї. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Збірник наукових праць. Вип. 19. Харків: ХДМУ ім. І.П.Котляревського, 2007. С. 127-137
 • О компенсаторной функции «новой простоты» в современной музыке. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 30. Кн. 2. С. 161-176.Понятійний аспект стильового феномену «нової простоти». Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 31. Кн. 1. С. 132-146.
 • Авторське слово композитора як передумова музикознавчого осмислення сучасного музичного мистецтва. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 31. Кн. 2. С. 134-148.
 • «Нова простота» як явище сучасної музики в понятійному контексті новизни. Українське музикознавство: зб. наук. ст. Київ, 2020. Вип. 46 (2020). С. 111-126.
 • Ліричний модус жанрової семантики в концепції «слабкого стилю» В. Сильвестрова. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Київ, 2021. Вип. 27-28. С. 172-179.
 • Індивідуально-стильові концепції «нової простоти» у словесній авторепрезентації сучасних композиторів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 3. С. 90-95.
 • Стильові засади «нової простоти» у світлі філософсько-естетичних значень концепту простоти. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 32. Кн. 1. С. 162-175.
 • Вербальні тексти композиторів як передумова музикознавчого дослідження стильового феномену «нової простоти». Культура України: зб. наук. ст. Харків: ХДАК, 2021. Вип. 71. С. 94-99
 •  Творчий досвід німецьких композиторів другої половини ХХ століття у формуванні стильової концепції «нової простоти». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 38. Том 3. С. 34-41.

Бере участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних та науково-творчих конференціях, конференціях-семінарах та інших заходах.