Дузь Лариса Іванівна

доцент

Дузь Лариса Іванівна

доцент

 • доцент
 • кандидат філологічних наук
Біографія

Народилася у м. Волочиську Хмельницької області 14 грудня 1950 року. 1972 року закінчила філологічний факультет Одеського державного (нині — національного) університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю “українська мова та література” й отримала кваліфікацію “філолог, викладач української мови та літератури”.

1976 року, завершивши навчання в аспірантурі, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 (Література слов’янських народів). Дисертацію на тему “Принципи характеротворення у романістиці” виконала під керівництвом професора, доктора філологічних наук, Лауреата Шевченківської премії В.В. Фащенка. 1982 року рішенням ВАК присвоєне вчене звання доцента кафедри літератури ХХ сторіччя.

 

Діяльність

Працювала на посаді асистента (1975—1976),  старшого викладача (1976— 1980), доцента (1980—1989) кафедри літератури ХХ сторіччя ОНУ імені І.І. Мечникова.

Читала лекційні курси “Українська література ХХ сторіччя”, “Основи наукових досліджень”, спецкурс “Проблема художнього характеру в сучасній драматургії”. Керувала педагогічною практикою українських студентів у середніх школах м. Одеси, а також на мовних курсах при Будапештському педагогічному інституті (Угорщина, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985). Читала лекційні курси і проводила практичні заняття з української мови та літератури для іноземних студентів з Польщі та В’єтнаму (1983—1985).

З 2002 року працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Одеської державної (нині — національної) музичної академії імені А.В. Нежданової. Викладає навчальні курси “Українська мова як іноземна” та “Українська мова за професійним спрямуванням” для іноземних здобувачів вищої освіти першого кваліфікаційного рівня,  “Українська мова” для іноземних здобувачів вищої освіти другого кваліфікаційного рівня, “Іноземна мова (українська)” для іноземних здобувачів вищої освіти третього кваліфікаційного рівня.  Керує науковим студентським гуртком “Аналіз  пісенно-романсового тексту та літературна творчість”.

Загальний стаж роботи складає 41 рік. Науково-педагогічний стаж — 37 років.

Підвищення кваліфікації: Протягом 24.11.2020 р. — 24.01.2021 р. проходила чергове стажування у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за програмою “Педагогіка вищої школи” обсягом 180 годин.

Член  Професійної спілки працівників культури України. Дійсний член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” (ЦУЄНС).

Публікації

Наукові праці. Видання. Публікації (з 2002 року)

         ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4507-9018

         Наукові інтереси —  славістика, лінгводидактика, літературознавство, текстологія.

         Міжнародні публікації:

 1. Професійні мовленнєві ситуації як фактор подолання посттравматичного стресового розладу (лінгводидактичний дискурс) / Лариса Дузь // Europеаan Humanities Studies. State and Society. Krakόw : East Europеаan Institute of Psychology, 2020, Issue 4, р. 158—172.
 2. 2. Орфоепія іноземного студента-вокаліста як фахова і лінгводидактична проблема. In Challenges of Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies in Ukraine and EU Countries: conference proceedings, October 30–31, 2020. Venice, Italy, Ca’Foscari Univercity of Venice. – Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020, р. 299–303.
 3. Організація самостійної роботи іноземних студентів у лінгводидактичному курсі немовного ЗВО / Л.І. Дузь // In Actual Trends of Modern Scientific Research. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Munich : MDPC Publishing, 2021, p. 580–585.
 4. Проблеми запровадження та функціонування дистанційного навчання (лінгводидактична парадигма музичного ЗВО). In The Process and Dynamics of the Scientific Path. І International Scientific and Theoretical Conference: European Scientific Platform. February 26, 2021.   Athens :  «SCIENTIA», 2021, Vol. 2, p. 16–20.
 5. Письменницький епістолярій як об’єкт наукових досліджень. In Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: Theoretical and Practical Aspects. International Practical Conference, February 26-27, 2021. Venice, Italy, Ca’Foscari Univercity of Venice. Venice :  Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021, Vol. 2, p. 27–31.
 6. Удосконалення техніки читання в іноземних студентів немовного ЗВО за умов дистанційного навчання” / Л.І.Дузь // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник праць за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції. / за ред. О.В. Ковтун; Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2020.  С. 276-280.

         Публікації у фахових виданнях:

 1. Текстологічні аспекти художнього слова. / Культура слова (Інститут української мови НАН України). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. С. 98—110.
 2. Суб’єктні аспекти фахової комунікації педагога та іноземного студента музичного ЗВО / Л.І. Дузь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць Серія : Філологія. – № 46, т. 1. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 133-137.
 3. Психологічні аспекти письменницьких листів (до парадигми М.П. Годованця) / Л.І. Дузь // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Т. 32 (71), № 3, ч. 2. Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С. 71—78.
 4. Третій учасник фахових  комунікативних ситуацій у музичному закладі вищої освіти / Л.І. Дузь // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства; Фахове наукове видання Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.  – № 35. Одеса, Астропринт, 2021. С. 79—85.
 5. Професійні комунікативні ситуації як предмет лінгводидактичного вивчення (парадигма музичного закладу вищої освіти) / Л.І. Дузь // Закарпатські філологічні студії: наукове фахове видання ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. 2021, № 19, т. 1. С. 160–165.
 6. Типологічні особливості професійної комунікації за участі іноземних студентів у музичному закладі вищої освіти (міждисциплінарний дискурс) / Дузь Л.І. // Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку: колективна монографія. / відпов. ред. : Мамич М.В. Одеса : Національний університет “Юридична академія”, 2021. С.  34—60.                                                             7. Напрями текстуального аналізу романсових творів у підготовці іноземного студента до камерного вокального виконавства. // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова» & Круглий стіл «Риторика медійного дискурсу»: тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції та круглого столу (26-27 листопада 2021 р., м. Одеса)/ ред.кол.: О.Л. Олійник, О.І. Самойленко, Н.В. Петлюченко, С.І. Потапенко [та ін.]; Одеська національна музична академія iменi А.В. Нежданової. Одеса: Фенікс, 2021.  С. 29—31.
 7. Студентський науковий гурток з мови як непрофільної дисципліни: нормативність і практика / Л. І. Дузь // Закарпатські філологічні студії: наукове фахове видання ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. 2022, № 22.   Т. 1.  С. 160—166.
 8. Потенціал мовного наукового гуртка у формуванні фаховості іноземного студента / Дузь Лариса // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості (в умовах війни) : збірник наукових праць за матеріалами  V Міжнародної наукової конференції/ за заг. ред. О.В. Ковтун. Київ: НАУ, 2022.  С. 47-49.

         Науково-популярні видання та публікації:

 1. Спогади про професора І. М. Дузя: збірник. (Заступник редактора, упорядниця, автор приміток — Дузь Л.І.). Одеса : Маяк. 2004. 398 с.
 2. Пауза батькової енергії. / Спогади про професора І. М. Дузя : збірник. Одеса : Маяк. 2004. С. 115—134.
 3. Дослідник сучасної сатири та гумору. / Лауреати літературної премії імені С. Олійника. Видання друге, перероблене і доповнене. Одеса: Астропринт, 2005. С. 30—36.
 4. Победители забвения. / Дерибасовская — Ришельевская.

Литературно-художественный альманах. Кн. 22. Одесса: ВМВ. 2005. С. 221—224.

 1. Літературознавець і критик. / Одеське літературне віче. – т. 2. Антологія прози. Одеса: Астропринт, 2006. С. 126—128.
 2. Цена и бесценность факта (Дневник писателя в историко-литературном контексте. / Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 32. Одесса: Печатный дом, 2008. С. 260—264.
 3. Верность писательскому дружеству. / Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 32. Одесса: Печатный дом, 2008.                С. 264—267.
 4. К истории одесских театров. Корифеи украинского театра в Одессе. / Дерибасовская — Ришельевская. Литературно-художественный альманах. Кн. 34. Одесса: Печатный дом, 2008. С. 241—247.
 5. Літературознавчі студії сатиричних жанрів. / Лауреати літературної премії імені С.Олійника. Видання третє, перероблене і доповнене. Одеса: Астропринт, 2011. С.40—46.
 6. “Можу сказати Вам тільки для Вас і з проханням не розголошувати цього…” (До епістолярної спадщини М.П. Годованця) // Дерибасовская — Ришельевская. Альманах (Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»), 2013, №4 (55). С. 256—274.                  11.Біобібліографічний довідник (Серія “Письменники України”). Вид. 2-е, перероблене і доповнене. Вип. 34. (Науковий керівник — Дузь Л.І.) // Одеса (Міністерство культури України. ОННБ ім. М. Горького), 2013. 143 с.
 7. Присвячується Елладі та об’єднаній Європі URL: http://hfcodessa.org/uk/2021/05/25/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA/
 8. 13. Художники сучасної України : Лантухов Олександр Іванович. КНЕУ : Електронна версія Енциклопедії Сучасної України.

https://https://esu.com.ua/search_articles.php?id=53199

 1. Лантухов Олександр Іванович / Л.І. Дузь // Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). Інститут енциклопедичних досліджень НАН України / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Т. 16, 2018. С .562—563.
 2. Людина українського кореня / Л.І. Дузь // Зоря, орган Волочиської районної ради, № 45 (12094), 26 листопада 2020 р.

             Навчально-методичні посібники:

 1. Російська мова як іноземна : навчально-методичний посібник для іноземних студентів музичного вищого навчального закладу. Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової,  2018.  169 с.
 2. Вивчаємо фахові музичні терміни: термінологічний практикум з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для іноземних студентів музичного закладу вищої освіти. Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, 2021. 43 с.
 3. Говоримо про академічне навчання: розмовно-комунікативний практикум з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для іноземних студентів музичного закладу вищої освіти. Одеса: Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, 2021. 42 с.
Нагороди

Педагогічна й суспільно-громадська робота відзначена подяками Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1979, 1982, 1985, 1986), Будапештського педагогічного інституту (1984), а також медаллю муніципалітету м. Татабаня, Угорщина (1985). Нагороджена грамотою з нагоди 95-річчя ОНМА    ім. А. В. Нежданової (2008).

Контакти