Грібінєнко Юлія Олександрівна

доцент

Грібінєнко Юлія Олександрівна

доцент

 • кандидат мистецтвознавства
 • доцент
 • музикознавець
Біографія

Грібінєнко Юлія Олександрівна закінчила Одеське училище мистецтв та культури імені К.Ф. Данькевича за спеціальністю «викладач музично-теоретичних дисциплін» (диплом з відзнакою). Вищу освіту та диплом магістра (диплом з відзнакою) отримала в Одеській державній музичній академії імені А.В. Нежданової, де навчалася у класі доктора мистецтвознавства, професора О.І. Самойленко.

У 2002 року була прийнята на роботу викладачем кафедри історії музики та музичної етнографії названого музичного закладу.

У 2006 році рішенням спеціалізованої вченої ради Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Музичне мистецтво» за захист дисертації «Музична полістилістика у світлі теорії інтертекстуальності», науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Самойленко О.І.

З 2014 року по теперішний час працює на посаді доцента кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської музичної академії імені А.В. Нежданової.

Діяльність

Читає курси: «Історія української музики», «Історія зарубіжної слов’янської музики», «Історія музики ХХ століття», «Оперна драматургія».

Веде клас за фахом.

Під керівництвом Грібінєнко Ю.О. були написані і захищені бакалаврські (близько 10) та магістерські роботи (понад 40).

Грібінєнко Ю.О. керує дисертаційними дослідженнями, виступає в якості офіційного опонента, займається рецензуванням магістерських та дисертаційних робіт, науково-методичних посібників, розроблює та складає робочі програми, активно займається підготовкою студентів, магістрів та аспірантів до виступів на конференціях, сама є постійним учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, міжнародних семінарів.

Грібінєнко Ю.О. є членом громадських організацій «Спільнота “Музикознавці України в світовій культурі„» та «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Публікації

Основна тематична направленість наукових інтересів: проблеми полістилістики як музично-смислового феномену, інтертекстуальні аспекти музичного твору та музичної культури, концепція гіпертексту як форми організації текстового матеріалу в музиці, питання музичної текстології, музичної семіології та тембрології, історія сучасної української та зарубіжної слов’янської музики.

Основні публікації за останні роки:

 • Грибиненко Ю. Феномен гипертекста как форма и способ функционирования музыкального сознания. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2014. Вип. 19. С. 265–274.
 • Грибиненко Ю. Исторические предпосылки формирования полистилистики в музыке. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2015. Вип. 21. С. 206–214.
 • Грибиненко Ю. Индивидуально-авторский аспект стилевого синтеза в фортепианных сонатах В. Сильвестрова. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2016. Вип. 23. С. 237–249.
 • Грибиненко Ю. Семантико-композиционная функция инструментального тембра в творчестве Г. Уствольской (на примере Композиции № 1). Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2017. Вип. 25. С. 19–30.
 • Грібінєнко Ю. Лірика Ф. Тютчева в творчості М. Метнера. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової [зб. наук. праць]. Одеса: Друкарський дім, 2019. Вип. 29. Книга 2. С. 46–58.
 • Грибиненко Ю. Авторская модель полистилистики в творчестве В. Сильвестрова (на примере его сонаты для скрипки и фортепиано «Post Scriptum»). Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 31. Кн. 1. С. 120–131.
 • Grybynenko J. Internextual aspects of Boris Tishchenko’s piano work. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 31. Кн. 2. С. 120–131.
 • Grybynenko Ju. Polystylistics as a musical phenomenon and its author’s models. Music semiology: categories and methods: collective monograph. A.I. Samoilenko, S.V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L.I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 93–113. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-201-5/93-112
 • Grybynenko J. Actual aspects of the problem of intertextuality in music. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph. A.I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Ohanezova-Hryhorenko, L.I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 89–105. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/89-104
 • Грібінєнко Ю. Темброва лексика камерних творів Є. Станковича. Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2021. Вип. 32. Кн. 2. С. 164–174.
 • Grybynenko J. The phenomenon of intertextuality in music. European Journal of Arts. Scientic journal. Vienna: Premier Publishing, 2021. № 1. С. 40–45.
 • Грибиненко Ю. Понятийные основы музыкальной текстологии: к проблеме взаимодействия категорий текст, интертекст и гипертекст. KELM: Knowledge, Education, Law, Management. Lublinie: Fundacja «Instytut Spraw Administracji Publicznej», 2021. № 3(39). Vol. 1. С. 82–87.
 • Грібінєнко Ю. Специфіка втілення інтертекстуальності в сучасній композиторській поетиці (на прикладі творчості Євгена Станковича). International scientific and practical conference «Cultural studies and art: European development direction»: conference proceedings. July 16–17, Riga, Latvia: «Baltija Publishing». С. 87–90. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-117-6-22
 • Aleksandrova O., Samoilenko O., Osadcha S., Grybynenko J., Nosulya A. Composer’s Philosophy: The Interdependence Between Worldview and Writing Technique. WISDOM. Yerevan, 2021. 20 (4). Р. 158–165. DOI: https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.534
 • Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko А., Grybynenko J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Kralove, 2022. Vol. 12. Issue 1 (XXV). P. 190–192.
 • Грібінєнко Ю. Гіпертекст як об’єкт музикознавчої рефлексії. International scientific conference «The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times»: conference proceedings (August 30–31, 2022). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. С. 88–91. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-237-1-20
 • Grybynenko J. Current issues of musical textology. De Musica. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 2022. Vol. 1. Issue 1. Р. 93–100. DOI: https: //doi.org/10.15804/CDM.2022.1.10
 • Hribinienko Yu., Matushchak T., Shpytalna I., Su Rui, Zhang Zeyu Іnterpretation of a musical text: to the question of understanding the author’s intention. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Kralove, Vol. 13. Issue 1 (XXXII). P. 69–72.