Левченко Віктор Леонідович

Доцент

Левченко Віктор Леонідович

Доцент

 • кандидат філософських наук
 • доцент
Біографія

Левченко Віктор Леонідович народився 17 липня 1961 року в Ленінграді. Закінчив Ростовський державний університет. Працював викладачем філософії та різних гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах міста. Паралельно постійно працював над підвищенням свого професійного рівня, підготував і захистив кандидатську дисертацію у Московському державному університеті, здобувши у 1991 році науковий ступінь кандидата філософських наук. З 1992 року працює в Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) на посаді доцента кафедри філософії і гуманітарних наук.

Діяльність

Доцент Левченко В.  Л. викладає курси «Філософія», «Українська і зарубіжна культура», а також авторський спецкурс для магістрантів «Філософія і методологія художньої творчості». Названі дисципліни тісно пов’язуються з музичним профілем академії і проблемами розвитку української культури. Практично з усіх основних курсів він розробив і видав навчальні посібники і методичні розробки. Використовує в навчальному процесі принципи і методи кредитно-модульної системи.

Левченко В. Л. наполегливо займається науково-дослідною діяльністю. До кола його наукових інтересів входять актуальні проблеми філософії, культури, методології пізнання, етики та естетики тощо. Цим проблемам присвячені його статті в різних наукових журналах і збірках. Тільки за останні роки доцент Левченко В. Л. виступав як автор чи відповідальний редактор у підготовці і виданні різних наукових публікацій, в тому числі «История эстетической мысли. Античность. Средние века. Возрождение. Хрестоматия: Уч. пособ.» (з гріфом МОН України – Одеса: ОДМА, 2011); «Філософія. Конспект лекцій» (Одеса: Наука і техніка, 2005. – 7,68 др.арк., в співавторстві); багато видань «Докса. Збірник наук. праць з філософії та філології» (Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова)  та інші.

Він очолює Правління наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція», є головним редактором збірника наукових праць з філософії та філології «Докса», який готується і видається на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 

Публікації

В. Л. Левченко підготував і видав близько 200 наукових праць, в тому числі книг, навчальних посібників і наукових статей. Називаємо найбільш вагомі публікації останніх років:

 • История эстетической мысли. Античность. Cредние века. Возрождение. Хрестоматия: Уч. пособие [з грифом МОН Украины] – Одесса: ОГМА, 2011 (в соавторстве).
 • Філософія. Конспект лекцій. – Одеса: Наука і техніка, 2005. – 7,68 др.арк. (в співавторстві).
 • История эстетической мысли. 17-18 века. Хрестоматия: Уч. пособие. – Одесса: ОГМА, 2010. – 9,01 др.арк. (в соавторстве).
 • Онтологические основания феномена музыки // Парадигма: Очерки философии и теории культуры. – Вып. 2: Мелос и Логос. Диалог в истории: Материалы Межд. конф. – СПб.: Барс, 2005. – 0,5 др.арк.
 • Идея научности в этических взглядах Э.Гуссерля // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. – Д.: ДНУ, 2006. – Вип. 13. – С. 27-32.
 • Феномен музыки: онтолого-антропологические  основания нахождения смысла // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури.  Зб. наук. праць. –  Д.: ДНУ, 2006. – С. 25-32.
 • В поисках утраченого тела // ???? / Докса. Збірник наук. праць з філософії та філології. – Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2006. – Вип. 10.– 0,5 др.арк.
 • Трансляция смысла в пространстве культуры // Гуманітарні науки в освіті музикантів. ? Одеса: Фенікс, 2011. ? С. 196-205.
 • Тематизация трансцендентного в философии Николая Бердяева // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – Вип. 2. – 0,5 др.арк.
 • Справа мислення: пам’ять та відзнака // Філософська думка.– Київ, 2011. – № 2. – 0,2 др.арк.
 • Философия зимнего балета. –  http://opera.odessa.ua/ru/promo/2011/12/698.html
 • Ограниченности рационалистического подхода для постижения бытия и мышления в ранней науке и философии Модерна // Філософія та гуманізм. Вип. 1 (1). – Одеса: ОНПУ, 2015. – С. 69-74.
 • Гуманістичний аспект iсторiї фiлософiї нацiональної iдеї в Українi // Філософія та гуманізм. Вип. 2 (2).– Одеса: ОНПУ, 2015.– С. 46-55.
 • Ограниченности рационалистического подхода для постижения бытия и мышления в ранней науке и философии Модерна // Філософія та гуманізм. Вип. 1 (1).– Одеса: ОНПУ, 2016.– С. 69-74.
 • Гуманістичний аспект iсторiЇ фiлософiЇ нацiональноЇ iдеЇ в УкраЇнi // Філософія та гуманізм. Вип. 2 (2).– Одеса: ОНПУ, 2016.– С. 46-55.
 • Культурные и ценностные основания перехода к современной науке // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технологій ХХІ століття. – Одеса: ОНПУ, 2016. – С. 579-561.
 • «Дон Жуан» на свалке, или провокация в структуре современного искусства // Мистецтву дозволено все? – Одеса: ОНПУ; МСМО, 2016. – С. 32-33.
 • Сфера естетичного у філософських та інтелектуальних рефлексіях ХХ сторіччя // Українські культурологічні студії. Вип. 2 (3). – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – С. 8-13. (співавт. Ковалева Н.)
 • Сакральное и мусическое: от мистерии к опере // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1(29). Про сакральне – 1. – Одеса: “Акваторія”, 2018. – С. 142-156. (співавт. Ковалева Н.)
 • Братство святителя Фотия и галликанская литургия // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 2 (30). Про сакральне – 2. – Одеса: “Акваторія”, 2018.
 • Трансформації театральних комунікацій у сучасному художньому просторі // “Дні науки філософського факультету – 2018”, Міжн. наук. конф. (2018; Київ). Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету –2018”: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: У. В. Мовчан [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. – Ч. 2.– С. 125-127. (співавт. Ковалева Н.)
 • Особенности интеллектуальной культуры в средневековом университете // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. – Д. : ДНУ, 2018. – С. 84-87.
 • Парижское богословие, Фотиево братство и Николай Полторацкий: смыслы – символы – шифры // Значение – смысл – символ – III: Теология,философия и эстетика на рубеже веков: Материалы международной научной конференции, 26–28 ноября 2018 г. Рим, Италия / Под ред. А.И. Резниченко. М.- Рим: PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE, 2018. – С. 64-67. (співавт. Голубович И.)
 • Provoking of the recipient in the contemporary art practices as a way of self-understanding transformation // https://app.oxfordabstracts.com/events/331/submissions/ 40697/abstract-book-view. (2018)
 • The boundaries of funniness and spectator’s identity dilution in the modern musical-dramatic art // The 5th International Gelological Congress “Laughter and Communication”. May 29-June 1, 2019. Saint Petersburg, 2019, p. 44.
 • Межі смішного: провокация як трансгресія (на матеріалах музично-драматичного мистецтва) // Δόξα/Докса: Зб. наук. праць з філософії та філології. – Вип. 1 (31) – Одеса, 2019. 0,5 д.а. (співавт. Ковалева Н.)
 • Фестивалі у просторі міста // Δόξα/Докса: Зб. наук. праць з філософії та філології. – Вип. 2 (32) – Одеса, 2019. (співавт. Ковалева Н.)
 • Ценностные детерминанты появления научной революции // VІІІ Уйомовські читання (2020) : матеріали Наукових читань пам’яті Авеніра Уйомова. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. С. 74-76.
 • Абсурд та оптика комічного в музичному театрі ХХ-ХХІ ст. // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1(33). – Одеса: “Акваторія”, 2020. – С. 149-157 (у співавт. Ковальова Н. І.).
 • Трансформація глядацьких рецепцій комічного в епоху Модерну: історична перспектива і методологічні підвалини // Epistemological studies in philosophy, social and political science. Вип. 3(1). – Дніпро: ДНУ, 2020. – С. 62-67 (у співавт. Ковальова Н. І.).