Соколовська Галина Миколаївна

Доцент

 Соколовська Галина Миколаївна

Доцент

 • кандидат історичних наук
 • доцент
Біографія

Соколовська Галина Миколаївна народилася 3 червня 1951 р.  у м. Пуховичі Гомельської області Білорусі. Після закінчення Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова з 1974 р. працювала в школі, а згодом в Одеській державній академії будівництва і архітектури. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію. На архітектурному і образотворчому факультетах ОДАБА викладала історію України, історію світової і української культури, а також естетику. Тривалий час була зав. кафедрою.

З листопада 2014 р. працює в ОНМА на посаді доцента.

 

Діяльність

Доцент  Соколовська Г.М.  викладає курси «Естетика», «Історія української культури»,  «Історія України» і «Філософія».   Її навчально-педагогічна діяльність відрізняється творчим підходом, прагненням до удосконалення лекцій, забезпечення високого якісного рівня занять, їх тісного зв’язку з музичним профілем академії. Вона розробила та опублікувала навчально-методичні рекомендації до вивчення своїх курсів, видала спеціально підготовлений для студентів-музикантів навчальні посібники «Основи естетики» і «Естетика» (див. список публікацій).

Публікації

Доцент Соколовська Г. М. активно і цілеспрямовано займається науково-дослідною діяльністю. До кола її наукових інтересів входять проблеми естетики, історії української культури тощо.  Всього вона підготувала і видала понад 60 наукових і науково-методичних праць, в тому числі паперові та електронні навчально-методичні посібники, наукові статті та тези доповідей на конференціях. Найбільш вагомі публікації за останні роки:

 • Естетика: Конспект лекцій / Навч.-метод. посібник. – ОНМА ім. А.В. Нежданової.- Одеса, – 80 с.
 • Естетика. Історія і теорія / Навч. посібник для студентів всіх форм навчання. –  ОНМА ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2016. – 204 с.
 • Методические рекомендации к курсу «История украинской и зарубежной культуры» (для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения). Ч.І – ІІ. – Одесса. ОДАБА , 2003-2004.- 45 с.
 • Соколовська Г.М. Основи естетики// навчально-методичний посібник – Одеса: Фенікс, 2019. – 124 с.
 • Соколовська Г.М. Естетика: навч.-метод. електронний посібник. – Одеса, 2019 – https://sites.google.com/site/estetikagali/
 • Соколовська Г.М. Історія української культури. Електронний підручник для студентів усіх галузей та напрямів знань. – Одеса, 2020 – 56с. https://sites.google.com/site/istkultura/
 • Екологія культури як засіб відродження нації // Зб. Наукових праць «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». – Київ, 2005. – С.103-107.
 • Музика як важливий елемент духовної культури українського народу / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна – світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур». – Київ, 2006. – С. 77-83.
 • Інноваційні технології у викладанні культурологічних дисциплін //Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації”  – Київ, 2013. – С.106-109.
 • Мультикультурність Одеси в архітектурному вигляді міста // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Культура у фокусі наукових парадигм», Донецький національний університет. – Донецьк, 2013. – С. 65-69.
 • Вплив культурного середовища на формування особистості Марії Башкірцевої / Десяті Конотопські читання. Збірник наукових праць. Випуск VII. – Ніжин, 2017.- С.255-261.
 • Малодосліджена сторінка творчості Юрія Липи / Дев’яті Липівські читання. Матеріали науково-практичної конференції. – Полтава, ПУЕТ, 2018.- С.247-251.
 • Соколовська Г.М., Стьопін А.О Українська культура в умовах глобалізації. Матеріали регіон. науково-практ. конф. «Історія України в регіональному та  глобальному вимірах», 20 лютого 2019 р. – Маріуполь – С. 57-61.
 • Довкілля і духовний світ українців / Тези IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 2-3 грудня 2019 р., м. Дніпро – (5 стор.)
 • Проблеми міжкультурної комунікації у професійній підготовці фахівців / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і  практика  сучасної  науки  та  освіти» (частина  І): 23-24 березня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С.25-28.
 • Маловідомі переклади Юрія Липи  // Х Липівські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ,  2020 р. / упоряд. С. В. Кучеренко; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, Благодійний Фонд ім. І. та Ю. Лип: ІФНМУ, 2020. – (7 с.)
 • Соколовська Г.М., Стьопін А.О. Особливості архітектури Одеси як європейського міста // Конференція «Ab Urbe Condita: Урбаністичний простір Південної України в останній чверті ХVIII – першій половині ХХ ст.». – Запоріжжя, 28-29 травня 2020 р.(5 с.)
 • Соколовська Г.М., Стьопін А.О. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на становлення української державності на початку ХХ століття. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (випуск 27). Тернопіль,17листопада 2020 р. (6 ст.)
 • Європейські впливи на творчість Володимира Винниченко як художника // Міжнародна конференція «Теорія мистецтва  та  концепція  збереження  культурної спадщини, сучасні напрями дизайну та архітектури з мистецтва, культури та архітектури», м. Полтава, 30 квітня, 2021 р. – С.28-35.
 • Погляди Володимира Винниченко на шляхи формування української державності. //П’ятдесят  сьомі  економіко-правові  дискусії:  матеріали  міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції . м.  Львів  26  травня  2021  р.  –  С. 38-43.
 • Образ митця у творчості К. Паустовського // Міжнародна наукова конференція «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях», 23–24 вересня 2021 року. – Бердянськ, 2021. – С. 32-37 та ін.