Русяєва Марина Володимирівна

доцент

Русяєва Марина Володимирівна

доцент

 • доцент
 • кандидат мистецтвознавства
Біографія

Русяєва Марина Володимирівна розпочала педагогічну діяльність у 1990 році викладачем теоретичних дисциплін в школі–інтернаті імені П.С.Столярського.

22 грудня 1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поетика трагічного в музиці» на засіданні спеціалізованої вченої ради в національній музичній академії України ім.П.І.Чайковського м.Києва; в березні отримала вчений ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 «Історія та теорія культури»

З 2003 по 2017 рік працювала на кафедрі культурології філософського факультета Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

В 2010 році було присвоєно звання доцент культурології.

З 2010 року доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

З червня 2017 року працює директором КЗПСО «Мистецька школа №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси» та доцентом кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової.

2020 р. закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Магістерська робота на тему: «Культурна дипломатія в системі стратегічних комунікацій держави».

Діяльність

4 жовтня 2018 р. – організатор семінару-практикуму «Секрети джазу» для викладачів естрадних відділень ДШМ, а також викладачів різних академічних спеціальностей і всіх хто цікавиться основами джазової стилістики та звертається до джазового репертуару.

Організатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Культура, освіта, творчість: світові технології, авторські ідеї, традиції та новаторство» і головний редактор збірника методичних статей та розробок провідних спеціалистів в області музичної освіти за результатами проведення конференції (2019 р., 2020 р.).

Директор та організатор Першого відкритого міського джазового конкурсу-фестивалю «Black and White music», а з лютого 2020 р. Конкурс отримав статус ІІ Всеукраїнського;

І Міжнародного фестивалю-конкурсу виконавського мистецтва «ЮНИЙ ВІРТУОЗ» (2019 р.).;

міського відкритого вокального конкурсу «Співуча перлина» (2019 р., 2021 р.),

І Міжнародного конкурсу виконавців на класичній гітарі пам’яті А.К. Ворохобіна (2021 р.).

Організатор майстер-класу та концерту Евеліни Де Лейн (Великобританія) «Творчество на вершине мира» 29 травня 2019 р.

В 2019 році організатор інтерактивного музею, присвяченого Емілю Гілельсу в КЗПСО «Мистецька школа №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси», а також класу імені Е.Г.Гілельса.

В 2020 р. школі було надано імя видатного піаніста Е.Г. Гілельса.

14-19.10.2020 року – проведення заходів «Дні пам’яті Е.Г. Гілельса».

З 2019 р. проводить роботу з молодими викладачами «Школа молодого викладача».

Член журі конкурсів (Обласний конкурс «Струмочки» (2017 р, 2019 р.), Міжнародний фестиваль-конкурс «Одеса зустрічає друзів» (2018 р., 2019 р., 2020 р.).

Русяєва М.В. займається навчально-педагогічною діяльністю. Викладає курси «Історія української культури», «Теорія культури», «Історія стилів», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Сольфеджіо» та «Гармонія» для студентів-кульутрологів, «Теорія культури та методика викладання фахових дисциплін».

Для студентів філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Русяєвою М.В. були розроблені курси з «Історії музики», «Основи естетики», «Історія театру», а також спеціальні курси з «Основи режисури», «Основи сценарної майстерності», «Методика та організація шоу-проектів», «Організація та проведення рекламних кампаній».

Публікації

М.В. Русяєва має багато виступів на Міжнародних науково-практичних конференціях. Є співавтором навчально-методичного посібника Культура Индии  // Культурология. Культура в истории и истории культуры: Учебник для высщих учебных заведений. – В 2-х т. – Т.2 / Под ред.. Л.В. Шеенко. – Одесса: ОНМУ, 2016.

Автор навчально-методичних посібників: «Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів філософського факультету» -Одеса: Укполиграф, 2008р. і «Методичні вказівки до курсу «Основи естетики» для студентів-культурологів філософського факультету» -Одеса: Укполиграф, 2008р.

Має понад 100 наукових публікації, серед яких:

 • Космологічні тенденції в музиці ХХ століття. Стаття у фаховому виданні. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина № 888. Серія «теорія культури і філософія науки». –Харків 2010. – С.155-159
 • Интонационно-тематические и жанрово-композиционные факторы трагедийной семантики в творчестве К.Монтеверди. Стаття. Посвящения Марату. Сборник статей. – Одесса, Печатный дом, 2012. – С. 151-159
 • Миф и музыка в контексте категории «мифологема»: постановка проблемы. Стаття у фаховомувиданні. Перспективи. Соціально-політичний журнал №3(49). – Одеса, 2011. – С. 135-140
 • Музыка как предмет философско-культурологического образования. Стаття у фаховомувиданні. Науковепiзнання: методолгiя та технологiя №2(27). – Одеса, 2011. – С. 151-156
 • Трагедійна семантика в творчості К. Монтеверді: музично-риторичніфігури. Стаття у фаховомувиданні. Перспективи. Соціально-політичний журнал № 4(54). – Одеса, 2012. – С. 73 – 79
 • Образно-стильовіпарадигмикультури ХХ століття в контексті французького інструменталізму («військові» симфонії А. Онеггера).  Стаття у фаховому виданні. Перспективи. Соціально-політичний журнал № 3 (53). – Одеса, 2012. – С. 107 – 112
 • «Музыка как язык» и «язык музыки»: семиотические характеристики (заметки на полях книги Г. В. Иванченко «Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы»).  Стаття.  Философия человека. Материалы научного симпозиума, посвященного памяти философа и психолога Галины Иванченко. – Таганрог: Издательство А.Н. Ступина, 2013. – C. 126-132
 • Музыкальный космизм как феномен культуры.  Стаття у фаховомувиданні. Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – № 7 (99). – Дніпропетровськ: «Грані», 2013. – С. 142 – 146
 • Жанрово-стилистические и мифопоэтические особенности кантаты С.В.Рахманинова «Весна».  Стаття у фаховомувиданні. Науковийвісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Полфтологія: зб.наук. праць. – Одеса: Феникс, 2015. – Вип. №9. – С. 75-79
 • Суспільніфункціїмузики та деякі аспекти розвитку музичного жанру. Тези. Материалы IІІ-й Международной научно-практической конференции 21-22 мая 2010г. Том ІІ «Украина в системе современніх цивилизаций: трансформации государства и гражданського обьщества». – Одесса 2010. –С. 251-252
 • «Горе, Счастье, Человек» в творчестве А.Онеггера. Тези. VII KonferencjaFilozofówKrajów Słowiaoskich Człwiek i jego pojęcie 16–19 червня 2010. – Iwonicz 2010. – С.58-59
 • Философско-культурологическое основание преподавания курса «История музыки». Тези. Художньо-естетичневихованнямолоді в умовах сучасних інформаційних процесів і технологій: Материіали Конференції молодих учених та студентів ( Одеса, 28 – 30 ЖОВТНЯ 2011 р.) / Частина перша. –Одеса: Науковець, 2011. – С.26 – 27
 • Преподавание курса «История музыки» в структуре культурологического образования. Тези. ІІ міжнародна научно-практична конференція «Наука про культуру: культурологія, культурознавствоvs Cultural Studies, Culturology, Humanities”», 28-30 жовтня 2011 року на базі Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова (Україна, м.Київ).
 • Дидактичніоснови методики навчаннякультурологічним дисциплінам. Тези. Особистісні виміри художньо-естетичного виховання і навчання: Матеріали регіонального науково-практичного семінару молодих учених та студентів, (Одеса, 26-27 жовтня 2012 р.) / Інститу мистецтв ПНПУ ім.. К.Д.Ушинського. – Одеса: «Науковець», 2012. – С.  33 – 35

Рецензування кандидатських дисертацій та авторефератів:

 • «Музыкальная моторность как категория музыковедения» Суббота О.В. 2004р.
 • А.А.Тарасенко «Мифологические мотивы и образы в изобразительном искусстве Одессы последней трети ХХ – начала ХХI века» 2007р.
 • Кучма О.П. «Діалогічність як принцип стильовогомислення в музиці 2-ої половини ХХ століття (на прикладітворчості Р. Щедріна)» 2008р.
 • Ван Чуньмей «Героїчніжіночіхарактери в операх Дж.Пуччини у контексті світового музичного мистецтва» 2013р.
 • Шпак Г.С. «Венгерская национально-религиозная идея в хоровом творчестве Ф.Листа»
Нагороди

Русяєва М.В. нагороджена грамотами керівництва спеціалізованної музикальної школи-інтенрнату ім..П.С.Столярського, ОНУ имені І.І.Мечникова.

Рішенням президії академії мистецтв України була нагороджена за кращу дипломну роботу у музикознавстві (акція «Мистецтво молодих – 2001»)

Почесна грамота управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (наказ № 69-к від 23.04.2018 р.),

Медаль «За служіння мистецтву» Всеукраїнського об’єднання «Країна» за представленням ВГО «Спілка музикантів України» (наказ № 5 від 02.05.2018 р.),

Подяка Одеського обкому профспілки працівників культури (витяг з протоколу засідання Президії ОППКУ № П-25-02 від 17.05.2018 р.),

Почесна грамота виконавчого комітету Одеської міської ради (Рішення виконавчого комітету ОМР № 260 від 27.06.2018 р.),

Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка» (Розпорядження міського голови № 856 від 30.09.2020 р.)