Соколова Алла Вікторівна

доцент

Соколова Алла Вікторівна

доцент

 • доцент
 • кандидат педагогічних наук
 • доктор мистецтвознавства
Біографія

Соколова Алла Вікторівна в 1991 році закінчила Одеське державне музичне училище ім. К.Ф.Данькевича, диплом з відзнакою  (клас викладача Букатар Н.П.).

У 1996 році закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової  за спеціальністю «Фортепіано» (клас професора Шевченко Т.І.).

З 1 вересня 1989 по 1 березня 2000 року працювала педагогом по класу фортепіано у Дитячій  школі мистецтв  №4 м. Одеса.

З 2000 року по 2005 рік проживала у Великобританії.

З квітня 2000 року навчалась на вищих курсах «Сіті енд Гілдз» Норвіджського Університету Великобританія, зі спеціальності «Сучасні інформаційні технології», дипломи з різних напрямків.

З жовтня 2005 року по листопад  2008 року – аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету.

26 лютого 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (PhD) з  теми  «Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти Англії  і  Шотландії» по спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Хмелюк Р.І.

З 01.09.2009 року по 23.09 2019 рік – старший викладач кафедри теорії музики та вокалу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

У Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової   працює з 24.09.2019 року по теперішній час – доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології.

У 2020 рік — пройшла стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації обсягом 180 навчальних годин на базі університету  University of Economy, Bydgoszcz, Poland в області «Європейські та польські системи вищої освіти» з захистом власного проекту «Сучасні наукові дослідження в галузі культури та мистецтва»  (Modern scientific researches in culture and art).

2021 рік — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства  з  теми  «Візантійсько-лицарський культурний феномен у релігійних і творчих традиціях Британії-Англії та Русі-України» за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство).  Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Маркова О.М.

Публікації

Соколова А.В. має  близько 60 наукових статей, опублікованих у провідних наукових виданнях України та зарубіжжя,  з них одноосібна моногра-фія «Традиції лицарсько-аристократичної культури Британії-Англії та Ру-сі-України» (2020 рік), 8 наукових статей в журналах Європейського Сою-зу,  а також 2 статті, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science. Соколова А.В.  приймала участь у більш ніж 26 міжнародних конференціях та симпозіумах.

 • Соколова А. В. Традиції лицарсько-аристократичної культури Британії Англії та Русі-України : монографія, Одеса : Астропринт, 2020. 376 с.
 • Соколова А. В. The traditions of the Irish bards in the context of sociocul-tural diversity // Колективна міжнародна монографія (ЄС) Modern culture studies and art history : an experience of Ukraine and EU. Wloclawek, Poland, 2020. P. 458–477.
 • Sokolova A. V. The Traditions of Mummers, Court Masquerades, and Secular Balls // Journal of History Culture Art Research : Karabuk University, Vol. 9, No. 2. 2020. P. 297–306.
 • Sokolova A. V. The Court Culture in France, Italy and England in 16-17th Centuries : Interaction and Mutual Influence // Journal of History Culture Art Research : Karabuk University, Vol. 9, No. 4. 2020. P. 134–145.
 • Соколова А. В. Феномен придворної Маски в культурі королівського двора Якова I Англійського // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям : «Культурологія») : наук. збірник, Рівне : РДГУ, 2019. Вип. № 33. С. 19–25.
 • Соколова А. В. Витоки походження жанру англійської Маски // Культурологічна думка : науковий збірник / Інститут культурології національної академії мистецтв. Київ, 2020. Вип. 17. С. 89–98.
 • Соколова А. В. Придворна маска як частина політичної культури Англії періоду правління Стюартів // Культура України : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури, 2020. Вип. 68. С. 80–89.
 • Соколова А. В. Феномен придворної Маски в творчості англійського поета і драматурга Бена Джонсона // Культура і сучасність. Альманах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2020. Вип. 1. С. 91–97.
 • Соколова А. В. Танець як ключовий елемент придворної Маски королівського двора Англії періоду правління Якова І // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. Вип. 2-3 (47-48). С. 250–262.
 • СоколоваА. В. Традиції православного християнства в духовній культурі Великобританії // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Ужгород, 2019. Вип. 12. С. 88–93.
 • СоколоваА. В. Кельтські друїди та їх вплив на культуру інших етносів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2020. Вип. 2. С. 72–77.
 • СоколоваА. В. Сакрально-ритуальний аспект танцю в англійській придворній Масці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ, 2020. Вип. 3. С. 61–69.
 • СоколоваА. В. Придворна культура Візантії в політико-духовному вимірі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ, 2020. Вип. 4. С. 56–63.
 • Соколова А. В. Придворна Маска як символ влади короля Карла І Стюарта // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2020. Вип. 37, С. 3–
 • СоколоваА. В. Еволюція придворної Маски періоду англійської революції 1640-1660 років та реставрація монархії Стюартів // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : науковий збірник державного гуманітарного університету. Рівне, 2020. Вип. 34. С. 130–136.
 • СоколоваА.В. Музична культура стародавньої та середньовічної Ірландії та її паралелі в українській музичній культурі // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, 2020. Вип. 31, том 1. С. 216–223.
 • СоколоваА.В. Вплив культури Візантійської імперії на культуру країн середньовічної Європи // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. 2020. Вип. 33, том 2. С. 49–56.
 • СоколоваА.В. Роль Британії в культурно-політичному просторі Візантії в епоху високого середньовіччя // Культура і сучасність: Альманах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, 2020. Вип. 2. С. 97–103.
 • СоколоваА.В. Специфіка національних форм соціуму Британії й Русі в їх спиранні на візантійську модель державотворення // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, Том № 38, 2020, С. 3–9.
 • SokolovaA.V. Artistic and cultural relations between the Byzantine empire and England in the early middle ages // Вісник КНУКіМ (cерія “Мистецтвознавство”), Київ, 2020. Вип. 43. C. 33–38.
 • SokolovaA.V. Christmas traditions through the prism of paganism and Christianity // The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue 3. P. 18–24.
 • SokolovaA.V. English court Masque as a source of inspiration in the works of Inigo Jones // The European Journal of Arts. Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue 2. P. 149–154.
 • SokolovaA.V. Сhumaks in Ukraine in the context of behavioral stereotypes of the Ukrainian Cossacks // The European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue № 5. P. 40–46.
 • SokolovaA.V. The sacred dance in the court Theater of the Byzantine Empire // The European Sciences Review : Scientific journal. Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue 7-8. P. 11–18.
 • SokolovaA.V. Тhe stage innovations of Inigo Jones in the performances of the English court Masque // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences : Scientific journal, Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue 5-6. P. 54–61.
 • SokolovaA. V. Theater in England: from Elizabethan to restoration Theater // European Journal of Humanities and Social Sciences : Scientific journal. Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. Issue 6. P. 8–14.
 • Соколова А.В. Англійські і шотландські джерела щодо професіоналізму та  професійної  діяльності вчителя //Науковий часопис     Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики.   Київ, 2007. Вип. 6 (16). С. 79–83.
 • Соколова А.В. Моделі   підготовки майбутніх  вчителів  в  університетахАнглії // Науковий вісник Південноукраїнського  державного педагогічного   університету   ім. К.Д.Ушинського : Зб. наук. пр. Одеса. 2005. Вип. № 11-12.  С.121–125.
 • Соколова А.В. Аналіз   структури   та   моделей   підготовки   вчителів в університетах України, Англії і Шотландії //Наука і Освіта : Зб. наук. пр.   Одеса.  2006. Вип. 5-6. С.142–1
 • Соколова А.В.  Сутність педагогічної творчості у трактуванні вітчизняних та англійських вчених // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : Зб. наук. пр.   Одеса. 2006. Вип. № 11-12. С.149–154.
 • Соколова А.В. Формування   професіоналізму  вчителів  у  шотландськихуніверситетах // Наука і Освіта : Зб. наук. пр.   Одеса. 2006. Вип.5-6. C.146–149.
 • Соколова А.В. Структура підготовки  майбутніх  вчителів в  університетах Англії і Шотландії // Науково-методичнийжурнал Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу  «Києво-Могилянська  академія» : Наукові праці.   Миколаїв. 2006. Вип. 33.  С.13–16.
 • Соколова А.В. Досвід  підготовки  вчителів до  формування  педагогічної творчості в університетах Англії // Оновлення змісту, форм та методів навчання  і  виховання  в  закладах  освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2007.  Вип. 36. С.150–154.
 • Соколова А.В. Інтерактивні    технології   в  навчальному    процесі    в   університетах  Англії// Психолого-педагогічні   проблеми сільської  школи :   Науковий  збірник   праць    Уманського     державного     педагогічного університету ім. Павла  Тичини. Київ :  Науковий світ. 2007.  Вип. 19.  С.11–19.
 • Соколова А.В. Творчий підхід і критичне використання досвіду професійної підготовки вчителя в Англії та Шотландії в системі педагогічної освіти України //Методичні рекомендаціїВидавництво: ФОП«БВВ», ОДУВС, Одеса. 2009.
 • Соколова А.В. Етапи реформування системи педагогічної освіти в Англії (середина ХХ-початок ХІ століття)// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : Республіканський вищийнавчальний заклад «Кримський гуманітарний університет». Ялта. 2009.  Випуск 35. С. 31–37.
 • Соколова А.В. Роль педагогічної практики у процесі підготовки вчителів в Англії і Шотландії // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : Республіканський вищийнавчальний заклад «Кримський гуманітарний університет». Ялта. 2009. Випуск 36. С.53-59.
 • Соколова А.В. Професiйна пiдготовка вчителя у системi педагогiчної освiти Англiї i Шотландiї Дисертація (рукопис) Дис…. канд. пед. наук : 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Одеса. 2009. 200 с.
 • Соколова А.В. Професійна підготовка вчителя музики в університетах Великобританії та Німеччини Науковий вісник Південноукраїнського  національного педагогічного   університету імені К. Д. Ушинського : Збірник  наукових праць. Одеса. 2010. Вип. № 11-12. С. 75–79.
 • Соколова А.В. Страх сцени у музиканта та шляхи його подолання /Науковий вісник Південноукраїнського  національного педагогічного університету   імені К.Д. Ушинського : Збірник  наукових праць. Одеса. 2011. Вип. № 7-8. С. 77–81.
 • Вплив музики на мозок людини Науковийвісник Південноукраїнського  національного педагогічного   університету імені К.Д. Ушинського : Збірник  наукових праць. Одеса. 2013. Випуск № 7-8. С. 183–188.
 • Соколова А.В. Перспективи  вищої музичної освіти у світі розвитку нових інформаційних технологій Інформативно-аналітичний журнал : Інститут Інновацій при НАН України. Київ. 2018. С. 65–72.
 • Соколова А.В. Сучасні підходи до проблем в музичній освіті шкіл Великобританії Стаття Міжнародний журнал «Virtus» Scientific Journal :Видавництво  СPM «ASF», Канада, Монреаль, Журнал 2019. №31. С. 131–134.
 • Соколова А.В. Distance learning in higher music education. Міжнародний журнал «Virtus» Scientific Journal :Видавництво  СPM «ASF», Канада, Монреаль. Журнал №32; 2019 р. С.118–120.
 • Соколова А.В. The benefits of learning built on the formation of visual images for studentsInternational scientific journal “Internauka” : Київ : Видавничий дім «Інтернаука», IV номер, том 1. 2019. С.1–7.
 • Sokolova А. Придворний театр Масок епохи Єлизавети І в Англії. Scientific Achievements Modern Society : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom: Liverpool, 2020. Р. 840-844.