Історія заочного відділення

Заочне відділення Одеської консерваторії (нині – Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) існує понад 50 років. У наказі по ОДК від 29 липня 1959 року про результати приймальних іспитів представлені списки вступивших до стаціонару та вперше – до заочного і вечірнього відділень.

Відкриття заочного відділення в творчому вузі – явище достатньо специфічне.

Мета навчання в консерваторії – це підготовка фахівців-музикантів з різними кваліфікаціями. Цей складний творчий процес припускає постійний контакт викладача зі студентом, контроль викладача над розвитком його технічних навиків і художнього смаку, над опануванням студентом творів різних стилів і жанрів, над еволюцією всіх його можливостей, аж до володіння сценою. У викладача виробляється індивідуальна (для даного студента) методика ведення студента з погляду придбання ним професійних якостей. Все це в умовах стаціонарного навчання – безперервний процес, який, звичайно, розрахований на позитивний результат, на успіхи студента, навіть на участь у конкурсах різних рівнів. При дистанційному заочному навчанні студенти повинні організовувати свої заняття самостійно, так, щоб виконати і максимально реалізувати всі вказівки, повчання, методи і форми роботи з усіх дисциплін (особливо – за фахом у виконавців), дані викладачем в стислому вигляді в короткі періоди настановних сесій.

Що дозволило найвищим органам культури та освіти відкрити в музичному вузі такий підрозділ – заочний? В першу чергу, це було викликано необхідністю забезпечити музичні навчальні заклади (ДМШ і музичні училища) і творчі колективи (хори, оркестри) фахівцями високої кваліфікації, зберігши при цьому на місцях педагогічні кадри та артистів.

Безумовно, свою позитивну роль у відкритті в консерваторії заочного відділення зіграла наша унікальна модель триступінчатої музичної освіти: початкова ланка – ДМШ, середня ланка – музичне училище, музична 10-річка, вища ланка – консерваторія. Звичайно ж, тут були і розрахунок та опора на той досвід, який здобували студенти-заочники вузу в середніх ланках навчання.

Майже 50 років існує заочне відділення в нашому вузі. В окремі періоди контингент його дуже зростав і налічував понад 200 студентів (іноді доходило до 240), і тоді заочний відділ називався факультетом заочного навчання. З усіх навчальних питань 7 кафедр заочного відділення розподілялися по трьох факультетах вузу і знаходилися у веденні трьох деканів. Пізніше контингент заочного факультету зменшився, і тоді було сформоване заочне відділення під керівництвом одного декана – Гойхман Людмили Наумівни, посаду якого вона займає на протязі майже 20 років.

Впродовж всіх років роботи існує хор заочного відділення кафедри хорового диригування. У деякі роки він налічував понад 50 студентів. Хоровий класс для хормейстерів – це обов’язкова спеціальна навчальна дисципліна, справжня школа хорового мистецтва, хорової майстерності (хормейстерства) для співу в хорі і для керівництва хором. Хор заочного відділення відрізняють серйозний репертуар, професіоналізм, високий рівень виконання програм. І завжди хор заочного відділення одержував високу оцінку голів ДЕК на всіх випускних іспитах. Був період, коли на заочному відділенні функціонував оркестр народних інструментів, коли дозволяв контингент цієї кафедри. Характерно, що в навчальних планах заочного відділення усіх років, серед можливих кваліфікацій випускників, першою значиться – концертний виконавець (для інструменталістів), звичайно, при дотриманні певних вимог до привласнення такої кваліфікації, тобто – ті ж кваліфікації, які привласнюють випускникам стаціонару.

На заочному відділенні завжди працювали і зараз працюють висококваліфіковані викладачі – крупні вчені: академіки, доктори і кандидати наук, професори, доценти, яскраві музиканти-виконавці, які забезпечують високий професійний рівень підготовки музикантів-фахівців. Тому заочне відділення без перебільшення можна вважати факультетом підвищення кваліфікації, на якому навчаються люди, що працюють у сфері музичної освіти і грають в різних оркестрах. Впродовж 5 років навчання студенти-заочники демонструють своє професійне зростання, свою методичну оснащеність, що необхідно їм в їх практичній діяльності.

Викладачі нашого вузу зі спеціальних дисциплін відзначають глибокий інтерес заочників до проблем методики викладання спеціальних дисциплін, їх активну участь в обговоренні найактуальніших питань методики навчання.

Впродовж багатьох років на заочному відділенні проводилися студентські конференції з актуальних проблем музичної педагогіки, в яких брали участь студенти І і II курсів усіх кафедр. Вони виступали з доповідями за матеріалами своїх контрольних робіт, ділилися своїм педагогічним досвідом.

Велику користь приносить студентам заочного відділення така обов’язкова форма занять, як написання контрольних і курсових робіт, рефератів з різних дисциплін, дипломних робіт бакалаврів і фахівців. Завдяки роботі з літературою, відбору та організації матеріалу для письмових робіт значно поширюється світогляд студентів, розвиваються їх дослідницькі можливості, зростає уміння структурно, методично грамотно, а головне – змістовно розкривати тему роботи. Всі ці навики сприяють розвитку наукового мислення студентів-заочників, їх більшій ерудованості. З першого курсу у студентів-заочників закладаються основи для глибшого наукового підходу до написання дипломних рефератів і дипломних робіт (у музикознавців) на IV і V курсах. Не випадково багато студентів заочного відділення до завершення навчання приходять до прагнення активно займатися науковою діяльністю, стають магістрами, здобувачами, аспірантами, захищають кандидатські дисертації.

За роки існування заочного відділення його закінчили близько 2000 студентів.

В процесі навчання на заочному відділенні у студентів формуються такі необхідні в роботі і в житті якості, як: організованість, зібраність, уміння розпорядитися своїм часом, розпланувати весь період самостійних занять між сесіями, посилюється відчуття відповідальності і в рішенні навчальних питань та у виробничій діяльності за місцем роботи.

Важливим чинником підвищення якості навчання і професійного зростання заочників є система проведення Державних іспитів бакалаврів і фахівців одночасно на денному і заочному відділеннях однією комісією, єдиному голові ДЕК. Це вимагає від заочників глибшого і серйознішого відношення до занять впродовж усіх років навчання та забезпечує більш високий рівень і якість підготовки заочників до випускних іспитів.

Вражає активна творча діяльність випускників заочного відділення у багатьох сферах музичної культури. Серед них є концертні виконавці, кандидати наук, керівники відомих хорових колективів, лавреати і дипломанти різних конкурсів і фестивалів, заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв та інші.

Ми від всієї душі пишаємося нашими вихованцями, які плідно працюють в Україні та за її межами, зберігаючи та творчо розвиваючи найкращі виконавські традиції Одеської музичної академії.

Викладачі, що працювали на заочному відділенні у період з 1959 року по 2008 рік:

Кафедра теорії музики та композиції, кафедра історії музики та музичної етнографії

 1. Асєєв І.М.
 2. Балашова С.Г.
 3. Базилевич В.П
 4. Болховський Р.Г.
 5. Ботвінов І.Д.
 6. Вітухіна О.Л.
 7. Ісаханова Н.Й.
 8. Коренюк О.Г.
 9. Красотов О.О.
 10. Лисенко Л.В.
 11. Малишев Ю.В
 12. Мітрохін І.Я.
 13. Москетті О.К.
 14. Ніколаєв В.Б.
 15. Шип С.В.
 16. Шустов С.Л.

Кафедри спеціального фортепіано №№ 1, 2

 1. Алексєєв О.С.
 2. Бугаєвський О.М.
 3. Ботвінов О.І.
 4. Бутовський П.П.
 5. Бучинський Д.Г.
 6. Гінзбург Л.Н.
 7. Гончаров О.М.
 8. Залевська Л.К.
 9. Кардашев А.О.
 10. Коваленко В.Д.
 11. Крижановський М.
 12. Лисюк Є.Л.
 13. Макаров О.В.
 14. Некрасов Ю.І.
 15. Попова Г.В.
 16. Сухомлінов І.І.

Кафедра концертмейстерства

 1. Завеліон Н.М.
 2. Іноземцев О.Д.
 3. Лапідус Ф.Я.
 4. Мельник О.Г.
 5. Мельничук М.М.
 6. Ойгензіхт Р.Т.
 7. Татур Ї.Г.
 8. Штейнберг Е.Б.

Кафедра камерних ансамблів

 1. Іваницька В.О.
 2. Кириченко Н.С.
 3. Май Г.З.
 4. Петриченко Є.В.
 5. Томащук В.І.
 6. Фрейдман В.І.
 7. Чарковський Б.О.
 8. Повзун В.П.

Кафедра народних інструментів

 1. Базилевич В.П.
 2. Гапон В.С.
 3. Грищенко А.В.
 4. Гуменник І.Л.
 5. Єфремов В.В.
 6. Калмиков С.Т.
 7. Касьянов В.В.
 8. Островерхов Д.Г.
 9. Шишкін Г.М.

Кафедра струнних інструментів

 1. Грінбсрг М.М.
 2. Гуменник Л.Я.
 3. Ємяшев Є.Н.
 4. Зісерман А.Л.
 5. Кен В.В.
 6. Кузіков В.М.
 7. Павлов А.В.
 8. Пронін В.Н.
 9. Мерцалова З.П.
 10. Міроненко Ю.М.
 11. Мордкович Л.В.
 12. Сігал Е.М.
 13. Соловйова Л.В.

Кафедра духових та ударних інструментів

 1. Генарі М.К.
 2. Карауловський М.І.
 3. Лисиця В.О.
 4. Луб В.М.
 5. Петрова М.В.

Кафедра хорового диригування

 1. Базилевич В.П.
 2. Бевз Н.Г.
 3. Бутенко Л.М.
 4. Верді В.О.
 5. Верді І.П.
 6. Власова Л.І.
 7. Єфремов В.В.
 8. Захарія Г.П.
 9. Доронін В.І.
 10. Косинський Г.Х.
 11. Крижановський С.К.
 12. Лапідус Ф.Я.
 13. Науменко В.І.
 14. Пігров К.К.
 15. Пігрова Н.К.
 16. Стаховський В.Д.
 17. Сичова Л.В.
 18. Шип В.І.

Кафедра загального і спеціалізованного фортепіано

 1. Бучинський Г.Д.
 2. Глазунова М.Р.
 3. Завіша В.В.
 4. Лебедєва Г.Б.
 5. Ремньова Л.Д.
 6. Сухомлінова Є.С.
 7. Трот Л.О.

Кафедра філософії і гуманітарних наук

 1. Баркар Т.І.
 2. Дснісов Д.Р.
 3. Збандут Г.П.
 4. Кисловський Л.Г.
 5. Неделько К.П.
 6. Михайлюк В.Б.
 7. Стратулат В.С.
 8. Штернштейн А.М.
 9. Чернова В.В.

Кафедра іноземних мов

 1. Галащук А.Б.
 2. Жаборюк І.А.
 3. Крижановська Л.П.
 4. Подолян Л.Г.
 5. Румянцева О.П.
 6. Еліава Л.К.

Особливої уваги в плані підготовки висококваліфікованих фахівців заслуговує кафедра хорового диригування. У різні роки з музичних училищ України прийшли хормейстера на заочне відділення Одеської консерваторії.

Тут вони збагатили новими знаннями в курсах спеціальних хорових дисциплін, увібрали в себе кращі традиції одеської хорової школи.

Активна плідна діяльність наших випускників в професійних і самодіяльних хорових колективах і в інших сферах музичної культури дає вражаючі результати. Ми пишаємося на­шими вихованцями. Наводимо імена тих, хто одержав визнання в нашій країні та за рубежем.

Клас професора СЕРЕБРІ А.П.
завідуючої кафедрою хорового диригування,
заслуженого діяча мистецтв України

 1. Подгородінський В.І. – заслужений діяч мистецтв Росії, головний режисер Санкт-Петербурзького театру рок-опери.
 2. ПрокопецьЄ.М. – з 1985 року завідує хоровим відділом Сімферопольського музичного училища АР Крим. заслужений працівник культури АР Крим, лавреат Державної премії в області культури АР Крим. 1995 рік – лавреат Міжнародного конкурсу – І премія (Кишинів, Молдова), 1997 рік – лавреат конкурсу ім. Димітрова – ІІ премія (Варна, Болгарія), 1999 рік – лавреат Міжнародного конкурсу «Південна Пальміра» – І премія (Одеса, Україна). Учасник щорічних Міжнародних фестивалів Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Росії.
 3. Голуб С.А. – заслужений працівник культури України, старший викладач Ніжинського педагогічного інституту.
 4. Шумакова Л. – доцент, завідуюча кафедрою Луганського педагогічного інституту, музично-педагогічний факультет.
 5. Гутахова М.А. – заслужений працівник культури України, художній керівник єврей­ського дитячого театру (Одеса, Україна).

Клас професора ЛІОЗНОВА Г.С.
заслуженого працівника культури України

 1. Симака А. – заслужений артист Росії, заслужений артист України, лавреат премії мистецтв НДР, художній керівник і диригент Міжнародної хорової капели «Славутич» культурного центру України в Москві (Москва, Росія).

Клас приват-професора ЛУГОВЕНКО В.М.
заслуженого працівника культури України

 1. Вацек О. – заслужений діяч мистецтв України, лавреат Премії ім. Івана Огієнка, заслужений працівник культури України, член Міжнародних хорових асоціацій. Диригент, Генеральний директор, художній керівник Житомирської міської народної хорової капели. Ведучий майстер-класів. Член журі Міжнародних хорових конкурсів. Лавреат Міжнародних конкурсів.
 2. Заславська Н. – заслужений вчитель АР Крим. Лавреат Державної премії АР Крим, лавреат Міжнародних конкурсів, переможець Міжнародного конкурсу шкільних вчителів «Артск-2000». Керівник хору «Шкільні роки», керівник камерного хору «Мадригал» Таврійського національного університету (Сімферополь, АР Крим).
 3. Алейнікова-Сокол Т.В. – виконавчий директор Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гилельса.
 4. Черепухін Ю.М. – завідувач хоровим відділом Миколаївського вищого музичного училища, художній керівник хорової капели «Сонячний струм». Лавреат І премії Міжнарод­ного конкурсу хорових колективів им. А. Зайцева «Південна Пальміра» (Одеса, Україна, вересень, 2008). Окремо (у цьому конкурсі) – Диплом за краще виконання хору «Алілуя» з ораторії А. Онеггера «Цар Давид».

Клас професора БУТЕНКО Л. М.
кандидата мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України

 1. Гарбуз Л. – керівник хору ДМШ №1 (Одеса, Україна). Художній керівник дитячого хору «Перлини Одеси». З 1984 року під його керівництвом хор дав понад 800 концертів. Хор є переможцем і лавреатом багатьох обласних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів і фестивалів. Хор «Перлини Одеси» названий «Кращим дитячим хором Європи 2001». Хор працює в творчій співпраці з Камерним оркестром Одеської державної філармонії. Хор «Перлини Одеси» є учасником спектаклів Одеського національного оперного театру, серед яких: «Лускунчик», «Кармен», «Туга», «Білосніжка і сім гномів»). Учасники хору виконують всі головні ролі в спектаклі театру – опері англійського композитора Б. Бріттена «Давайте робити оперу». З 2004 року Хор активно співпрацює із французьким продюсером Жераром Сивію. У репертуарі хору твори вітчизняних композиторів і композиторів тих країн, куди хор запрошується з концертами.
 2. Тзюменко О. – лавреат конкурсу-фестивалю дитячих хорових колективів «Золотий Орфей» (Кіровоград, Україна).

Клас в.о. професора ВЕРДІ І.П.

 1. Зайцев О.В. – засновник, художній керівник і директор Міжнародного фестивалю хорового мистецтва «Південна пальміра» (Одеса, Україна). Лавреат 14-ти Міжнародних фестивалів і конкурсів. Художній керівник Муніципального камерного театру хорової і вокальної музики, керівник обласного хору вчителів музики, художній керівник Молодіжного камерного хору «Еллада» Одеського філіалу Фонду грецької культури.

Клас доцента ГОРЧАКОВОЙ В.Н.

 1. Бондар Є.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, керівник хору школи педпрактики ОНМА імені А. В. Нежданової, переможець на Міжнародному фестивалі дитячих хорів в Будапешті (І місце і Золота медаль).
 2. Лянна Л. – кандидат педагогічних наук, художній керівник хорового колективу районного  Будинку творчості (Одеса, Україна).
 3. Шлопак С. – керівник болгарського хору, лавреат конкурсу хорів в м. Ізмаїл (Одеська область).
 4. Міхелькис Є.Л. – кандидат педагогічних наук, викладач хорових дисциплін (Македонія).

Клас доцента КОЧКІНОЇ І.М.

 1. Бортнікова О.В. –директор Одеського державного училища мистецтва і культури імені К.Ф. Данькевича, викладач хорового відділу.
 2. Сазоненко А. – зав. хоровим відділом Кіровоградського музичною училища.
 3. Трушина (Ганчук) О. – завідуюча хоровим відділом Кіровоградського музичного училища.
 4. Суржик Р. – художній керівник ВІА. Соліст – О. Пономарьов (Київ, Україна).
 5. Шак О. – художній керівник ВІА. Соліст – П. Зібров (Київ, Україна).
 6. Татарова А. – лавреат конкурсу-фестивалю дитячих хорових колективів «Золотий Орфей» (Кіровоград, Україна).
 7. Юріна О.Ю. – керівник хору ЗШ №121 (польсько-англійської). Переможець на фестивалі дитячих хорів в Угорщині (Балатон, Гран-прі).
 8. Пархоменко А. – лавреат премії нафтовика Муравленка, художній керівник дитячого хору, Людина року, автор багатьох культурних проектів, учасник фестивалів авторської пісні (Ханти-Мансийській національний округ, Росія).

Клас старшого викладача НАУМЕНКО В.І.

 1. Любович Ю. – заслужений діяч мистецтв України. Керівник муніципального хору м. Кіровоград.

Клас старшого викладача БЕВЗ Н.Г.

 1. Кучеровський В. – директор музичного училища м. Миколаїв, заслужений працівник культури України.

ВИПУСКНИКИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ – КАНДИДАТИ НАУК

 1. Андріянова О.В. (кафедра спеціального фортепіано, клас старшого викладача Макарова О.В.) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Мірошниченко С.В.).
 2. Бондар Є.М. (кафедра хорового диригування, клас доцента Горчакової В.Н.) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Сокол О.В.).
 3. Власенко І.Н. (кафедра спеціального фортепіано, клас в.о. професора Харченка А.Г.) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Маркова О.М.).
 4. Лянна Л.Л. (кафедра хорового диригування, клас доцента Горчакової В.Н.) – кандидат педагогічних наук.
 5. Міхелькис С.Л. (кафедра хорового диригування, клас доцента Горчакової В.Н.) – кандидат педагогічних наук (Македонія).
 6. Осадча С.В. (кафедра спеціального фортепіано, клас в.о. професора (Сотової А.П.) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Самойленко О.І.).
 7. Рало О.М. (кафедра духових інструментів, клас доцента Лисиці В.О.) – кандидат мистецтвознавства (Астрахань).
 8. Русягва М.В. (кафедра історії музики та музичної етнографії) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Самойленко О.І.).
 9. Сахарова В.М. (кафедра спеціального фортепіано, клас професора Гінзбург Л.Н.) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Самойленко О.І.).
 10. Татарінцева І.О. (кафедра історії музики та музичної етнографії) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Самойленко О.І.).
 11. Щитова С. (кафедра теорії музики та композиції) – кандидат мистецтвознавства (науковий керівник Мірошниченко С.В.).

Автор статті: в.о. професора Гойхман Л. Н.

Гойхман Л. Н. До 50-річчя відкриття заочного відділення // Музикальний вісник №15-16 (2009)
article_50_year.pdf (2,01 МБ)