Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється в Академії за освітньо-професійною, освітньо-науковою та освітньо-творчою програмою. Рівні вищої освіти в Академії: перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий та освітньо-творчий) рівень та науковий рівень.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, що є достатніми для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідної професійної діяльності.

Третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що є достатніми  для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження/науково-творчого проекту, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

В результаті навчання здобувач вищої освіти отримує відповідну кваліфікацію.

Навчання здобувачів в Академії  здійснюється за такими формами:

  • денна;
  • заочна.

Нормативні терміни навчання за відповідними формами визначаються змістом відповідних освітніх програм та навчальними планами, затвердженими у встановленому порядку.