Меморандум про взаєморозуміння – розвиток проекту платформи UAx в ELIA.

9 травня 2023, відбулась спеціальна сесія учасників проекту UAx. Серед них 5 мистецьких ЗВО України, 6 партнерськиїх ЗВО з країн ЄС, керівники ELIA – Європейської ліги інституцій мистецтв. Сесія проекту UAxпроводилась разом з ELIA-Академією 2023, у місті Евора, Португалія.

9 травня 2023 – відбулася знаменна подія – було підписано Меморандум про взаєморозуміння (Меморандум). Цей документ окреслює непохитну підтримку українських студентів-митців через стипендії, менторство, обмін знаннями та розвиток потенціалу їхніх інституцій у співпраці з академіями мистецтв та університетами в ЄС та за межами ЄС. За дорученням Ректора представники Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової – Проректор з науково-педагогічної, організаційно-виховної роботи та міжнародних зв’язків та Завідувач навчальної лабораторії з міжнародного співробітництва брали участь в урочистій церемонії підписання Меморандуму. 

Сторони що підписали Меморандум: 

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, представлена Олександром Олійником, ректором, далі – “ОНМА”,  

Королівський музичний коледж Стокгольма, представлений Хеленою Вессман, віце-канцлером, далі – “КМХ”,

Європейська ліга інститутів мистецтв (ELIA), юридично представлена виконавчим директором Марією Хансен, далі “ELIA”, у співпраці з головою UAx Ребеккою Дюкло та менеджером платформи UAx Уляною Фурів.

Згідно Меморандуму Платформа UAx має дві цілі:  

Короткострокові цілі: Посилити стійкість мистецьких університетів та академій мистецтв в Україні та надати підтримку під час кризи та відновлення. Це буде досягнуто шляхом підтримки студентів мистецьких навчальних закладів через стипендії, взаємне наставництво, обмін знаннями та розвиток потенціалу їхніх інституцій у найширшому розумінні цього слова.  

Довгострокові цілі: Сприяти розвитку українських мистецьких університетів та академій як активних членів європейської спільноти вищої мистецької освіти. Це буде досягнуто шляхом створення стійкої міжнародної співпраці через мережу мистецьких ЗВО-побратимів, що об’єднує мистецькі інституції в Україні з інституціями-членами ELIA по всій Європі.

Платформа UAx працюватиме з трьома основними групами: (1) студентами, які навчаються в українських вищих мистецьких навчальних закладах, (2) українськими інституціями, які активно працюють у сфері вищої мистецької освіти, та (3) інституціями-членами ELIA, які готові налагодити зв’язки з колегами в Україні як ЗВО-побратими UAx.

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової стала одним з бенефіціарів Проекту UAx у 2022 році, започаткованого за фінансової підтримки Благодійного фонду мистецтв та культури імені Абаканович (AACCF) у співпраці з ELIA, Європейською лігою інститутів мистецтв. Платформа Uax – це проект, що підтримує студентів творчих спеціальностей, які залишилися в Україні під час воєнних дій, продовжують навчання та розвивають свою мистецьку практику. Проект також підтримує українські вищі мистецькі заклади освіти, які проводять навчання під час кризи і війни.

Благодійний фонд мистецтва та культури Абаканович розпочав діяльність у 2019 році, був заснований польською художницею Магдаленою Абаканович (1930 – 2017). Фонд Абаканович підтримує наукову роботу митця та проекти, такі як платформа UAx, які демонструють віру Магдалени Абаканович у мистецтво як візуальну мову культур і динамічну силу в сучасному суспільстві.

Memorandum of Understanding – Development of UAx Project 

On May 9, 2023, a session of the UAx Project took place with the participation of 5 creative universities representing Ukraine, 6 “sister” universities from EU countries and representatives of ELIA, European League of Institutes of the Arts. The UAx Project session was held together with the ELIA 2023 Academy in Evora, Portugal. 

9 May 2023, marked a momentous occasion – a Memorandum of Understanding (MOU) was signed. This document outlines the platform’s unwavering commitment to Ukrainian art students through bursaries, peer mentoring, knowledge exchange, and capacity development of their institutions, in collaboration with art academies and universities across the EU and beyond. 

On behalf of the Rector, representatives of the A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music – Vice-Rector for Education and International Relations and the Head of the International Cooperation Lab – took part in the signing ceremony.

Parties that signed MOU:

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music, represented by Oleksandr Oliinyk, Rector, hereinafter referred to as ‘ONMA’, 

Royal College of Music in Stockholm, represented by Helena Wessman, Vice-Chancellor, hereinafter referred to as ‘KMH’,

European League of Institutes of the Arts (ELIA), legally represented by Executive Director Maria Hansen, hereinafter referred to as ‘ELIA’, in collaboration with UAx Chair Rebecca Duclos and UAx Platform Manager Uliana Furiv

As outlined in MOU the UAx Platform has two sets of goals: 

Short-term goals: To strengthen the resilience of art universities and art academies in Ukraine and provide support during times of crisis and recovery. This will be achieved by supporting art students through bursaries, reciprocal mentoring, knowledge sharing, and capacity development of their institutions in the broadest sense of the word.  

Long-term goals: To contribute to the development of Ukrainian art universities and academies as active members of the European higher arts education community. This will be achieved by creating sustainable international cooperation through the Sister School network, linking art institutions in Ukraine with ELIA member institutions across Europe.  

The UAx Platform will address three primary groups: (1) students currently enrolled in Ukrainian higher arts education institutions, (2) Ukrainian institutions active in higher arts education, and (3) ELIA member institutions ready to connect with counterparts in Ukraine as UAx Sister Schools.   

A.V. Nezhdanova Odesa National Academy of Music became one of the beneficiaries of the UAx Project in 2022. 

The Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation (AACCF), in collaboration with ELIA, the European League of Institutes of the Arts, started the UAx Platform, project that supportи war-affected art students who have remained in Ukraine hoping to continue their degree studies and build their artistic practice, and Ukrainian Higher Arts Education institutions which are struggling to deliver teaching during a time of crisis. 

The UAx Platform directly supports Ukrainian students through peer mentoring, knowledge exchange, and capacity building of their institutions, in collaboration with art academies and universities across the EU and beyond.

The Abakanowicz Arts and Culture Charitable Foundation began operations in 2019, having been established by Polish artist Magdalena Abakanowicz (1930 – 2017). It supports scholarly work on the artist and projects, such as the UAx Platform, which demonstrate Magdalena Abakanowicz belief in art as a visual language within cultures and dynamic force in contemporary society.