Mission and development strategy of the academy for 2020-2025

Doc
misiya_strategiya.pdf (429.29 KB)