Історія кафедри філософії та гуманітарних дисциплін

Навчання в Одеській музичній академії ніколи не обмежувалося наданням студентам тільки суто музично-професійних знань і навичок, але й ставило завдання підготувати всебічно освічених і свідомих громадян українського суспільства. У зв’язку з цим вивчення гуманітарних дисциплін у консерваторії почалося з перших років створення навчального закладу. Складні і суперечливі процеси розвитку суспільства 1920-1930-х років призводили до зайвої політизації деяких навчальних курсів. Але в консерваторському середовищі це проявлялося мінімально: творча обстановка музичного закладу допомагала викладачам-гуманітаріям долати тимчасові труднощі, формувати у студентів тверді моральні устої, високий рівень духовної культури, глибоке розуміння філософсько-естетичних засад сучасного мистецтва.

У вирішенні цих практичних завдань виховання студентів важлива роль належала найбільш підготовленим, енергійним і авторитетним педагогам, які в різний час очолювали кафедру гуманітарних дисциплін. Серед них можна назвати, насамперед, Геннадія Пантелейовича Збандута, який працював у нас двічі: спочатку в 1961-1965 рр., коли очолив нашу кафедру, був кандидатом філософських наук, доцентом. Він проявив себе не тільки дуже талановитим і всебічно підготовленим педагогом, але й вельми активною людиною, зокрема брав участь у будівництві нового навчального корпусу і студентського гуртожитку. Мабуть з урахуванням його високої професійності і енергетичного потенціалу, він був направлений на роботу в Одеську кіностудію. Тут йому було де розвернутися і він вивів творчий колектив на провідне місце в нашій колишній великій країні, був нагороджений орденами і медалями. Тільки через майже 20 років він знову повернувся на кафедру, навіть захистив докторську дисертацію у 1986 р.

Значущою фігурою був ще один завідувач – доктор філософських наук, професор Анатолій Васильович Васильков, який працював у 1974-1983 рр. Відомий своїми науковими працями в галузі філософсько-методологічних і естетичних проблем, він зумів зацікавити ними широке коло студентів і навіть викладачів, тим самим сприяючи підвищенню їх інтелектуально-творчого потенціалу. Тривалий  час з 1989 по 2014 р. завідуючою кафедри працювала  кандидат філософських наук, приват-професор Неллі Олексіївна Бондар. Вона викладала студентам «Естетику» і проявила себе не тільки талановитим викладачем з глибокими знаннями, але і високоморальною, доброю людиною, яка приваблювала і студентів і педагогів.

Значні зміни в діяльності нашої кафедри відбулися після проголошення незалежності України. У 1991 р. вона отримала нову назву – кафедра філософії та гуманітарних дисциплін. У навчальний процес були впроваджені нові курси – «Історія України», «Політологія», «Основи економічної теорії», «Релігієзнавство» та інші. Сталося серйозне оновлення змісту гуманітарних дисциплін. Важливі перетворення в діяльності кафедри відбулися у зв’язку з прийняттям 1 липня 2014 р. Закону «Про вищу освіту» (28 вересня 2017 р. набрала чинності нова версія). Зниження аудиторного педнавантаження на кожного викладача давало можливість більше уваги приділяти творчим питанням, удосконаленню курсів, методичній та науково-дослідній діяльності. Було розпочато читання дуже актуального курсу «Історія української культури». На жаль, не обійшлося і без втрат: такі традиційні курси, як «Політологія», «Основи економічних знань», «Психологія» і «Релігієзнавство», не увійшли до навчальних планів Академії, решта зазнала значного скорочення. Втім кафедра продовжувала свою активну діяльність, були перероблені навчальні плани з усіх дисциплін, що читаються, підготовлені і видані навчальні посібники і методичні рекомендації практично з усіх основних курсів, а також методичні розробки для іноземних студентів. Багато зусиль було спрямовано на роботу з аспірантурою, філософську підготовку аспірантів і здобувачів.

Важливим напрямком в роботі кафедри завжди була науково-дослідна і науково-методична діяльність. Тільки за останні десятиліття було підготовлено і видано близько десяти монографій, 15 навчально-методичних посібників і розробок, близько 250 статей. При цьому всі викладачі кафедри свою наукову діяльність тісно пов’язують з музичним профілем академії. Про це свідчать видані публікації, в тому числі солідна колективна монографія «Гуманітарні науки в освіті музикантів» (Одеса: Фенікс, 2011. – 368 с.). Останніми роками на кафедрі стало доброю традицією регулярно видавати навчальні посібники і методичні рекомендації для студентів. Крім того, останнім часом викладачі кафедри підготували і обслуговують електронні підручники в системі Google, тобто тексти лекцій, що розміщені на сайтах кафедри і до яких мають зручний і простий доступ всі студенти. Працюють електронні підручники з нормативних курсів ‒ «Історія України», «Естетика», спецкурсу «Сучасне українське суспільство» та ін.

Вдосконаленню гуманітарної освіти та збагачення її змісту сприяла діяльність на базі академії міського герменевтичного семінару викладачів, яким протягом двох десятиліть успішно керував викладач філософії кафедри, проф. Роджеро Олексій Миколайович. Результатом цього творчого спілкування стала публікація відповідних збірників статей. На базі герменевтичного семінару було створено товариство “Одеська гуманітарна традиція”, яке забезпечує випуск періодичного наукового видання «Δόξα / Докса. Збірник наукових праць».

Отже, зараз на кафедрі філософії і гуманітарних наук ОНМА працює 11 викладачів, половина з яких кандидати і доктори наук. Вони забезпечують на високому професійному рівні викладання сучасних навчальних курсів. З 2014 р. завідувачем кафедри був обраний доктор історичних наук, професор Стьопін Анатолій Опанасович, який в науковому плані цікавиться суспільно-політичними питаннями, проблемами сучасного розвитку України, концепцією синергізму. Він має понад 100 наукових праць, в тому числі монографію «Синергетичні виміри розвитку України», навчальні посібники «Історія України», «Сучасне українське суспільство», був відповідальним редактором тритомника про українсько-російські взаємини, колективної монографії «Гуманітарні науки в освіті музикантів» тощо.

Роджеро Олексій Миколайович – професор, кандидат філософських наук, здобував спеціальність в Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова, захистив дисертацію Інституті філософії імені Г. С. Сковороди. Він читає бакалаврам курс «Філософії» і відповідні спецкурси магістрам, аспірантам і докторантам. Є автором навчальних посібників, в тому числі книги «Курс лекцій з філософії: Наближення до Платона. Навчальний посібник» (Одеса: Печатный дом, 2016. – 226 с.), численних статей, бере активну участь у філософських конференціях, виступає на телевізійних передачах тощо.

Соколовська Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. Закінчила історичний факультет Одеського Національного університету ім. І.Мечникова (1974 р.). Автор понад 50-ти наукових і науково-методичних праць у галузі історії, естетики, культурології, історії  світової і української культури, у тому числі наукові посібники “Основи естетики”(1919 р.) і “Естетика. Історія і теорія” (1916 р.). На кафедрі працює з 2014 року, читає з “Естетики”, “Історії української культури”, “Історії України”.

Амецька Олена Миколаївна – старший викладач, закінчила історичний факультет Одеського національного університету ім. І.Мечникова, Проводить семінари з курсу «Історії України» серед українських студентів та іноземців, готує і видає методичні розробки, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Семенюк Антін Юрійович – старший викладач, кандидат педагогічних наук, читає курси «Педагогіка» та «Менеджмент творчої діяльності», має більше десяти опублікованих статей і тез конференцій.

Шевцов Сергій Павлович – доктор філософських наук, професор, одержав спеціальність і докторську ступінь в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова. На кафедрі читає «Філософію» бакалаврам заочного відділу.

Левченко Віктор Леонідович – кандидат філософських наук, доцент, навчався в Ростовському державному університеті, одержав науковий ступінь в МГУ ім. М.В.Ломоносова. На кафедрі читає «Філософію» і спецкурси українським та іноземним студентам і аспірантам.

Слава Олександр Павлович – старший викладач, проректор з адміністративно-господарської роботи, викладає курс «Безпека життєдіяльності».

Попель Наталія Олександрівна – викладач, закінчила Університет Ланкастера (Великобританія), читає курс «Управління проектами»

Масунова Олена Володимирівна – старший викладач фізичного виховання, майстер спорту з легкої атлетики, підготувала 6 членів збірної команди України.

Бондаренко Лариса Василівна – старший викладач фізичного виховання, майстер спорту з художньої гімнастики, тренер, суддя, свого часу закінчила ОНМА по класу фортепіано і була концертмейстером.