Правила користування бібліотекою

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

1.Загальні положення

Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вищу освіту», на підставі Статуту Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової та Положення про бібліотеку ВНЗ – Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

Бібліотека є структурним підрозділом академії і, виконуючи функції навчально-допоміжного, бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного, та культурно-просвітницького закладу, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку роботу, з нотами, книгами, іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки.

Фонд бібліотеки є державною власністю та охороняється державою.

Бібліотека безкоштовно забезпечує читачів основними бібліотечно-бібліографічними послугами.

2. Права користувачів бібліотеки

Право користування бібліотекою надається:

 •  студентам академії різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання;
 • професорсько-викладацькому складу та іншим працівникам академії;
 • аспірантам, які навчаються в академії;
 • абітурієнтам;
 • представникам інших установ та організацій таких категорій: студентам, аспірантам, викладачам інших вищих навчальних закладів, науковим працівникам і фахівцям м. Одеси та регіону.

Користувачі мають право одержувати нотні видання, книги, інші документи з бібліотечних фондів відповідно до цих Правил, отримувати довідково-інформаційні, бібліографічні та інші послуги.

3. Правила запису до бібліотеки

Для запису до бібліотеки користувачі подають, залежно від читацької категорії, аспірантський чи студентський квиток, (залікову книжку), абітурієнти – екзаменаційні листи. Працівники академії, довідку з відділу кадрів.

Запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі списків-наказів про зарахування.

Запис читачів проводиться на абонементі обслуговування читачів бібліотеки.

На абонементі обслуговування читачів бібліотеки записуються:

 • студенти академії різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання: бакалаври, спеціалісти, магістри;
 • педагогічні, наукові та інші працівники академії;
 • аспіранти академії;
 • представники інших установ та організацій (сторонні читачі), при наявності дозволу адміністрації.

Записуючись до бібліотеки, читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

Документом, що дає право студентам користуватися фондами бібліотеки, є студентський квиток (залікова книжка).

Абітурієнтам право користування бібліотекою надається на підставі екзаменаційних листів.

Примітка: якщо працівник звільняється з роботи, але продовжує навчання в академії, він повинен переоформити читацькі документи на абонементі видачі літератури.

Читацький і книжковий формуляри, читацька вимога є документами, які засвідчують дату і факт видачі читачеві чи прийняття від нього книг, інших документів. Користувачі зобов’язані розписатися на читацьких книжкових формулярах або читацьких вимогах за кожен отриманий примірник.

4. Видача літератури

Правом отримувати літературу (ноти і книги) в  тимчасове  користування  користуються читачі, які не мають читацької заборгованості на абонементі обслуговування бібліотеки.

Кількість і терміни видачі літератури :

а) професорсько-викладацький склад, наукові працівники – до 20 прим. на термін до 10 місяців;

б) інші категорії читачів – до 15 прим. на семестр або навчальний рік. 

в)   художня література та періодичні видання поточного року
видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

г) бібліотекар  має  право  подовжити  термін користування
літературою на прохання читача,  якщо на неї нема  попиту  з  боку
інших читачів.

Примітка 1: Енциклопедії та інші довідкові видання, рідкісні нотні видання та книги, поодинокі примірники наукових видань (крім зарубіжних), книги із підсобних фондів, журнали та часописи, видаються тільки для роботи в читальному залі.

Видача неопублікованих матеріалів (дисертаційних, магістерських та дипломних робіт) здійснюється в установленому порядку.

5. Обов’язки користувачів бібліотеки

Користувачі бібліотеки зобов’язані:

 • дотримуватись Правил користування бібліотекою;
 • Читачі зобов’язані  дбайливо  ставитись  до  книжок, нот  та
  інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, не виривати і не загинати сторінок, не робити на них позначок;
 • вчасно повертати отримані в бібліотеці ноти, книги, інші документи, не виносити їх без відповідного оформлення з приміщення бібліотеки;
 • не виймати карток з каталогів і картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
 • коректно ставитись до інших читачів та до бібліотечних працівників.

Користувачі повинні щорічно (з 1-го червня) перереєструватися в установленому порядку, пред’явивши всю літературу, що за ними рахується.

Студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі отримані ними ноти, книги та інші документи або продовжити термін користування ними. 

6. Відповідальність користувачів бібліотеки

Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У випадку втрати (пошкодження) нот, книг, інших документів, читачі зобов’язані в найкоротший термін ліквідувати свою заборгованість шляхом представлення до бібліотеки:

а) ідентичного видання (назва, вихідні дані, ціна збігаються);

б) більш нового перевидання на заміну видань, які є в бібліотеці в обмеженій кількості та користуються підвищеним попитом;

в) видання, яке визнане бібліотекою рівноцінним і необхідним.

г) виготовлення ксерокопій на заміну видань, які є в 1-2 примірниках і користуються читацьким попитом, а також окремих томів багатотомного видання або одного з номерів комплекту журналів, тільки після узгодження.

За неможливості рівноцінної заміни втраченої читачами літератури, бібліотеці надається право за втрачену читачами літературу стягувати її 100-кратну вартість (для літератури до 1991 р. видання) та 30-кратну вартість (для літератури після 1991 р. видання) з подальшим урахуванням індексації. Про індексаційні зміни користувачам щоквартально надається додаткова інформація.

Первісна вартість втрачених, зіпсованих нот, книг, інших документів визначається за допомогою облікових документів бібліотеки. На їх основі вираховується сума відшкодування, на яку користувач повинен придбати для бібліотеки необхідну літературу.

До повного розрахунку з бібліотекою читачі позбавляються права користування бібліотекою.

В разі порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користуватися бібліотекою на деякий час.

В окремих випадках (наприклад, крадіжка нот, книг) порушники Правил виключаються з читацького складу бібліотеки.

Після закінчення академії, вибуваючи з академії, користувачі  бібліотеки зобов’язані повертають всю літературу, яка за ними рахується та підписують обхідний листок.