Нові надходження (книги)

Нові надходження 2023 /книги

Актуальні питання музичної освіти: Спів: навч. посібник/ Науковий редактор Тулянцев А.- Дніпро: Ліра, 2020. – 200с.

Бай Ю. М. Художні й утилітарні (прикладні) переживання у музично-виконавській діяльності: монографія.- Умань: Видавець «Сочінський М.М.». 2022- 348 с.

Богаченко С. Н. Вокал «Сложное искусство петь просто…» Изд. 2-е. доп. и перераб.- Одесса: Бондаренко М.А., 2023. – 548  с.

Войтенко О. Теоретичні основи дванадцятитонової серійної композиції. – К.: Фенікс, 2023- 216 с.

Громченко В. В. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ – початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика): монографія.- Київ- Дніпро, Ліра, 2020. – 304 с.

Гула Р. В., Передій І. Г., Дерев’янко Л. І. Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч. пос.- К.: Каравела, 2019. – 262 с.

Гула Р. В., Передій І. Г., Дерев’янко Л. І. . Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навч. пос.- К.: Каравела, 2019. – 180 с.

Давидов М. А. Автобіографія – Ніжин: Видавець: ПП Лисенко М. М., 2020. – 48 с.

Жаркова В. Десять взглядов на историю западноевропейской музыки: тайны и желания Homo Musicus: монография: в 2-х томах. – Том 1. – К.: Artbluss. 2018. – 344 с. илл.

Захарова О. Ю. Взаємодія мистецтв в дипломатичних церемоніалах. – Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2022. – 120 с.

Захарова О. Мистецтво як комунікативна технологія дипломатичного церемоніалу (поч. 90-х років ХХ ст.): монографія.- Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2022. – 448 с.

Зильберман Ю., Смилянская Ю. Киевская симфония Владимира Горовица. / Книга 1/ Ред. И. Коханик. – К.: ТОВ «Задруга», 2002. – 411 с.

Зінькевич О. С. Українська симфонія 1970- 1980 років. Генетико- типологічний аспект. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського: Ніжин: Лисенко М. М., 2023 – 224 с.

Зінків І. Я. Вокальна творчість Дениса Січинського: навч. посібник. – Львів: СПОЛОМ, 2021. – 102 с.

Ідеальні першооснови націй і мистецьких  відкриттів: монографія / Ред. – упор. А. В. Соколова. – К.: Вид-во Ліра – К, 2023. – 460 с.

Каплієнко – Ілюк Ю. Музичне мистецтво Буковини: парадигми композиторської творчості ХІХ – ХХІ ст.: монографія. – Чернівці: Букрек, 2020. – 504 с.

Корольова Т. В. Фортепіанна мініатюра сучасних українських композиторів: дві  частини. Навч.-метод. посібник для студентів вищих  муз. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: НМАУ, 2018, 2020 – 128 с., -104с.

Мережко Ю., Шепеленко Г. Вокальні твори українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХІ століття: Навч.-метод. посібник з сольного співу. Для студентів ВЗО. – К.: Інтерсервіс, 2020. – 180 с.

Овсяннікова – Трель О. А. «Нова простота» як системний жанрово- стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві: монографія. – Одеса:  Гельветика, 2021. – 448 с.

Роздобудько І. Прилетіла ластівочка. Роман.– Київ: Нора-Друк, 2018. – 304 с.

Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933 р. Поезія – Проза – Драма – Есе / Упор., передм., післямова Ю. Лавріненка; післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2015. – 976 с.

Черноіваненко А. Д. Академічне музично – інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології: монографія. – Одеса: Гельветика, 2021. – 704 с.

Яневський Д. Б. Грушевський. Скоропадський. Петлюра. / худ. – оформ. О. А. Гугалова – Мєшкова – Харків: Фоліо, 2022. – 795 с.