Нові надходження  2021 р. /книги

Ананьев В.    Сліди на дорозі.-Кам’янець-Подільський.: ФОП Гордукова І.Є.,2020.-376с.

Аспекти історичного музикознавства: Зб. наук. ст. Вип. ХVIII.-Харків.:ХНУМ,2019.-288с.

Бай Ю.М. Художні й утилітарні(приклади)переживання у музично-виконавській діяльності: монографія.-Умань.: Видавець «Сочінський М.М.»,2020.-202с.

Бєлікова В.В.  Родзинки творчості українських композиторів.- Кривий Ріг.: Видавець Роман Козлов,2020.-157с.

Бистрицький Є., Зимовець Р., Пролеєв   Комунікація і культура в глобальному світі.-  К.: Дух і Літера,2020.-416с.

Бондар Є.М.   Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості: монографія.-Одеса.:Астропринт,2019.-388с.

Бородавкин С.А.  Эволюция оперного оркестра в ХIХ веке.Т.3.Кн.1.вторая половина ХIХ века. Русская опера.-Одесса.: Друкарський дім, Друк Південь,2019.-327с.

Великое искусство, великая мысль-преклонение красоте: Материалы 22-й Межнарод. научно-практической конференции 2019г.-Одесса.: Астропринт,2020.-275с.

Волкова П.     Мост через бездну в пространстве христианской культуры.- М.: Изд-во «АСТ»,2015.-304с.

Гете И.-В.        Фауст: Трагедия.-СПб.: Азбука. Азбука-Аттикус, 2018.-480с.

Грачев В.Н. Задания для подготовки к письменному экзамену по инструментовке: восемь фортепианных примеров и восемь партитур для духового оркестра с пояснениями. Уч.-метод. пособие.-М.: Изд. дом «Науч. библиотека»,2017.-52с.

Грачев В.Н. Практический курс инструментовки фортепианных произведений для духового оркестра. Учебно-методическое.-М.: Изд. дом. «Науч.библиотека»,2017.-56с.

Грачев В.Н.      Руководство по переложению фортепианных произведений для духового оркестра ансамблей и эпизодов тутти. Учебно-методическое пособие.- М.: Изд. дом «Науч.библиотека»,2017.-52с.

Деутвіс Норман    Європа:історія.-К.:Основи,2020.-1464с.

Дущенко К.В. 2000 лучших афоризмов.-М.: Изд-во.ЭКСМО-Пресс,2000.-304с.

Жук М.І. Білим і чорним хотів би я бути…:Проза, п’єса, казка, вірші, нотатки, спогади.-  Одеса.: Бондаренко М.О.,2018.-256с.

Заболотная Н.Г. Исполнительско-стилевые основы духовной кантаты И.С.Баха BWV №21 «ich hatte viel Berrumernis (к конспекту лекций по курсу «Хоровая литература»): Учебно-методическое пособие.-Одесса.2020.-34с.

Забужко О.  «І знов я влізаю в танк…» Вибрані тексти 2012- 2016:Статті,есе,інтерв’ю,спогади.-К.:Вид.дім «Комора».2016.-414с.

Забужко О., Шевельов Ю.    Вибране листування на тлі доби:1992-2002.  К.: «Комора»,2013.-504с.

Иссерлис С. Всякие диковины про Баха и Бетховена: Рассказы о композиторах.- СПб.: «Азбука-классика», Изд. «Нота-Ми»,2004.-224с.

Калофwnia/ Калофонія: Наук.збірник з історії церковної монодії та гимнографії.Ч.9.- Львів.:Український католицький університет,2018.-380с.

Київські неокласики:Антологія.-К.:Смолоскіп,2015.-920с.

Ковач В.А.  Силуэты в романтическом ореоле (Судьбы поэтов, прозаиков, артистов).-  Одесса.: «Оптимум»,2000.-265с.

Коломійчук Б.   Моцарт із Лемберга.-Львів.: Вид-во Старого Лева,2018.-288с.

Кониський О.Я. Оповідання. Повість. Поетичні твори.-К.:Науч.думка,1990.-640с.

Латишева Л.П., Лопатто О.Е., Мазуренко Л.В.   Одеська державна академія будівництва та архітектури 1930-2000.-Одеса.:Астропринт,2000.-232с.

Максименко В.С. Городской театр Одессы: 1809-2009.-Одесса.: Астропринт,2010.-456с.,ил.

Музикознавча думка Дніпропетровщини:Зб.наук.праць.Вип.8.-  Дніпропетровськ:Ліра,2013.-176с.

Мистецтвознавчі записки:Зб.наук.праць.Вип.27.-К.:Міленіум,2015.-428с.

Modernculturestudiesandarthistory: an esperience of Ukraine and EU: Collective monograph. Сучасна культура і історія мистецтва: досвід України і ЄС: колективна монографія.-Poland.: Wloclawer,2020.-533с.

Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім.А.В.Нежданової.Вип.27.- Одеса.:Астропринт,2018.-337с.

Музичне мистецтво і культура: науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової. Вип.28. Кн.1.-Кн 2.  Вип. 29. Кн 1 Одеса.:Астропринт,2019.-349с, -259с. .-257с

Назарук О. Роксолана, жінка Халіфа й падишаха Сулеймана Великого Завойовника і законодавця. Історична повість. Репритне відтворення видання 1930 року.- Львів.: Нова Зоря,1930.-302с.

Наливайко С. Індійський міф. Український коментар. -К.: Видавець С.Наливайко,2010.-568с.

Оганезова-Григоренко О.В.   Автопоэзис артиста мюзикла как творческий феномен и предмет музыковедческого дискурса: монография.-Одесса.: Астропринт,2019.-374с.

Олейник Н.А. Мысли как птицы: стихи, статьи, сценарии.-Одесса.: Астропринт,2013.-164с.

Опера. Иллюстрированная энциклопедия.-М.: ЗАО «БММ»,2006.-320с.

Операційні настанови з виконання Конвенції про всесвітню спадщину. Керівні настанови до імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини:Зб.документів.-К.,2018.-234с.

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання.-Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія»,2019.-719с.

Плохій С. Походження слов’янських націй Вид.3.-.   К.:Критика,2017.-456с.

Плутарх  Застольные беседы.-Л.: Наука,1990.-591с.

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб.наук.праць.Вип.53. 54, 55. -Х.:ХНУМ,2019.-236с. -220с. – 204с.

Ракочі В.О. Оркестр у музичному просторі Європи ХVII – XXI ст. Витоки. Трансформації. Концепції:монографія.-К.:КМАМ ім.Р.М.Глієра,2020.-352с.

Самойленко О.І.  Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції: монографія.- Одеса.:Вид.дім «Гельветика»,2020-236с.

Сергійчук В.І.  Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках.- К.:Укр.Вид.Спілка,1999.-416с.

Сковорода Г.  Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі. Прозові переклади, листи.- К.:Наук.думки,1983.-542с.

Спів: навч.пос.-Дніпро.:ЛІРА,2020.-140с.

Степанов А. Мое одесское детство или музыкальные виражи.- Одесса.: Бондаренко М.А.,2019.-52с.

Степанов А. Фестивали, конкурсы и не только….-Одесса.: Изд-во КП ОГМ,2020.-76с.

Степанова К.А. Костюм и эпоха (О худ. выразительности костюма на сцене, на примере

исторического костюма Западной Европы ХV – XVII вв.).-М.:ГИТИС,1978.-96с.

Сторубльов О.І., Бєсєдіна Л.М. Підготовка рукописів до видання: Методичний посібник.- К.:Лотос,2008.-250с.

Стрелецкий С.  Популярный учебник композиции или как сочинять песни. Учебное пособие.-М.: Изд.В.Катанский,2006.-96с.

Трансформація муз. освіти і культури. Традиція і сучасність.-Одеса.: Астропринт,2019.-184с.

Фоменко Ю. Геній скрипки. Життєпис Генриха Венявського.-Львів.:Камула,2020.-272с.

Черкашина М.Р. Шум жизни: сборник стихов.-К.,2008.-224с.

Шевченко А.   Музыка Еллады.-Одесса.:Астропринт,2001.-152с.

Шевченко Н.О. Календарі системи світу як інтеграційна форма матеріальної і духовної  культури: монографія.-К.:НАКККіМ,2017.-360с.